Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwariant ymgyrch a rhoddion mewn refferenda

Mae rheolau ynghylch faint gall ymgyrchwyr mewn refferenda wario ar eu hymgyrchoedd ac o ble gallant gael eu cyllid. Mae’r dudalen hon yn cynnwys trosolwg o’r rheolau hynny.

Yn gyffredinol, mae dau wahanol fath o refferendwm:

Gellir cynnal refferenda eraill yn unol â deddfwriaeth arbennig. Mae gwahanol gyfreithiau, rheolau a rheoliadau yn berthnasol ar gyfer y mathau hyn o refferenda. Dim ond refferenda PPERA gaiff eu rheoleiddio gennym. Nid ydym yn rheoleiddio refferenda llywodraeth leol.

Rheolau ar wariant, rhoddion a benthyciadau

Mewn refferenda PPERA, dim ond hyn a hyn y gall ymgyrchwyr wario os nad ydynt yn cofrestru gyda ni. Fel arfer £10,000 yw’r swm hyn. Os yw ymgyrchwr am wario mwy na hyn, bydd angen iddynt gofrestru gyda ni.

Mae cyfyngiadau ar wariant gan ymgyrchwyr cofrestredig mewn refferenda. Mae hefyd rheolau ynghylch pwy all wneud cyfraniadau iddynt at ddibenion ymgyrchu.

Rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig gofnodi eu gwariant ymgyrchu a’r rhoddion y maent wedi’u derbyn i’w roi at y gwariant hynny. Rhaid iddynt wedyn anfon y wybodaeth hon atom mewn datganiad gwariant wedi’r refferendwm.

Ymgyrchwyr arweiniol

Gall ymgyrchwyr cofrestredig wneud cais i ni i fod yn grŵp ymgyrchu arweiniol (a elwir yn “sefydliad dynodedig”) ar gyfer un ochr y ddadl.

Y buddion ar gyfer grwpiau ymgyrchu arweiniol:

  • Terfyn gwario uwch nag ymgyrchwyr gwario cofrestredig eraill
  • Cymorth i anfon gwybodaeth i bleidleiswyr am ddim
  • Darllediadau ymgyrch y refferendwm
  • Defnydd o rhai ystafelloedd cyhoeddus am ddim
  • Grant gennym ni

Canllawiau i ymgyrchwyr refferendwm

Os ydych yn meddwl am ymgyrchu ar gyfer refferendwm, darllenwch ein tudalen ganllawiau ar gyfer ymgyrchwyr mewn refferenda.

Os hoffech wybod mwy am refferenda llywodraeth leol, bydd angen i chi gysylltu â’ch awdurdod lleol.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion