Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Partneriaethau

Yr ymgyrch #ReadyToVote yn yr Alban

Roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gymwys i bleidleisio yn etholiadau cynghorau'r Alban am y tro cyntaf. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o hyn, buom yn gweithio gydag ysgolion ledled yr Alban er mwyn eu hannog i gynnig sesiynau cofrestru i bleidleisio yn ystod amser dosbarth drwy gydol mis Mawrth 2017. Gwnaethom ddatblygu adnoddau er mwyn sicrhau ei bod mor hawdd â phosibl iddynt gymryd rhan.

Er mwyn cynnal ein hymgyrch #ReadyToVote, buom yn gweithio gyda Cymdeithas Prif Swyddogion Gweithredol Awdurdodau Lleol, Education Scotland, School Leaders Scotland a Chyfarwyddiaeth Dysgu Llywodraeth yr Alban. Cefnogwyd yr ymgyrch hefyd gan Senedd Ieuenctid yr Alban, NUS Scotland a Young Scot.

Cofrestrodd 293 o ysgolion uwchradd i gymryd rhan, gan gynrychioli mwy na 80% o holl ysgolion uwchradd awdurdodau lleol yn yr Alban.

Image of a school taking part in our ReadyToVote campaign

Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Buom yn gweithio gyda Facebook er mwyn cynnwys nodyn atgoffa am gofrestru ar ffrydiau newyddion defnyddwyr ledled Prydain Fawr o 7 Ebrill am bedwar diwrnod.

Buom hefyd yn gweithio gyda Snapchat er mwyn llunio hidlydd unigryw i atgoffa defnyddwyr yn yr Alban i gofrestru i bleidleisio. Mae Snapchat yn boblogaidd gyda phobl ifanc yn eu harddegau felly roedd yn llwybr ychwanegol gwerthfawr i gyrraedd pobl ifanc 16 a 17 oed.

Buom hefyd yn gweithio gyda Nextdoor, rhwydwaith cymdeithasol lleol iawn, a anfonodd negeseuon i atgoffa eu defnyddwyr ledled y wlad i gofrestru.

Llywodraeth y DU

Buom yn gweithio gyda Swyddfa'r Cabinet, a hwylusodd gymorth drwy'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein hymgyrch yn adrannau'r llywodraeth ac mewn cyrff hyd braich.

Cawsant eu hannog i rannu ein hadnoddau a negeseuon ynghylch cofrestru i bleidleisio yn cynnwys y rhai a oedd wedi'u teilwra ar gyfer cynulleidfaoedd penodol fel aelodau'r lluoedd arfog.

Cawsant eu hannog hefyd i gysylltu'n uniongyrchol drwy eu rhwydweithiau rhanddeiliaid er mwyn cyfleu pwysigrwydd cofrestru i bleidleisio mewn pryd.

Elusennau

Buom yn gweithio gydag amrywiaeth o elusennau er mwyn llunio adnoddau ar gyfer pobl ag anableddau, yn cynnwys: canllawiau Easy Read i bleidleisio gyda Mencap UK, Mencap Cymru, Anabledd Dysgu Cymru ac Enable Scotland; canllawiau i bobl sy'n helpu rhywun ag anabledd gydag Enable Scotland; a thaflenni ffeithiau yn amlinellu pa help sydd ar gael i bobl â cholled golwg gydag RNIB Cymru.

Cysylltiadau cyhoeddus

Gwnaethom geisio sylw am ddim yn y cyfryngau ar gyfer gweithgareddau allweddol a cherrig milltir yn ein hymgyrch.

Rhoddwyd sylw i’n hymgyrch #ReadyToVote ar saith gorsaf radio, ac mewn pum papur newydd rhanbarthol a thri phapur newydd cenedlaethol yn yr Alban, yn ogystal ag ar Scottish Television (STV).

Ymddangosodd Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yn yr Alban, Andy O'Neill, ar BBC Radio Scotland er mwyn hyrwyddo'r ffaith mai mis oedd tan yr etholiadau lleol.

Rhoddwyd sylw i'n partneriaeth Snapchat ar gyfryngau'r Alban a'r DU, yn cynnwys The Scotsman, Newyddion y BBC ac i.

Rhoddwyd sylw helaeth hefyd i'r dyddiadau cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio, yn cynnwys dyfyniadau gan uwch staff yn y wasg a radio lleol ledled Prydain Fawr, yn ogystal ag ar Newyddion y BBC.

Cawsom ragor o sylw yng nghyfryngau'r lluoedd arfog – The Soldier ac RAF News.

Yn ôl i'r cynnwys