Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Hysbysebu

Oherwydd y terfynau amser byrrach, gwnaethom ganolbwyntio ein strategaeth hysbysebu a'n negeseuon ar ddulliau a fu'n llwyddiannus mewn ymgyrchoedd blaenorol.

Gwnaethom ganolbwyntio ar sianelau y gwyddom allai gyrraedd ein cynulleidfaoedd allweddol yn gyflym ac i'r graddau gofynnol, gan fabwysiadu'r dull 'osgoi colli allan' a fu'n llwyddiannus mewn ymgyrchoedd blaenorol sy'n tynnu sylw pobl at y risg o golli eu pleidlais.

Er mwyn osgoi drysu'r neges â'r etholiadau lleol a gynhaliwyd ar 4 Mai yng Nghymru, yr Alban a rhannau o Loegr, ni wnaethom ddechrau ein hymgyrch tan y dydd Llun ar ôl y digwyddiadau pleidleisio hynny – 8 Mai, bythefnos cyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar 22 Mai.

Yr unig eithriad oedd y gweithgarwch a anelwyd at ddinasyddion y DU sy'n byw dramor, a ddechreuodd ar 28 Ebrill, gan nad oeddent yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiadau lleol.

Ym Mhrydain Fawr, gwnaethom ddefnyddio hysbysebion teledu, radio, cyfryngau cymdeithasol a pheiriannau chwilio, gan roi sylw ychwanegol i weithgarwch yn Llundain gan nad oedd yn rhan o'n hymgyrch ym mis Mai (gan na chynhaliwyd unrhyw etholiadau lleol). Yng Ngogledd Iwerddon, gwnaethom ddefnyddio hysbysebion yn y wasg, awyr agored, ar radio a byrddau arddangos digidol.

Gwnaethom ddiweddaru'r hysbyseb teledu lwyddiannus a oedd gennym eisoes. Er mwyn sicrhau bod hyn yn berthnasol i etholiad cyffredinol y DU, gwnaethom ddiweddaru'r troslais a'r ffrâm olaf er mwyn cyfeirio at yr etholiad yn benodol, ac er mwyn cynnwys y dyddiad cau newydd ar gyfer cofrestru.

Gwnaethom greu dwy hysbyseb radio newydd a oedd yn pwysleisio'r angen i fyfyrwyr a phobl a oedd newydd symud tŷ i gofrestru.

Gwnaethom greu hysbysebion newydd ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio GIFs wedi'u hanimeiddio am y tro cyntaf; roedd y rhain yn tynnu sylw pobl at y ffaith bod yn rhaid iddynt weithredu'n gyflym neu wynebu'r risg o golli allan. Gwnaethant redeg ar adegau penodol yn ystod yr ymgyrch, gan ddweud wrth bobl am gofrestru erbyn 'dydd Llun', 'yfory' a 'heno' wrth i'r dyddiad cau agosáu.

Gwnaethom hefyd ddefnyddio hysbysebion yn targedu pobl ifanc 18 oed, myfyrwyr a phobl a oedd newydd symud tŷ.

tonight Welshuni Welsh

Dinasyddion y DU sy'n byw dramor ac aelodau'r lluoedd arfog

Ar gyfer dinasyddion y DU sy'n byw dramor, gwnaethom ddefnyddio hysbysebion Facebook ar ffurf stamp pasbort, a'u teilwra â negeseuon gwahanol.

Gwnaethom atgoffa pobl i gofrestru cyn gynted â phosibl, ond hefyd eu cynghori i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy oherwydd y byddai'n anodd gwneud cais amdani, ei derbyn, a dychwelyd pleidlais drwy'r post o dramor yn yr amser oedd ar gael.

Er mwyn cyrraedd aelodau'r lluoedd arfog dramor, gwnaethom ddefnyddio hysbyseb ar Facebook yn defnyddio lluniau o gynrychiolwyr o dair cangen y lluoedd arfog gyda negeseuon yn eu cynghori i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy.

Defnyddiodd y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad eu rhwydweithiau i gyrraedd pleidleiswyr ac aelodau'r lluoedd arfog dramor, a all fod yn anodd eu cyrraedd fel arall.

Defnyddiodd y Weinyddiaeth Amddiffyn ei sianelau cyfathrebu er mwyn cyrraedd aelodau'r lluoedd arfog yn uniongyrchol a'u cyfeirio at y gwasanaeth cofrestru ar-lein.

Gwnaeth lunio erthyglau ar y broses o gofrestru pleidleiswyr ar gyfer ei mewnrwyd adrannol ac ar gyfer hafan Defence Connect, y porth ar-lein ar gyfer gwasanaethau'r Weinyddiaeth Amddiffyn. Gwnaeth hefyd roi 14 o negeseuon ar ei chyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Rhannodd y Swyddfa Dramor a Chymanwlad gynnwys wedi'i anelu at ddinasyddion y DU sy'n byw dramor drwy 200 o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar ei rhwydwaith alltudion, gyda 662 o fenshys am yr ymgyrch.

Arweiniodd hyn at 5,500 o ymweliadau unigryw â'r gwasanaeth cofrestru. Roedd 79% o'r rhain o dramor.

overseasMODarfog

Yn ôl i'r cynnwys