Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau adroddir bob chwarter gan bleidiau gwleidyddol

Mae'n rhaid i bleidiau gofnodi'r rhoddion a'r benthyciadau y maent yn eu derbyn, i sicrhau eu bod o ffynhonnell a ganiateir, ac adrodd rhoddion a benthyciadau mawr i ni. Ar gyfer pleidiau ar gofrestr Prydain Fawr, rydym yn cyhoeddi'r adroddiadau rhoddion a benthyciadau bob chwarter ar ein cronfa ddata ar-lein i sicrhau tryloywder cyllido pleidiau. Mae'r dudalen hon yn rhoi dadansoddiad o'r data, gan gynnwys:

Rhoddion a dderbyniwyd

Nid yw'r ffigyrau yn cynnwys yr holl roddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol. Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadol a Refferenda 2000, dim ond y canlynol sydd gofyn i bleidiau adrodd i ni:

  • rhoddion dros £7,500 i'r blaid yn ganolog (gan gynnwys cydgrynhoad)
  • rhoddion dros £1,500 i unedau cyfrifo (gan gynnwys cydgrynhoad)

Darganfod mwy am y rheolau ar roddion i bleidiau gwleidyddol

Siart 1: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol

Mae'r ffigyrau wedi eu talgrynnu i'r bunt agosaf, a gallant newid os yw'r rhoddion a dderbynnir yn y chwarter blaenorol yn cael eu hadrodd yn hwyr yn y dyfodol.

Tabl 1: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol

Gweld rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol >

Prif roddwyr

Tabl 2: Rhestr o brif roddwyd chwarterol

Mae'r tabl hwn yn rhestru'r deg rhoddwr mwyaf ar gyfer y chwarter a ddewiswyd. Mae ffigyrau adroddwyd wedi'u talgrynnu i'r bunt agosaf.

Nid yw rhoddion a dderbyniwyd yn hwyr wedi'u cynnwys.

Math o roddwr

Dim ond gan ffynonellau a ganiateir y gall pleidiau dderbyn rhoddion. Gosodir y rhain yn y ddeddfwriaeth ac mae gan bleidiau 30 diwrnod i benderfynu p'un a y gallant dderbyn neu y dylent ddychwelyd y rhodd i'r rhoddwr.

Tabl 3: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Gweld rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr >

Siart 2: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Cronfeydd cyhoeddus

Tabl 4: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Gweld cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Siart 3: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Rhoddion a adroddwyd yn hwyr

Mae'n rhaid adrodd rhoddion yn y cofnod chwarterol ar gyfer y cyfnod y'u derbyniwyd. Bydd unrhyw rodd nad yw'n cael ei adrodd yn y chwarter y'i derbyniwyd yn rhodd a adroddwyd yn hwyr.

Siart 4: Rhoddion a adroddwyd yn hwyr yn ôl plaid

Benthyca

Yn ystod Chwarter 1 2017, aeth pedair plaid i fenthyciadau newydd gyda chyfanswm o £49,690.

Cyfanswm y benthyciadau a ad-dalwyd yn llawn neu a drosglwyddwyd yn gyfraniadau yn y chwarter hwn oedd £ 79,780.

Tabl 5: Benthyciadau sy'n ddyledus gan bleidiau ar 30 Medi 2018

Benthyciad yw cytundeb lle mae person (neu sefydliad) yn benthyca arian i'r blaid. Cytunir ar amodau'r benthyciad gan y blaid a'r benthycwyr. Gofynnir i bleidiau adrodd y benthyciad yn ogystal â'r newidiadau i'r telerau ac amodau cytunedig, gan gynnwys pryd mae benthyciad yn dod i ben. Y cyfanswm a ddangosir yw'r cyfanswm i'w fenthyg yn unol â'r cytundeb (heb gynnwys llog).

Plaid  Benthyciadau newydd (£) Benthyciadau a ad-dalwyd yn llawn neu a drosglwyddwyd yn gyfraniadau (£) Cyfanswm y benthyciadau sydd yn weddill (£)
Ashfield Independents 14,424 0 0
Alliance EPP: European People’s Party UK 0056,741
Conservative and Unionist Party 0 2,000842,019
English Democrats 0 0 166,644
Equal and Just Society0 08,000
Green Party 4,5182,78011,488
Labour Party14,57601,036,427
Liberal Democrats 5,00001,074,555
Plaid Cymru - The Party of Wales009,413
Scottish National Party (SNP)00165,553
Scottish Socialist Party0063,000
The Peoples Party For Better Government007,800
UK Independence Party (UKIP)075,000315,379
Time Party11,172011,172

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion