Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Perfformiad yr ymgyrch

Ein nod oedd sicrhau bod cynifer â phosibl o bobl yn cael eu hychwanegu at y gofrestr etholiadol fel y gallent bleidleisio yn yr etholiadau. Pennwyd targedau penodol ar gyfer nifer yr ychwanegiadau at y gofrestr yn ystod cyfnod ein hymgyrch – rhwng 20 Mawrth a 13 Ebrill (Cymru a Lloegr) neu 17 Ebrill (yr Alban) – yn ogystal ag ar gyfer adnabyddiaeth o'r ymgyrch a lefelau cofio neges ymysg y cyhoedd.

Ychwanegiadau at y gofrestr – targedau a pherfformiad

GwladYchwanegiadau – targedYchwanegiadau – gwirioneddol*% o'r targed a gyflawnwyd
Lloegr (ardaloedd yr etholiad) 383,000 279,000 73
Yr Alban 61,000 58,000 95
Cymru 40,000 25,000 63
Cyfanswm 484,000 362,000 75

*Amcangyfrif nifer y bobl ychwanegwyd at y gofrestr rhwng 20 Mawrth ac 13 Ebrill (Cymru a Lloegr) ac 17 Ebrill (yr Alban). Mae’r ffigyrau yma’n seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan awdurdodau lleol. Maent wedi eu talgrynnu i’r 1000 agosaf.

Er i ni ddod yn agos, yn enwedig yn yr Alban, ni lwyddom i gyrraedd ein targedau ar gyfer ychwanegiadau at y gofrestr ar gyfer yr ymgyrch hon. Nododd ein hymchwil yn flaenorol, pan fydd pobl wedi cael eu cymell i bleidleisio mewn etholiad penodol, eu bod yn fwy tebygol o gofrestru (t7), ac mae ffigurau pleidleiswyr yn dangos yn gyson bod pobl yn cael eu cymell llai gan etholiadau lleol; er hyn, llwyddom i nodi dwy her a all fod wedi cyfrannu at hyn:

  • hysbysebion teledu yw'r dull mwyaf effeithiol o gyrraedd cynulleidfaoedd torfol am gostau cymharol isel o hyd; fodd bynnag, ar gyfer yr ymgyrch hon, roeddem yn wynebu'r her o orfod eithrio pobl sy'n byw yn Llundain o'n hymgyrch gan nad oedd unrhyw etholiadau yn Llundain. Roedd hyn yn golygu na allem brynu hysbysebion teledu ar gyfer Prydain Fawr gyfan, a oedd yn cyfyngu ar y sianelau y gallem eu defnyddio i'r rhai lle y gallem brynu fesul rhanbarth, sef hen sianeli 'daearol' ITV1 a Channel 4.
  • Yng Nghymru a Lloegr, y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio oedd 13 Ebrill ac yn yr Alban, y dyddiad cau oedd 17 Ebrill. Oherwydd y dyddiadau cau gwahanol hyn, er mwyn osgoi'r risg o gamarwain pleidleiswyr, nid oeddem wedi gallu cynnwys dyddiad cau ar gyfer cofrestru mewn hysbysebion a ddarlledwyd yn rhanbarth Channel 4, sy'n cwmpasu'r Alban a rhan helaeth o ogledd Lloegr, nac yn rhanbarth darlledu ITV Borders.

Er i ni gymryd camau i gyfyngu ar effaith y ffactorau hyn, gwnaethant gyfrannu o hyd at golli gwerth yn ein hysbysebion teledu yr oedd yn amhosibl gwneud iawn amdano'n llwyr o fewn ein cyllidebau.

Adnabyddiaeth o'r ymgyrch a chofio'r neges – targedau a pherfformiad

Pennwyd targedau ar gyfer adnabyddiaeth a chofio neges a fesurir gennym drwy ddwy don o ymchwil gyda'r cyhoedd, cyn ac ar ôl yr ymgyrch. Y bwriad yw rhoi dealltwriaeth i ni o gyrhaeddiad ein hymgyrchoedd ac effeithiolrwydd ein negeseuon, yn ogystal â'r amrywiaeth ledled y wlad a rhwng grwpiau cynulleidfa gwahanol.

Canran y bobl a welodd o leiaf un elfen o'n hymgyrch

 TargedCyflawnwyd
Lloegr 65% 71%
Yr Alban 75% 81%
Cymru 75% 76%
Yn gyffredinol 68% 72%

Gwnaethom ragori ar bob un o'r targedau ymwybyddiaeth ledled Prydain Fawr, gan nodi bod lefelau ymwybyddiaeth cyffredinol yn gryf. Fodd bynnag, mae'n amlwg, pe na fyddem wedi wynebu'r problemau a oedd yn gysylltiedig â phrynu hysbysebion teledu, efallai y byddai ein lefelau ymwybyddiaeth wedi bod hyd yn oed yn uwch, ac efallai y byddem wedi bod yn agosach fyth at gyrraedd ein targedau ar gyfer ychwanegiadau at y gofrestr.

Lefel y cynnydd yn nifer y bobl sy'n gwybod bod angen cofrestru i bleidleisio

Targed: mae 80% o bobl yn ymwybodol bod angen cofrestru i bleidleisio, yn cynnwys 70% o bobl dan 34 oed.

 Yn gyffredinolLloegrYr AlbanCymru
Yn gyffredinol 
Cyn yr ymgyrch 83% 83% 85% 87%
Ar ôl yr ymgyrch 87% 87% 88% 89%
O dan 34 oed 
Cyn yr ymgyrch 76% 76% 78% 78%
Ar ôl yr ymgyrch 77% 75% 84% 80%

Caiff ein targedau ar gyfer yr ymgyrch eu pennu ymhell cyn i'r ymchwil cyn yr ymgyrch gael ei chynnal, gan ddefnyddio perfformiad ymgyrchoedd blaenorol fel canllaw. Mae ein hymchwil cyn yr ymgyrch yn dangos bod ymwybyddiaeth o'r angen i gofrestru i bleidleisio yn rhagori ar y targed hwn cyn i'n hymgyrch gael ei lansio.

O ganlyniad, roedd ein lefel sylfaenol yn uwch na'r disgwyl, ond roedd y canlyniadau yn erbyn y targed hwn ar gyfer cynulleidfa gyffredinol dal yn gryf, gyda chynnydd ledled Prydain Fawr. Roedd y darlun yn fwy cymysg ar gyfer pobl 34 oed ac iau yng Nghymru a Lloegr, heb fawr o newid ystadegol. Fodd bynnag, yn yr Alban, gwelwyd cynnydd sylweddol, yn adlewyrchu'r gwaith ychwanegol a wnaethom yno i apelio at bobl ifanc 16 a 17 oed sy'n rhan o'r grŵp hwn.

Lefel y cynnydd yn nifer y bobl sy'n gwybod y gallwch fynd ar-lein er mwyn cofrestru i bleidleisio

Targed: Mae 75% yn ymwybodol y gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein

 Yn gyffredinolLloegrYr AlbanCymru
Cyn yr ymgyrch 82% 82% 85% 83%
Ar ôl yr ymgyrch 83% 82% 83% 84%

Nid oedd fawr o newid ystadegol mewn lefelau ymwybyddiaeth o gofrestru ar-lein, ond gwnaethom gyrraedd ein targedau gan ein bod wedi rhagori arnynt hyd yn oed yn yr ymchwil cyn yr ymgyrch.

Gwyddom fod ymwybyddiaeth eisoes yn uchel oherwydd digwyddiadau pleidleisio proffil uchel a gafwyd yn ddiweddar, ynghyd â sylw a roddwyd ar y newyddion i gofrestru ar-lein ac, yn amlwg ar yr achlysur hwn, ni welwyd fawr o newid yng ngwybodaeth y cyhoedd am y mater hwn.

Lefel y cynnydd yn nifer y bobl sy'n gwybod bod dyddiad cau, a phryd mae'r dyddiad cau hwnnw (yn fras)

Targed: Mae rhwng 30% a 40% yn ymwybodol o'r ffaith bod y dyddiad cau i gofrestru tua phythefnos cyn dyddiad yr etholiad

 Yn gyffredinolLloegrYr AlbanCymru
Cyn yr ymgyrch 10% 10% 10% 10%
Ar ôl yr ymgyrch 17% 15% 25% 19%

Mae cyfran y bobl a all nodi'n gywir pryd mae'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru yn fras yn isel, ond nid oes angen i'r mwyafrif o bobl sydd eisoes wedi cofrestru wybod hyn. Er na wnaethom gyrraedd ein targed, roedd y cynnydd yma yn gadarnhaol iawn, gan ddangos cynnydd nodedig ym mhob gwlad.

Lefel y cynnydd yn nifer y bobl sy'n gwybod sut i lenwi'r papur pleidleisio yn gywir yn yr Alban

Targed: Gall 75% o bobl nodi'n gywir sut i gwblhau eu papur pleidleisio ar ôl yr ymgyrch

Cyn yr ymgyrchYng nghanol yr ymgyrchAr ôl yr ymgyrch
32% 62% 80%

Gwnaethom ragori ar ein targed, sef bod 75% o bobl yn gallu nodi'n gywir bod angen iddynt roi ymgeiswyr mewn trefn o ran dewis gan ddefnyddio rhifau. Yn benodol, mae'r ffigur yng nghanol yr ymgyrch, a gasglwyd cyn y diwrnod pleidleisio, felly nid oedd yn cynnwys pobl a oedd wedi gweld cyfarwyddiadau ar eu papur pleidleisio yn ystod y broses bleidleisio, yn dangos bod nifer y bobl a all adnabod y system bleidleisio a ddefnyddir yn gywir wedi dyblu bron.

Yn ôl i'r cynnwys