Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Ymgyrch etholiadau lleol 2017 ym Mhrydain Fawr


Cynnwys

  1. Hysbysebu
  2. Partneriaethau a chysylltiadau cyhoeddus
  3. Beth a wnaethom i hyrwyddo'r system bleidleisio yn yr Alban
  4. Beth wnaeth eraill er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio
  5. Perfformiad yr ymgyrch

Beth a wnaethom i hyrwyddo'r system bleidleisio yn yr Alban

Yn yr Alban, nod ein hymgyrch oedd codi ymwybyddiaeth o sut i bleidleisio gan ddefnyddio'r system etholiadol pleidlais sengl drosglwyddadwy, yn benodol y gofyniad i roi ymgeiswyr yn eu trefn o ran dewis gan ddefnyddio rhifau. Dim ond mewn dau etholiad blaenorol y mae pleidleiswyr yn yr Alban wedi defnyddio'r system hon, felly roedd yn bwysig iddynt wybod sut roedd yn gweithio fel y gellid cyfrif eu pleidleisiau'n gywir.

Gwnaethom ddosbarthu canllaw pleidleisio i bob cartref yn yr Alban a oedd yn nodi sut i bleidleisio gan ddefnyddio pleidlais sengl drosglwyddadwy. Roedd hefyd yn cynnwys gwybodaeth bwysig arall fel pwy sy'n gymwys i bleidleisio, rôl awdurdodau lleol, a phryd a sut i gofrestru ar gyfer yr etholiadau lleol. Cafodd ei ddosbarthu i bob cyfeiriad yn yr Alban o 3 Ebrill.

Gwnaethom hefyd baratoi a hyrwyddo clipiau byr wedi'u hanimeiddio ar Facebook a Twitter, a oedd yn dangos sut i gwblhau'r papur pleidleisio a gwnaethom gynnal digwyddiadau hysbysebu awyr agored mewn lleoliadau allweddol mewn dinasoedd mawr.

Sefydlwyd dwy bartneriaeth cyfryngau, gyda'r grŵp papur newydd Trinity Mirror a Bauer Radio.

Roedd ein partneriaeth â Trinity yn cynnwys erthyglau golygyddol noddedig a hysbysebu cynhenid a ddefnyddiwyd yn eu rhwydwaith o bapurau newydd lleol. Gwnaethant roi hysbysebion baner digidol ar eu gwefannau, a chynnwys noddedig arall fel cwis etholiadau lleol, fideos 'vox pop' ynghylch pwysigrwydd yr etholiadau, a chynnwys hysbysebu cynhenid. Cefnogwyd hyn gyda gweithgarwch helaeth ar gyfryngau cymdeithasol.

Cynhyrchodd Bauer hysbysebion radio 30 eiliad a oedd yn egluro sut i bleidleisio gan ddefnyddio pleidlais sengl drosglwyddadwy a darlledwyd y rhain yn rheolaidd ar eu rhwydwaith o orsafoedd radio. Roedd yr hysbysebion yn cyd-fynd â chywair ac arddull yr orsaf y byddent yn ymddangos arni a chawsant eu hintegreiddio ag eitemau golygyddol er mwyn ymgysylltu'n well â gwrandawyr.

Ar y ddau ddydd Sul cyn yr etholiadau, yr etholiadau llywodraeth leol oedd ffocws rhaglen 'Scotland's Talk In' ar rwydwaith Bauer City 2, a chafodd esboniad o'r system pleidlais sengl drosglwyddadwy ei gynnwys yn y drafodaeth.

Arweiniodd y partneriaethau hyn at werth ychwanegol sylweddol o gymharu â chyfraddau masnachol a chawsant eu hintegreiddio gyda'u cynnwys rheolaidd, a oedd yn golygu y byddai cynulleidfaoedd yn fwy parod i dderbyn ein neges.

Yn ôl i'r cynnwys