Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau adroddir bob chwarter gan bleidiau gwleidyddol

Mae'n rhaid i bleidiau gofnodi'r rhoddion a'r benthyciadau y maent yn eu derbyn, i sicrhau eu bod o ffynhonnell a ganiateir, ac adrodd rhoddion a benthyciadau mawr i ni. Ar gyfer pleidiau ar gofrestr Prydain Fawr, rydym yn cyhoeddi'r adroddiadau rhoddion a benthyciadau bob chwarter ar ein cronfa ddata ar-lein i sicrhau tryloywder cyllido pleidiau. Mae'r dudalen hon yn rhoi dadansoddiad o'r data, gan gynnwys:

Rhoddion a dderbyniwyd

Nid yw'r ffigyrau yn cynnwys yr holl roddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol. Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadol a Refferenda 2000, dim ond y canlynol sydd gofyn i bleidiau adrodd i ni:

  • rhoddion dros £7,500 i'r blaid yn ganolog (gan gynnwys cydgrynhoad)
  • rhoddion dros £1,500 i unedau cyfrifo (gan gynnwys cydgrynhoad)

Darganfod mwy am y rheolau ar roddion i bleidiau gwleidyddol

Siart 1: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol

Mae'r ffigyrau wedi eu talgrynnu i'r bunt agosaf, a gallant newid os yw'r rhoddion a dderbynnir yn y chwarter blaenorol yn cael eu hadrodd yn hwyr yn y dyfodol.

Tabl 1: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol

Gweld rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol >

Prif roddwyr

Tabl 2: Rhestr o brif roddwyd chwarterol

Mae'r tabl hwn yn rhestru'r deg rhoddwr mwyaf ar gyfer y chwarter a ddewiswyd. Mae ffigyrau adroddwyd wedi'u talgrynnu i'r bunt agosaf.

Nid yw rhoddion a dderbyniwyd yn hwyr wedi'u cynnwys.

Math o roddwr

Dim ond gan ffynonellau a ganiateir y gall pleidiau dderbyn rhoddion. Gosodir y rhain yn y ddeddfwriaeth ac mae gan bleidiau 30 diwrnod i benderfynu p'un a y gallant dderbyn neu y dylent ddychwelyd y rhodd i'r rhoddwr.

Siart 2: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Tabl 3: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Gweld rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr >

Cronfeydd cyhoeddus

Tabl 4: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Gweld cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Siart 3: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Rhoddion a adroddwyd yn hwyr

Mae'n rhaid adrodd rhoddion yn y cofnod chwarterol ar gyfer y cyfnod y'u derbyniwyd. Bydd unrhyw rodd nad yw'n cael ei adrodd yn y chwarter y'i derbyniwyd yn rhodd a adroddwyd yn hwyr.

Siart 4: Rhoddion a adroddwyd yn hwyr yn ôl plaid

Benthyca

Tabl 5: Benthyciadau sy'n ddyledus gan bleidiau ar 30 Medi 2018

Benthyciad yw cytundeb lle mae person (neu sefydliad) yn benthyca arian i'r blaid. Cytunir ar amodau'r benthyciad gan y blaid a'r benthycwyr. Gofynnir i bleidiau adrodd y benthyciad yn ogystal â'r newidiadau i'r telerau ac amodau cytunedig, gan gynnwys pryd mae benthyciad yn dod i ben. Y cyfanswm a ddangosir yw'r cyfanswm i'w fenthyg yn unol â'r cytundeb (heb gynnwys llog).

Table 6: New loans reported by quarter

Get full details of loans, including the date on which the loan was entered into, date repayable, interest rate (whether fixed, variable or nil), whether security was given and details of the lender.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion