Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Partneriaeth

Ar y dudalen hon mae mwy o wybodaeth ynghylch gweithio mewn partneriaeth gyda'r Comisiwn Etholiadol pha sefydliadau yr ydym eisoes yn bartneriaid gyda nhw.

Gall gweithio mewn partneriaeth fod yn ffordd bwerus o helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru etholiadol.

Mae ystod eang o sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eisoes yn gwneud gwaith gwych i ledaenu'r neges ynghylch cofrestru. Gall eich sefydliad chi ymuno â nhw.

Mae'r amcan yn syml - gwneud yn siŵr bod cymaint o bobl â phosibl wedi cofrestru i bleidleisio a ddim yn colli eu cyfle i leisio'u barn.

Mae gweithio mewn partneriaeth yn arbennig o bwysig wrth gyrraedd y rheiny sy'n lleiaf tebygol o fod wedi'u cofrestru i bleidleisio - megis pobl ifanc, cymunedau pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig, myfyrwyr, rhai sy'n symud cartref a'r rheiny sy'n byw mewn llety rhent preifat.

Cysylltu â ni

Os hoffai eich sefydliad gymryd rhan, e-bostiwch ni i gael mwy o wybodaeth.

Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr, ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr.

Lledaenu'r neges

Dyma rhai syniadau ymarferol o sut allwch ledaenu'r neges ynghylch cofrestru pleidleiswyr.

  • Gwefan a blog - Gallwch amlygu gwybodaeth drwy eich gwefan neu sianelu cyfathrebu eraill fel eich blog cylchlythyron, e-fwletinau, mewnrwyd, a chyhoeddiadau.
  • Cyfryngau cymdeithasol - Gallwch drydar neu bostio amdano ar eich tudalen Facebook gan ddefnyddio ein delweddau neu graffigau gwybodaeth.
  • Digwyddiadau - Gall digwyddiadau neu gynadleddau yr ydych yn eu cynnal neu'n cymryd rhan ynddynt fod yn ffordd dda o gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.
  • Ymgysylltu â staff - Rhowch wybod i'ch staff drwy roi ychydig linellau yn eich bwletin i staff neu ei hyrwyddo mewn digwyddiad i staff.
  • Gweithgaredd ar y cyd - Siaradwch â ni! Rydym yn hapus i gydweithio i ddatblygu gweithgareddau megis rhannu dyfyniadau datganiad i'r wasg, amlygu astudiaethau achos gan bartneriaid neu ledaenu'r neges ynghylch digwyddiadau cofrestru drwy ein sianelu cyfathrebu.

Ein sefydliadau partner

Darganfod pa sefydliadau sy'n helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru i bleidleisio.

Link to Wales organisation pageLink to England organisation page
Link to London organisation pageLink to Scotland organisations page
Link to Northern Ireland resources pageLink to armed forces organisation page

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr