Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyfrifon blynyddol pleidiau gwleidyddol

Mae'r dudalen hon yn rhoi trosolwg o'r datganiadau cyfrifon blynyddol y mae gofyn i bleidiau gwleidyddol gyflwyno i ni, a'r cofnodion ariannol y mae'n rhaid iddyn nhw eu cadw.

Rhaid i bleidiau gwleidyddol a’u hunedau cyfrifo gadw cofnodion clir a chywir o’u cyfrifon i ddangos eu gwir sefyllfa ariannol. Rhaid i bleidiau ac unedau cyfrifo sydd ag incwm neu wariant blynyddol dros drothwy penodol sicrhau fod eu cyfrifon yn cael eu harchwilio’n annibynnol.
Rhaid i bob pencadlys plaid, a’r unedau cyfrifo hynny sydd ag incwm neu wariant o dros £25,000 anfon eu datganiadau cyfrifon atom ni. Rydym yn cyhoeddi datganiadau cyfrifon blynyddol ar-lein i sicrhau bod tryloywder ynghylch eu hincwm a’u gwariant.

Canllawiau ar ddatganiad cyfrifon

Os ydych yn drysorydd cofrestredig ar gyfer plaid wleidyddol neu uned gyfrifo, rydym yn darparu canllawiau i'ch cynorthwyo i gydymffurfio â'ch cyfrifoldebau cyfrifo.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion