Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwariant a rhoddion ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau mewn etholiadau

Mae dau fath o ymgyrchoedd rhai nad ydynt yn bleidiau, sef:
Ymgyrchoedd lleol - ymgyrchoedd rhai nad ydynt yn bleidiau dros neu yn erbyn un neu fwy o ymgeiswyr mewn etholaeth, ward neu ardal etholiadol arall benodol

Ymgyrchoedd cyffredinol - ymgyrchoedd rhai nad ydynt yn bleidiau dros neu yn erbyn plaid wleidyddol, neu gategorïau penodol o ymgeiswyr, gan gynnwys ymgyrchoedd ar bolisïau neu faterion sy'n gysylltiedig gyda phlaid benodol neu gategori o ymgeiswyr (er enghraifft, ymgeiswyr mewn grŵp oedran arbennig).

Mae rheolau gwahanol yn berthnasol i'r ddau fath hyn o ymgyrchoedd rhai nad ydynt yn bleidiau.

Rheolau ar ymgyrchu cyffredinol: gwariant a rhoddion

Mae’n rhaid i ymgyrchwyr sy’n gwario mwy na hyn a hyn ar ymgyrchu cyffredinol gofrestru gyda ni.

Mae cyfyngiadau ar faint gall ymgyrchwyr cofrestredig wario. Mae hefyd rheolau ar bwy all roi benthyciadau a rhoddion iddynt at ddibenion ymgyrchu. Rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig gofnodi eu gwariant ymgyrchu a’r rhoddion y maent wedi’u derbyn at y diben hwnnw. Rhaid iddyn nhw anfon y wybodaeth hon atom mewn datganiad gwariant ar ôl yr etholiad.

Rydym yn cyhoeddi datganiadau gwariant trydydd partïon cydnabyddedig ar-lein i sicrhau tryloywder o ran gwariant ymgyrchu mewn etholiadau.

Canllawiau ar wariant ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Os ydych yn meddwl ymgyrchu ar gyfer etholiad, ond nad ydych yn sefyll fel plaid wleidyddol neu ymgeisydd darllenwch ein canllawiau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion