Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Partneriaid Cymru

Yma mae'r sefydliadau sy'n helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru i bleidleisio.

Os hoffai eich sefydliad gymryd rhan, anfonwch e-bost am fyw o wybodaeth.

Cadwyn partner logo Citizens Advice partner logo  Community Housing Cymru Group partner logo 
Mae Cadwyn yn sefydliad dielw sy'n darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da i bobl o bob cefndir. Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ar ystod o faterion bob dydd i bawb sydd ei angen, o ddyled, arian a budd-daliadau lles i dai, cyflogaeth a pherthnasau. Mae Cartrefi Cymunedol Cymru yn cynrychioli cymdeithasau tai dielw a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol yng Nghymru.
Learning Disability Wales partner logo Mencap cymru partner logo NUS wales partner logo
Mae Anabledd Dysgu Cymru yn elusen genedlaethol sy'n cynrychioli'r sector anabledd dysgu yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar greu Cymru sy'n gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu. Mencap yw llais anabledd dysgu. Mae popeth yr ydym yn ei wneud ynghylch gwerthfawrogi a chefnogi pobl ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Ein gweledigaeth yw byd ble mae pobl ag anabledd dysgu yr un mor werthfawr â phawb arall, ble mae pobl yn gwrando arnynt ac yn eu cynnwys. Mae UCM Cymru yn gyd-ffederasiwn o undebau myfyrwyr sy'n cynrychioli dros 300,000. Mae UCM Cymru yn bodoli er mwyn hyrwyddo, amddiffyn ac ymestyn hawliau myfyrwyr a datblygu a chefnogi undebau myfyrwyr cadarn.
Llamau partner logo Shelter Cymru partner logo The Wallich partner logo
Mae Llamau yn gweithio gyda phobl ifanc ddigartref a menywod sy'n dioddef o gamdriniaeth ar draws Cymru. Llamau yw elusen flaenorol ddigartrefedd Cymru ac ein nod yw helpu a rhoi cymorth i bobl cael byw bywydau sefydlog ac annibynnol. Rydym yn darparu cyngor arbenigol, annibynnol ac eiriolaeth i unrhywun sydd â phroblemau cartrefedd, ac rydym yn ymgyrchu i wella cyfraith a gwasanaethau tai drwy ein gwaith ymchwil ac addysg. Ni yw The Wallich. Rydym wedi bod yn darparu llety a gwasanaethau cymorth ar gyfer pobl ddigartref ers 1978.
Urdd partner logo    
Nod yr Urdd yw sicrhau cyfle, trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, i holl ieuenctid Cymru (rhwng 8 a 25 mlwydd oed) i ddatblygu'n unigolion cyflawn; a'u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas gan feithrin sgiliau personol a chymdeithasol. 
  • All Wales People First
  • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
  • Minority Ethnic Elders Association
  • Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
  • RNIB Cymru
  • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
  • South East Wales Regional Equality Council (SEWREC)
  • Cynulliad Cymru
  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
  • Youth Cymru

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr