Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwariant ymgeiswyr a rhoddion ymgeiswyr mewn etholiadau

Mae rheolau ynghylch faint gall ymgyrchwyr wario ar eu hymgyrchoedd ac o ble gallant gael eu cyllid. Mae’r dudalen hon yn cynnwys trosolwg o’r rheolau hynny.

Mae dau fath o wariant ar, neu ar ran, pleidiau mewn etholiadau, sef

Gwariant ymgeisydd yw pan fo ymgeisydd yn awdurdodi ymgyrch i’w hyrwyddo mewn etholiad. Er enghraifft, taflenni, hysbysebu ar fyrddau posteri, gwefannau a chostau staff ymgyrchu.

Rheolau ar wariant a rhoddion

Mae cyfyngiadau ar wariant ymgeiswyr mewn etholiadau a rheolau ar ffynonellau cyllido ar gyfer y gwariant hwnnw. Ar ôl yr etholiad, rhaid i asiantiaid ymgeiswyr gyfrifo am gostau ymgyrchu a rhoddion i’r ymgyrch mewn datganiad gwariant.

Rhaid i Swyddogion Canlyniadau dderbyn adroddiadau gwariant gan yr holl ymgeiswyr erbyn dyddiad penodol, sy’n amrywio yn ddibynnol ar yr etholiad. Bydd y Swyddog Canlyniadau yna’n gyfrifol am wneud yn siŵr fod y datganiadau ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio.

Mewn etholiadau mewn fel etholiadau Senedd y DU, mae Swyddogion Canlyniadau yn anfon copïau o’r datganiadau gwariant atom ni. Rydym yn defnyddio’r rhain i fonitro cydymffurfiaeth â’r rheolau ac yn cyhoeddi data pennawd gwariant a rhoddion o’r datganiadau hyn ar ein gwefan.

Canllawiau ar wariant a rhoddion ymgeiswyr

Os ydych yn ymgeisydd, neu’n asiant ar gyfer ymgesidydd sy’n sefyll i gael ei ethol darllennwch ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion