Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Ymgyrch etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017


Contents

  1. Hysbysebu
  2. Partnerships and public relations
  3. Beth wnaeth eraill er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio
  4. Perfformiad yr ymgyrch

Beth wnaeth erail er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio

Llywodraeth ganolog

Fel gyda digwyddiadau pleidleisio eraill diweddar, buom yn gweithio gyda Swyddfa'r Cabinet er mwyn annog gweithgarwch trawslywodraethol.

Cafodd negeseuon yn atgoffa pobl i gofrestru eu cynnwys ar dudalennau trafodion allweddol ar wefan gov.uk. Y dudalen a greodd y traffig mwyaf oedd y dudalen oedd yn ymddangos ar ôl cwblhau cais am drwydded yrru.

Gwnaeth hefyd gydlynu gweithgarwch ar sianelau cyfryngau cymdeithasol y llywodraeth lle cafwyd cyrhaeddiad o fwy na 2.25 miliwn.

Department of Transport twitter advertising encouraging people to register to vote

Voter registration Twitter ad posted by DEFRA

Awdurdodau lleol

O ystyried eu gwybodaeth fanwl am eu cymunedau lleol, mae awdurdodau lleol yn chwarae rhan bwysig wrth gynnal y broses o gofrestru i bleidleisio, yn enwedig pan gaiff yr etholiad ei alw'n fyr rybudd. Isod, ceir tair enghraifft o rywfaint o'r gwaith a wnaeth awdurdodau lleol er mwyn cefnogi etholiadau cyffredinol Senedd y DU..

Cynhaliodd Cyngor Dinas Barnsley weithgarwch cyfryngau cymdeithasol wedi'i gydlynu yn annog pobl yn yr ardal i bleidleisio gyda chanllawiau pleidleisio hawdd eu deall, gwybodaeth am orsafoedd pleidleisio a negeseuon yn eu hatgoffa ynghylch beth i'w wneud ar y diwrnod.

Cynhaliodd Cyngor Dinas Bradford ymgyrch cofrestru i bleidleisio yn targedu pobl a oedd newydd symud tŷ a phobl a oedd yn rhentu tai gan ddefnyddio hysbysebion ar-lein ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar safleoedd fel Gumtree.

Yna, gwnaeth aildargedu pobl a oedd wedi ymgysylltu â'r ymgyrch gofrestru yn y cyfnod cyn y diwrnod pleidleisio er mwyn rhoi gwybodaeth iddynt am orsafoedd pleidleisio.

Helpodd y gweithgarwch i gyfrannu at y gyfran gofrestru uchaf erioed yn yr ardal.

Defnyddiodd De Swydd Stafford ein hadnoddau a'u haddasu yn ôl y cyd-destun lleol er mwyn cyfleu'r neges drwy'r cyfryngau cymdeithasol, negeseuon e-bost a negeseuon i staff.

Yn ôl i'r cynnwys