Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Beth wnaeth eraill er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio

O ystyried eu gwybodaeth fanwl am eu cymunedau lleol, mae awdurdodau lleol yn chwarae rhan bwysig wrth annog pobl i gofrestru i bleidleisio. Isod, ceir dwy enghraifft o rywfaint o'r gwaith a wnaeth awdurdodau lleol er mwyn cefnogi'r etholiadau ym mis Mai 2017.

Cyngor Swydd Essex

Er mwyn ymgysylltu â phobl na fyddai ganddynt ddiddordeb mewn etholiadau lleol fel arall, manteisiodd Cyngor Swydd Essex ar y ffaith mai ar 4 Mai oedd y diwrnod pleidleisio, sef Diwrnod Star Wars (gyda'r is-bennawd 'May the fourth be with you').

Creodd fideo yn arddull testun agoriadol Star Wars, yn cynnwys gwybodaeth am yr etholiadau, a gafodd ei wylio fwy na 10,000 o weithiau ar Facebook a Twitter. Cynyddodd y nifer a bleidleisiodd yn yr etholiadau yn Essex o 27.6% yn 2013 i 34.6%.

Cyngor Swydd Warwick

Nod Cyngor Swydd Warwick oedd cynyddu nifer y pleidleiswyr i fwy na 35% a sicrhau bod pobl yn gwybod bod angen iddynt fod wedi cofrestru i bleidleisio.

Er mwyn gwneud hyn, fe wnaethant ddefnyddio gynnwys organig a thalu am hysbysebion ar Facebook a Twitter, gan rannu negeseuon ynghylch pwysigrwydd pleidleisio yn yr etholiadau lleol a rôl cynghorwyr lleol. Roedd y rhain yn gofyn bod defnyddwyr yn clicio drwy’r negeseuon i gael mwy o wybodaeth o’u tudalen etholiadau, neu i gofrestru ar borthol gov.uk.

Fe wnaethant gynnwys troednodyn ar bob bwletin newyddion i’r cyhoedd drwy gydol mis Ebrill hyd nes y diwrnod pleidleisio - cyfanswm o 110 o fwletinau i dros 80,000 o dderbynwyr. Roedd rhai o’r rhain hefyd yn cynnwys erthyglau yn benodol ynghylch yr etholiad.

Fe wnaethant gynhyrchu fideo yn cynnwys trigolion yn trafod pam fod pleidleisio’n bwysig, gyda fersiynau byrrach oedd yn hawdd i’w rhannu ar gyfryngau cymdeithasol. Fe wnaethant hefyd gael eu cynnwys mewn nifer o bapurau newydd lleol.
Roedd yr ymgyrch yn llwyddiannus, y nifer bleidleisiodd yn yr etholiadau oedd 36.33%.

Yn ôl i'r cynnwys