Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Ymgyrch etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017


Cynnwys

  1. Hysbysebu
  2. Partneriaethau a chysylltiadau cyhoeddus
  3. Beth wnaeth eraill er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio
  4. Targedau a pherfformiad

Targedau a pherfformiad

Ein nod oedd sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cael eu hychwanegu at y gofrestr etholiadol, gyda thargedau penodol yn cael eu pennu o ran nifer yr ychwanegiadau at y gofrestr yn ystod y cyfnod ymgyrchu.

Targedau o ran ychwanegiadau a pherfformiad

Gwnaethom ragori ar ein targedau o ran ychwanegiadau ar gyfer yr ymgyrch, gyda chyfanswm o 970,800 yn erbyn targed o 606,100.

Gwlad Targed ychwanegu at y gofrestr

Canlyniadau - ychwanegol*

% o'r targed a gyflawnwyd
Lloegr 526,500 856,000 162%
Yr Alban 48,500 57,000 116%
Cymru 26,500 45,000 167%
Gogledd Iwerddon 4,600 12,800 278%
Cyfanswm 606,100 970,800 160%

*Nifer amcangyfrif o bobl a ychwanegwyd at y gofrestr rhwng 8 a 22 Mai. Mae’r ffigyrau yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan awdurdodau lleol a Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon. Maent wedi eu talgrynnu i’r 1000 agosaf ar gyfer Prydain Fawr a’r cant agosaf i Ogledd Iwerddon.

Cafwyd 1.9 miliwn o geisiadau i gofrestru ledled Prydain Fawr yn ystod cyfnod ein hymgyrch. Fodd bynnag, ni chaiff pawb sy'n gwneud cais eu hychwanegu yn y pen draw at y gofrestr etholiadol oherwydd efallai eu bod wedi'u cofrestru eisoes, efallai nad ydynt yn gymwys neu efallai na ellir cadarnhau pwy sy'n gwneud cais.

Mae’r system cofrestru ar-lein yn caniatáu i bobl gyflwyno cais hyn yn oed os ydynt eisoes ar y gofrestru etholiadol, ac mae hyn yn cynyddu llwyth gwaith staff sy’n prosesu’r ceisiadau hyn. Rydym wedi argymell bod y Llywodraeth yn gwella’r system ar-lein fel bod pobl yn gallu gweld os ydynt eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, ac felly ddim yn gwneud cais arall. Hyd nes bod gwelliannau yn cael eu gwneud byddwn yn parhau i wneud beth allwn yn ein hymgyrchoedd ac ar ein sianeli cyfathrebu i helpu pobl i ddeall pryd mae angen iddyn nhw gofrestru, a phryd sydd ddim.

Yn ôl i'r cynnwys