Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau adroddir bob chwarter gan bleidiau gwleidyddol

Mae'n rhaid i bleidiau gofnodi'r rhoddion a'r benthyciadau y maent yn eu derbyn, i sicrhau eu bod o ffynhonnell a ganiateir, ac adrodd rhoddion a benthyciadau mawr i ni. Ar gyfer pleidiau ar gofrestr Prydain Fawr, rydym yn cyhoeddi'r adroddiadau rhoddion a benthyciadau bob chwarter ar ein cronfa ddata ar-lein i sicrhau tryloywder cyllido pleidiau. Mae'r dudalen hon yn rhoi dadansoddiad o'r data, gan gynnwys:

Rhoddion a dderbyniwyd

Nid yw'r ffigyrau yn cynnwys yr holl roddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol. Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadol a Refferenda 2000, dim ond y canlynol sydd gofyn i bleidiau adrodd i ni:

  • rhoddion dros £7,500 i'r blaid yn ganolog (gan gynnwys cydgrynhoad)
  • rhoddion dros £1,500 i unedau cyfrifo (gan gynnwys cydgrynhoad)

Darganfod mwy am y rheolau ar roddion i bleidiau gwleidyddol

Siart 1: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol

Mae'r ffigyrau wedi eu talgrynnu i'r bunt agosaf, a gallant newid os yw'r rhoddion a dderbynnir yn y chwarter blaenorol yn cael eu hadrodd yn hwyr yn y dyfodol.

Tabl 1: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol

Gweld rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol >

Prif roddwyr

Tabl 2: Rhestr o brif roddwyd chwarterol

Mae'r tabl hwn yn rhestru'r deg rhoddwr mwyaf ar gyfer y chwarter a ddewiswyd. Mae ffigyrau adroddwyd wedi'u talgrynnu i'r bunt agosaf.

Nid yw rhoddion a dderbyniwyd yn hwyr wedi'u cynnwys.

Math o roddwr

Dim ond gan ffynonellau a ganiateir y gall pleidiau dderbyn rhoddion. Gosodir y rhain yn y ddeddfwriaeth ac mae gan bleidiau 30 diwrnod i benderfynu p'un a y gallant dderbyn neu y dylent ddychwelyd y rhodd i'r rhoddwr.

Tabl 3: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Gweld rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr >

Siart 2: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Cronfeydd cyhoeddus

Yn dilyn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2010, mae dosbarthiad cronfeydd cyhoeddus wedi newid. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Senedd y DU.

Darganfod mwy am gronfeydd cyhoeddus

Tabl 4: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Gweld cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Siart 3: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Rhoddion a adroddwyd yn hwyr

Mae'n rhaid adrodd rhoddion yn y cofnod chwarterol ar gyfer y cyfnod y'u derbyniwyd. Bydd unrhyw rodd nad yw'n cael ei adrodd yn y chwarter y'i derbyniwyd yn rhodd a adroddwyd yn hwyr.

Siart 4: Rhoddion a adroddwyd yn hwyr yn ôl plaid

Benthyca

Yn ystod Chwarter 1 2017, aeth pedair plaid i fenthyciadau newydd gyda chyfanswm o £31,900.

Cyfanswm y benthyciadau a ad-dalwyd neu a droswyd yn rhoddion yn y chwarter hwn oedd £109,736.

Tabl 5: Benthyciadau sy'n ddyledus gan bleidiau ar 30 Medi 2017

Benthyciad yw cytundeb lle mae person (neu sefydliad) yn benthyca arian i'r blaid. Cytunir ar amodau'r benthyciad gan y blaid a'r benthycwyr. Gofynnir i bleidiau adrodd y benthyciad yn ogystal â'r newidiadau i'r telerau ac amodau cytunedig, gan gynnwys pryd mae benthyciad yn dod i ben. Y cyfanswm a ddangosir yw'r cyfanswm i'w fenthyg yn unol â'r cytundeb (heb gynnwys llog).

Party  New loans (£) Loans repaid in full or converted into donations (£) Total loans outstanding (£)
Alliance EPP: European People’s Party UK  0 0 45,341
Conservative and Unionist Party 5,000 5,000 838,347
English Democrats 0  0 166,644
Equal and Just Society 0 0 8,000
Green Party 9,000 0 579
Labour Party 16,400 0 819,579
Liberal Democrats 1,500 104,736 1,000,317
One Love Party 0 0 10,000
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 0 9,413
Scottish National Party (SNP) 0 0 665,553
Scottish Socialist Party 0 0 63,000
The Peoples Party For Better Government 0 0 7,800
UK Independence Party (UKIP) 0 0 285,000

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion