Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cofrestru plaid wleidyddol

Mae’r dudalen hon yn rhoi trosolwg o beth mae gofyn i bleidiau wneud wrth gofrestru gyda ni.Os hoffech gofrestru plaid gyda ni, neu os ydych yn blaid wleidyddol yn chwilio am gymorth, ewch i’n tudalen ganllawiau ar gofrestru a chynnal plaid wleidyddol.

Os ydych yn ystyried cychwyn plaid wleidyddol, efallai bydd angen i chi gofrestru gyda ni. Os ydych yn cofrestru gyda ni, bydd angen i chi ddilyn rhai rheolau. Unwaith i chi gofrestru gyda ni, gall eich ymgeiswyr ddefnyddio enw, disgrifiad ac arwyddlun eich plaid ar bapurau pleidleisio mewn etholiadau.


Gofynion cofrestru pleidiau gwleidyddol

Wrth gofrestru mae’n rhaid i bleidiau rhoi peth gwybodaeth i ni ynghylch strwythur eu plaid, gan gynnwys cynllun cyllidol, eu cyfansoddiad a manylion unrhyw ganghennau o’r blaid sy’n rheoli eu cyllid eu hunain (“unedau cyfrifo”). Mae’n rhaid iddynt hefyd benodi pobl i rolau swyddogol, sef:

  • Arweinydd y blaid
  • Trysorydd
  • Swyddog enwebu

Mae’n rhaid i bleidiau gwleidyddol gadw manylion y rolau hyn yn gyfredol a’n hysbysu o unrhyw newidiadau. Bob blwyddyn gofynnwn i bleidiau i gadarnhau eu manylion cofrestru.
Rydym yn cyhoeddi manylion pleidiau gwleidyddol cofrestredig ar ein cronfa ddata ar-lein:

Mae manylion y pleidiau cofrestredig yr ydym yn eu cyhoeddi ar-lein yn cynnwys:

  • arwyddluniau pleidiau
  • disgrifiadau pleidiau
  • enwau’r rheiny sydd wedi’u hapwyntio i rolau swyddogol
  • rhestr o unedau cyfrifo cofrestredig

Nid ydym yn cyhoeddi cyfansoddiadau pleidiau. Fodd bynnag, rydym yn darparu copïau ar gais.

Rheolau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau

Mae rheolau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau y gall pleidiau gwleidyddol eu cofrestru gyda ni. Bwriad y rheolau hyn yw gwneud papurau pleidleisio yn glir ac yn hawdd eu defnyddio, ac i osgoi defnyddio enwau ymosodol.

Cost cofrestru

Rhaid i bob plaid dalu ffi i gofrestru gyda ni. Mae hefyd rhaid iddyn nhw dalu ffi lai bob blwyddyn i aros wedi’u cofrestru. Caiff y ffioedd presennol eu hesbonio yn ein canllawiau ar gofrestru a chynnal plaid wleidyddol .

Cyfrifoldebau a rhwymedigaethau fel plaid wleidyddol gofrestredig

Pan fo pleidiau gwleidyddol yn cofrestru gyda ni, mae ganddynt nifer o gyfrifoldebau a rhwymedigaethau parhaus. Mae’r rhain yn cynnwys cydymffurfio gyda rheolau ar wariant ymgyrch  , ffynonellau cyllid  a rhai gofynion adrodd i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn dryloyw.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion