Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau i unigolion a sefyliadau eraill

Mae rheolau ynghylch pwy all wneud rhoddion a benthyciadau i rai pobl a sefydliadau sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch gwleidyddol. Yr unigolion a’r grwpiau a reoleiddir gennym yw:

 • Deiliaid rhai swyddi a etholir:
  • Aelodau o Senedd y DU
  • Aelodau o Senedd Ewrop sy’n cynrychioli’r DU
  • Aelodau o Senedd yr Alban
  • Aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Aelodau o Gynulliad Gogledd Iwerddon
  • Aelodau o unrhyw awdurdod lleol yn y DU (ac eithrio cynghorau plwyf neu gymuned) gan gynnwys Cynulliad Llundain
  • Maer Llundain ac unrhyw Faer etholedig arall
  • Aelodau pleidiau gwleidyddol
 • Grwpiau o aelodau plaid (a elwir hefyd yn gymdeithasau aelodau)

Mae’n rhaid i’r bobl a’r sefydliadau hyn adrodd am roddion a benthyciadau uwchben lefel arbennig i ni a byddwn ni’n cyhoeddi manylion yr adroddiadau hynny.

Does dim rhaid i aelodau Tŷ’r Cyffredin adrodd am roddion a benthyciadau i ni, ond mae’n rhaid iddyn eu hadrodd i’r Gofrestr o Fuddion Ariannol Aelodau.


Mae llywodraeth y DU wedi newid y gyfraith ar bwy all roi neu fenthyg arian i bleidiau gwleidyddol cofrestredig y DU. O'r dyddiad y bydd y DU yn gadael yr UE, ni ellir derbyn rhoddion a benthyciadau bellach gan:

 • Cwmnïau sydd wedi'u hymgorffori mewn aelod-wladwriaeth arall yr UE
 • Unigolion a sefydliadau yn Gibraltar

Mae eithriad i bleidiau ar gofrestr Gogledd Iwerddon a derbynwyr a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon. Nid yw'r gyfraith wedi newid ar eu cyfer o ran derbyn rhoddion a benthyciadau gan unigolion a sefydliadau yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Mae hi dal yn bosibl i lywodraeth y DU i ohirio, diddymu neu newid y cyfreithiau newydd hyn. Mae'n rhaid i drysoryddion pleidiau a derbynwyr a reoleiddir wneud yn siŵr eu bod yn gwybod y sefyllfa ddiweddaraf cyn derbyn rhoddion neu fenthyciadau. Byddwn yn diweddaru ein gwefan cyn gynted â'n bod yn gwybod mwy.


Y Diweddaraf

Canllawiau i unigolion a sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio

Rydym yn darparu canllawiau i’r unigolion a’r sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio i’w helpu i gydymffurfio â’r rheolau. Ewch i’n tudalennau canllawiau i ddarganfod mwy am y rheolau penodol:

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion