Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgyrchu digidol: Cynyddu tryloywder i bleidleiswyr

Cynnwys

 1. Y twf mewn ymgyrchu digidol
 2. Pwy sy'n cynnal ymgyrchoedd digidol?
 3. Gwariant ar weithgarwch ymgyrchu digidol
 4. Pwy sy'n talu am ymgyrchoedd digidol?
 5. Gorfodi'r rheolau

Lawrlwytho ein hadroddiad llawn fel PDF


Rhagair

Yn ystod y degawd diwethaf gwelwyd twf enfawr yn y defnydd o adnoddau digidol ym maes ymgyrchu gwleidyddol. Mae canfyddiadau wedi newid hefyd yn ystod y cyfnod hwnnw. I ddechrau, cafodd y cyfryngau cymdeithasol eu croesawu fel chwyldro cadarnhaol wrth ymgysylltu â phleidleiswyr ar raddfa fawr. Yn fwy diweddar, cafwyd honiadau difrifol yn ymwneud â gwybodaeth anghywir, camddefnyddio data personol ac ymyrraeth o dramor. Erbyn hyn, mae pryderon y gall ein democratiaeth fod o dan fygythiad.

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn goruchwylio'r broses o gynnal etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i sicrhau bod pleidiau ac ymgyrchwyr yn deall y cyfreithiau sy'n ymwneud ag etholiadau ac yn cydymffurfio â hwy. Rydym yn ymchwilio i achosion lle y gall troseddau fod wedi'u cyflawni. Rydym hefyd yn gwneud argymhellion ar sut y gallwn sicrhau bod ein democratiaeth yn fwy teg a thryloyw.

O ran ymgyrchu digidol, ein man cychwyn yw bod etholiadau yn dibynnu ar gyfranogiad, a dyna pam ein bod yn croesawu gwerth cadarnhaol dulliau cyfathrebu ar-lein. Mae ffyrdd newydd o gyrraedd pleidleiswyr yn beth da i bawb, a rhaid i ni ofalu nad ydym yn tanseilio rhyddid barn wrth i ni fynd ati i geisio diogelu pleidleiswyr. Ond rydym hefyd yn llwyr gydnabod pryderon pobl, yr awyrgylch o ddiffyg ymddiriedaeth sy'n cael ei greu, a'r angen dybryd i fynd i'r afael â hyn.

Dyna pam, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn edrych yn fanwl ar y ffordd y defnyddiwyd ymgyrchu digidol yn ystod refferendwm yr UE ac etholiad cyffredinol 2017. Rydym wedi ymchwilio i farn y cyhoedd er mwyn deall barn pleidleiswyr ar y materion hyn. Ac rydym wedi meddwl yn galed am y ffordd orau y gall y Comisiwn helpu i gynyddu tryloywder ac ymddiriedaeth yn ein meysydd o gyfrifoldeb.

Yr adroddiad hwn yw ffrwyth llafur y gwaith hwnnw hyd yma. Rydym yn nodi cyfres o argymhellion ar gyfer mynd ati'n ddiymdroi i wella rheolau etholiadau ac atgyfnerthu rheoliadau ariannol. Caiff y broses o ariannu gweithgareddau ymgyrchu ar-lein ei chwmpasu eisoes gan y cyfreithiau ar wariant a rhoddion etholiadol. Ond mae angen i'r cyfreithiau sicrhau bod mwy o eglurder ynghylch pwy sy'n gwario beth, ble a sut, a chosbau mwy llym i'r sawl sy'n torri'r rheolau.

Felly, mae'r adroddiad hwn yn galw ar i lywodraethau a seneddau'r DU fynd ati i newid y rheolau er mwyn ei gwneud hi'n haws i bleidleiswyr wybod pwy sy'n eu targedu ar-lein, a sicrhau ei bod hi'n anos ymddwyn mewn ffordd annerbyniol. Mae'r ymchwil ar farn y cyhoedd a gyhoeddwyd gennym ochr yn ochr â'r adroddiad hwn yn dangos lefel y pryder a'r dryswch ymhlith pleidleiswyr a'r awydd am gamau gweithredu newydd.

Rydym hefyd yn galw ar i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol chwarae eu rhan wrth drawsnewid tryloywder hysbysebion gwleidyddol digidol a dileu negeseuon nad ydynt yn cyrraedd y safonau cywir. Os bydd hyn yn annigonol, dylai llywodraethau a seneddau'r DU fod yn barod i ystyried rheoleiddio uniongyrchol.

Bydd technoleg ddigidol yn parhau i drawsnewid gweithgarwch ymgyrchu gwleidyddol ac yn parhau i esblygu. Nid yw'r adroddiad hwn yn adlewyrchu safbwyntiau terfynol y Comisiwn ar y materion hyn. Yn sicr, nid ydym yn honni bod gennym yr atebion i gyd. Rydym hefyd yn cydnabod nad oes yr un corff unigol yn gyfrifol am yr holl bryderon a godir ynghylch ymgyrchu digidol. Mae parhau i gydweithio ag eraill, megis y Comisiynydd Gwybodaeth, yn allweddol. O'n rhan ni, byddwn yn parhau i fonitro'r tueddiadau ac yn cyflwyno ein barn pan gredwn y gallwn helpu i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd.

Syr John Holmes
Cadeirydd


Argymhellion allweddol

Gall darllenwyr ddod o hyd i'n rhestr lawn o argymhellion ar ddiwedd yr adroddiad hwn. Rydym wedi nodi ein hargymhellion allweddol yma ar y dechrau. Mae'r argymhellion hyn yn bwysig gan y byddant yn helpu i sicrhau bod pleidleiswyr yn y DU yn hyderus bod ymgyrchoedd digidol yn cydymffurfio â rheolau etholiadau a refferenda yn y DU.

Byddant yn cynyddu tryloywder ymgyrchoedd digidol. Byddant yn helpu i atal ymgyrchoedd etholiadau a refferenda rhag cael eu hariannu o dramor. A byddant yn rhoi'r pŵer i ni roi dirwyon uwch i ymgyrchwyr sy'n torri'r rheolau. Bydd hyn yn fwy o rwystr i'r sawl a allai gael eu temtio i dorri'r rheolau hyn yn y dyfodol.

 • Dylai pob un o lywodraethau a deddfwrfeydd y DU newid y gyfraith er mwyn sicrhau bod yn rhaid i ddeunydd digidol gynnwys argraffnod sy'n nodi pwy sy'n gyfrifol am yr ymgyrch a phwy grëodd y deunydd.
 • Dylai pob un o lywodraethau a deddfwrfeydd y DU newid y rheolau ar gyfer adrodd ar wariant. Dylent ei gwneud yn ofynnol i ymgyrchwyr is-rannu eu ffurflenni gwariant yn wahanol fathau o wariant. Dylai'r categorïau hyn roi mwy o wybodaeth am yr arian a gaiff ei wario ar ymgyrchoedd digidol.
 • Dylai fod yn ofynnol i ymgyrchwyr ddarparu anfonebau mwy manwl ac ystyrlon gan eu cyflenwyr digidol er mwyn gwella tryloywder.
 • Dylai cwmnïau cyfryngau cymdeithasol weithio gyda ni i wella eu polisïau ar ddeunydd ymgyrchu a hysbysebion ar gyfer etholiadau a refferenda yn y DU.
 • Dylai hysbysebion ar gyfer etholiadau a refferenda yn y DU sy'n ymddangos ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gael eu labelu er mwyn dangos y ffynhonnell yn glir. Dylai eu cronfeydd data ar-lein o hysbysebion gwleidyddol gydymffurfio â'r rheolau ar gyfer etholiadau a refferenda yn y DU.
 • Dylai pob un o lywodraethau a deddfwrfeydd y DU egluro na chaniateir i sefydliadau nac unigolion o dramor wario arian ar ymgyrchoedd etholiadau na refferenda. Byddai angen iddynt ystyried sut y gallai hyn gael ei orfodi a'r effaith ar ryddid barn.
 • Byddwn yn gwneud cynigion i ymgyrchwyr a phob un o lywodraethau'r DU ar sut i wella'r rheolau a'r terfynau amser ar gyfer adrodd ar wariant. Rydym am sicrhau bod gwybodaeth ar gael i bleidleiswyr ac i ni yn gyflymach ar ôl ymgyrch, neu yn ystod ymgyrch.
 • Dylai pob un o lywodraethau a deddfwrfeydd y DU gynyddu'r ddirwy uchaf y gellir ei rhoi i ymgyrchwyr am dorri'r rheolau, ac atgyfnerthu ein pwerau i gael gafael ar wybodaeth sydd y tu hwnt i ymchwiliad.

1. Y twf mewn ymgyrchu digidol >


Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion