Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cofrestru plaid wleidyddol

Mae’r dudalen hon yn rhoi trosolwg o beth mae gofyn i bleidiau wneud wrth gofrestru gyda ni.Os hoffech gofrestru plaid gyda ni, neu os ydych yn blaid wleidyddol yn chwilio am gymorth, ewch i’n tudalen ganllawiau ar gofrestru a chynnal plaid wleidyddol.

Os ydych yn ystyried cychwyn plaid wleidyddol, efallai bydd angen i chi gofrestru gyda ni. Os ydych yn cofrestru gyda ni, bydd angen i chi ddilyn rhai rheolau. Unwaith i chi gofrestru gyda ni, gall eich ymgeiswyr ddefnyddio enw, disgrifiad ac arwyddlun eich plaid ar bapurau pleidleisio mewn etholiadau.

Ceisiadau cofrestru cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin 2017

Oherwydd yr amser byr tan yr etholiad, ni allwn broseseu unrhyw geisiadau newydd i gofrestru plaid wleidyddol newydd, diwygio enw plaid, diwygio neu ychwanegu arwyddlun, neu i ychwanegu disgrifiad yn derbyn penderfyniad mewn pryd i'w defnyddio ar y papur pleidleisio yn yr etholiad.

Er mwyn ymddangos ar y papur pleidleisio, rhaid i enw, disgrifiad neu arwyddlun plaid fod wedi'u cofrestru gyda'r Comisiwn erbyn 9 Mai 2017, sef deuddydd cyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau enwebu i'r Swyddog Canlyniadau.

Rhaid i'r Comisiwn asesu ceisiadau mewn perthynas ag enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau pleidiau yn ofalus yn erbyn y meini prawf a osodir yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, er mwyn dod i gasgliad teg ar gofrestru, yn unol â'r gofynion deddfwriaethol. Er y byddwn yn prosesu pob cais mor gyflym â phosibl, mae ymgymryd â'r broses angenrheidiol hon yn y golygu na wneir penderfyniad ar unrhyw geisiadau newydd tan ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau enwebu.

Noder, os ydych yn ceisio cofrestru plaid er mwyn sefyll yn yr etholiad ni fyddwch yn derbyn penderfyniad ar eich cais mewn pryd, fodd bynnag gallwch ddewis sefyll fel ymgeisydd annibynnol yn etholiad cyffredinol Senedd y DU mis Mehefin 2017.

Ceisiadau i gyfnewid neu dynnu disgrifiad

Oherwydd yr amser byr tan yr etholiad, bydd penderfyniad ar unrhyw gais a wneir ar unrhyw geisiadau newydd ddim derbyn penderfyniad mewn pryd i'w defnyddio ar y papur pleidleisio yn yr etholiad.

Os caniateir cais i newid neu dynnu disgrifiad unrhyw bryd rhwng:

  • dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad etholiad (gan gynnwys y dyddiad cyhoeddi) mewn etholiad lle mae mwy nag un ymgeisydd yn sefyll yn enw'r blaid, a
  • pleidlais yr etholiad,

ni ddaw'r newid i rym tan y diwrnod ar ôl y bleidlais.

Golyga hyn os gwneir penderfyniad i ganiatáu cais i newid neu dynnu disgrifiad ar ddiwrnod cyhoeddi'r hysbysiad etholiad neu ar ôl hynny, ni fydd yn dod i rym o ran yr hyn a all ymddangos ar y papur pleidleisio ar gyfer yr etholiad hwnnw.

Noder, rhaid i'r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi ar 5 Mai 2017 ar y cynharaf ac 8 Mai 2017 ar yr hwyraf.

Gofynion cofrestru pleidiau gwleidyddol

Wrth gofrestru mae’n rhaid i bleidiau rhoi peth gwybodaeth i ni ynghylch strwythur eu plaid, gan gynnwys cynllun cyllidol, eu cyfansoddiad a manylion unrhyw ganghennau o’r blaid sy’n rheoli eu cyllid eu hunain (“unedau cyfrifo”). Mae’n rhaid iddynt hefyd benodi pobl i rolau swyddogol, sef:

  • Arweinydd y blaid
  • Trysorydd
  • Swyddog enwebu

Mae’n rhaid i bleidiau gwleidyddol gadw manylion y rolau hyn yn gyfredol a’n hysbysu o unrhyw newidiadau. Bob blwyddyn gofynnwn i bleidiau i gadarnhau eu manylion cofrestru.
Rydym yn cyhoeddi manylion pleidiau gwleidyddol cofrestredig ar ein cronfa ddata ar-lein:

Mae manylion y pleidiau cofrestredig yr ydym yn eu cyhoeddi ar-lein yn cynnwys:

  • arwyddluniau pleidiau
  • disgrifiadau pleidiau
  • enwau’r rheiny sydd wedi’u hapwyntio i rolau swyddogol
  • rhestr o unedau cyfrifo cofrestredig

Nid ydym yn cyhoeddi cyfansoddiadau pleidiau. Fodd bynnag, rydym yn darparu copïau ar gais.

Rheolau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau

Mae rheolau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau y gall pleidiau gwleidyddol eu cofrestru gyda ni. Bwriad y rheolau hyn yw gwneud papurau pleidleisio yn glir ac yn hawdd eu defnyddio, ac i osgoi defnyddio enwau ymosodol.

Cost cofrestru

Rhaid i bob plaid dalu ffi i gofrestru gyda ni. Mae hefyd rhaid iddyn nhw dalu ffi lai bob blwyddyn i aros wedi’u cofrestru. Caiff y ffioedd presennol eu hesbonio yn ein canllawiau ar gofrestru a chynnal plaid wleidyddol .

Cyfrifoldebau a rhwymedigaethau fel plaid wleidyddol gofrestredig

Pan fo pleidiau gwleidyddol yn cofrestru gyda ni, mae ganddynt nifer o gyfrifoldebau a rhwymedigaethau parhaus. Mae’r rhain yn cynnwys cydymffurfio gyda rheolau ar wariant ymgyrch  , ffynonellau cyllid  a rhai gofynion adrodd i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn dryloyw.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion