Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Ymgyrch etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017


Cynnwys

  1. Hysbysebu
  2. Partneriaethau a chysylltiadau cyhoeddus
  3. Beth wnaeth eraill er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio
  4. Perfformiad yr ymgyrch

Partneriaethau

E-gylchlythyr ac adnoddau Y Gofrestr

Welsh Language version of our Roll Call branding

Gwnaethom ysgogi gweithgarwch ehangach drwy ein rhwydwaith cynyddol o bartneriaid, gan sicrhau bod adnoddau ar gael i awdurdodau lleol, elusennau a chyrff anllywodraethol, drwy rifynnau rheolaidd o'n e-gylchlythyr 'Y Gofrestr'.

Yn ystod yr ymgyrch roedd gennym fwy na 1,200 o danysgrifwyr, gyda chyfradd agor o 36%, sydd ymhell uwchlaw meincnodau'r diwydiant. Cafodd ein hadnoddau ar gyfer sefydliadau partner eu lawrlwytho o'n gwefan Dy Bleidlais Di gyfanswm cyfunol o 4,400 o weithiau.

Cawsom adborth bod yr adnoddau a gynhyrchwyd yn ddefnyddiol iawn i'n rhanddeiliaid nad oedd ganddynt lawer o amser i gynllunio eu gweithgarwch eu hunain.

Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Gwyddom o ymgyrchoedd blaenorol fod partneriaethau â chwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol iawn oherwydd eu cyrhaeddiad, yn enwedig ymysg pobl ifanc. Fel y cyfryw, gwnaethom eu defnyddio fel ffordd o ehangu ein cyrhaeddiad yn yr amser cyfyngedig oedd ar gael:

  • Unwaith eto, cynhaliodd Facebook ei ymgyrch hynod lwyddiannus i atgoffa pobl i gofrestru i bleidleisio ar ffrydiau newyddion ei holl ddefnyddwyr yn y DU.
  • Gwnaethom weithio gyda Snapchat er mwyn cyflwyno lens (effaith amser real a ychwanegir at ddelwedd) a hidlydd (a ychwanegir ar ôl i'r llun neu'r fideo gael eu tynnu) a oedd yn cynnwys neges yn atgoffa pobl i gofrestru i bleidleisio.
  • Gyda'r rhwydwaith cymdeithasol hyperleol Nextdoor, gwnaethom hyrwyddo neges i bobl gofrestru i bleidleisio i'r holl ddefnyddwyr ar y llwyfan.
  • Gwnaethom hefyd greu partneriaeth hollol newydd ag Instagram, gyda neges yn atgoffa pobl i gofrestru i bleidleisio yn cael ei hanfon at ei ddefnyddwyr yn y DU.

Elusennau

Buom yn gweithio gyda Mencap er mwyn datblygu canllaw hawdd ei ddarllen ar bleidleisio yn etholiad cyffredinol y DU.

Roedd y canllaw yn cynnwys gwybodaeth hygyrch am sut i gofrestru i bleidleisio, sut i bleidleisio a pha gymorth sydd ar gael i bleidleiswyr anabl y mae angen help arnynt. Gwnaethom hyrwyddo'r canllaw gyda Mencap drwy'r cyfryngau cymdeithasol, a thrwy gyhoeddi datganiad i'r wasg ar y cyd.

Buom yn gweithio gyda Mencap Cymru, Anabledd Dysgu Cymru ac Enable Scotland yn eu rhannau perthnasol o'r DU er mwyn helpu i hyrwyddo adnoddau hygyrch i bobl ag anabledd dysgu.

Cysylltodd CLIC Sargent, sy'n gweithio gyda chleifion canser ifanc, â'r bobl ifanc mae'n eu helpu er mwyn eu hannog i gofrestru i bleidleisio.

Datblygodd ganllawiau ar sut i gofrestru a phleidleisio, anfon e-bost ynghylch cofrestru i bleidleisio at 30,000 o gefnogwyr, cynnal arolwg i nodi pa faterion sy'n bwysig i'w gefnogwyr a chefnogi hyn gyda blogiau gan bobl ifanc y mae canser yn effeithio arnynt ynghylch pwysigrwydd pleidleisio.

Democracy Club

Mewn partneriaeth â Democracy Club, gwnaethom ddarparu gwybodaeth am bob ymgeisydd oedd yn sefyll yn y DU ac am leoliadau gorsafoedd pleidleisio i'r mwyafrif o'r DU, drwy ein gwefan Dy Bleidlais Di. Hefyd, integreiddiodd Facebook y data hyn i'w borth gwybodaeth i bleidleiswyr.

Chwiliwyd data ymgeiswyr Democracy Club fwy na 660,000 o weithiau, a helpodd ei ddata ar orsafoedd pleidleisio 1.8 miliwn o ddefnyddwyr o gwmpas adeg etholiad cyffredinol y DU.

Hefyd, diweddarodd ei ddata ag ymgeiswyr etholedig drwy'r nos wrth i ganlyniadau gael eu cyhoeddi.

O'r adeg yr ychwanegwyd gwybodaeth am ymgeiswyr at ein safle ar 23 Mai, defnyddiwyd ein hadnodd chwilio gan ddefnyddio cod post 390,000 o weithiau er mwyn dod o hyd i wybodaeth am ymgeiswyr neu orsafoedd pleidleisio, neu fanylion cyswllt awdurdodau lleol.

Cysylltiadau cyhoeddus

Gwnaethom ganolbwyntio ar radio lleol a rhanbarthol, gan ddefnyddio cyfweliadau â staff y Comisiwn Etholiadol er mwyn pwysleisio'r angen dybryd i gofrestru.

Arweiniodd hyn at lawer o sylw drwy gysylltiadau cyhoeddus ar yr adeg 'un wythnos i fynd' cyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru, yn ogystal ag ar y diwrnod pleidleisio ei hun.

Gwnaethom fanteisio ar y cyhoeddusrwydd a gafwyd i'r etholiad er mwyn cael sylw mewn cyhoeddiadau na fyddent fel arfer yn cynnwys gwybodaeth am gofrestru i bleidleisio efallai, fel Marie Claire a Good Housekeeping, gan gyrraedd cynulleidfa ehangach.

Gwnaethom hefyd lwyddo i ddefnyddio ein partneriaeth â'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol Snapchat er mwyn cael sylw ar y newyddion, gan mai dyma oedd y tro cyntaf i hyn ddigwydd ar gyfer etholiad ledled y DU.

Media story about our partnership with SnapchatA story run by Good Housekeeping about the UK general election

Yn ôl i'r cynnwys