Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgyrch etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Yn yr adran hon mae gwerthusiad o’n hymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU2017.

Ar 8 Mehefin 2017, pleidleisiodd pobl mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU ychydig dros saith wythnos ar ôl iddo gael ei gyhoeddi gan y Prif Weinidog.

Nod ein hymgyrch oedd annog pawb nad oeddent eisoes wedi cofrestru i wneud hynny erbyn y dyddiad cau, er mwyn sicrhau y gallent bleidleisio. Gwnaethom ganolbwyntio'n benodol ar dargedu grwpiau lle na cheir lefelau cofrestru digonol: pobl sydd newydd symud tŷ, myfyrwyr, pobl rhwng 18 a 34 oed, dinasyddion y DU sy'n byw dramor ac aelodau'r lluoedd arfog. Darllenwch ein hadroddiad ar gofrestri etholiadol Rhagfyr 2015 i gael rhagor o wybodaeth.

Roedd natur nas trefnwyd yr etholiad yn golygu bod gennym lai o amser i baratoi nag a gafwyd ar gyfer etholiadau cyffredinol eraill yn y DU yn ddiweddar. Felly, roedd ein strategaeth ymgyrchu yn canolbwyntio ar y pedwar llinyn canlynol:

  • defnyddio cyfryngau a brynwyd y profwyd ei fod yn ddull effeithiol o annog pobl i weithredu
  • gweithio gyda phartneriaid cyfryngau cymdeithasol er mwyn manteisio ar gyrhaeddiad eu llwyfannau
  • sicrhau sylw am ddim mewn ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus ar gerrig milltir allweddol
  • rhoi adnoddau a chyngor er mwyn hwyluso cymorth gan sefydliadau partner, yn cynnwys llywodraeth ganolog a lleol, elusennau a chyrff anllywodraethol

Ein targed oedd ychwanegu 601,500 o bobl at y gofrestr ym Mhrydain Fawr a 4,600 yng Ngogledd Iwerddon. Gwnaethom ragori ar y targedau hyn gyda 958,000 yn cael eu hychwanegu ym Mhrydain Fawr a 12,800 yng Ngogledd Iwerddon.