Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cofrestru plaid wleidyddol

Mae’r dudalen hon yn rhoi trosolwg o beth mae gofyn i bleidiau wneud wrth gofrestru gyda ni.Os hoffech gofrestru plaid gyda ni, neu os ydych yn blaid wleidyddol yn chwilio am gymorth, ewch i’n tudalen ganllawiau ar gofrestru a chynnal plaid wleidyddol.

Os ydych yn ystyried cychwyn plaid wleidyddol, efallai bydd angen i chi gofrestru gyda ni. Os ydych yn cofrestru gyda ni, bydd angen i chi ddilyn rhai rheolau. Unwaith i chi gofrestru gyda ni, gall eich ymgeiswyr ddefnyddio enw, disgrifiad ac arwyddlun eich plaid ar bapurau pleidleisio mewn etholiadau.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i gofrestru cyn etholiadau Mai 2018

Ceisadau i gofrestru plaid wleidyddol newydd, newid enw plaid, newid neu ychwanegu arwyddlun neu ychwanegu disgrifiad

Er mwyn ei bod hi'n debygol eich bod cael penderfyniad gan y Comisiwn ar geisiadau i'w defnyddio ar bapurau  pleidleisio. Mae'r dyddiad cau bellach wedi pasio. Mae'n annhebygol y bydd unrhyw gais cofrestru a dderbynnir nawr yn cael penderfyniad mewn pryd i'w gynnwys ar bapur pleidleisio ar gyfer etholiadau Mai 2018.

Nid yw peidio â bod yn blaid wleidyddol gofrestredig yn rhwystro plaid rhag ymgyrchu cyn etholiadau Mai 2018.  Nid yw chwaith yn rhwystro unigolyn rhag sefyll fel ymgeisydd.  Fodd bynnag ni fydd unrhyw ymgeisydd yn gallu defnyddio enw na nodweddion adnabod y blaid anghofrestredig ar bapurau pleidleisio, ond yn hytrach gallant ddewis defnyddio'r gair 'Annibynnol' a/neu 'Independent' ar eu papurau pleidleisio.

Rydym yn ceisio prosesu ceisiadau cofrestru cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r ni asesu ceisiadau yn erbyn y meini prawf a nodir yn y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Gall y broses yma gymryd peth amser er mwyn sicrhau ein bod ni yn dod i benderfyniad teg o fewn y gofynion deddfwriaethol.

Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi i wneud cais.

Ceisiadau i gyfnewid neu dynnu disgrifiad

Nodwch fod rheolau penodol yn berthnasol i geisiadau i gyfnewid neu dynnu disgrifiad. Oherwydd y cyfyngiad amser, mae'n annhebygol y bydd unrhyw gais cofrestru a dderbynnir nawr yn cael penderfyniad mewn pryd i'w gynnwys ar bapur pleidleisio ar gyfer etholiadau Mai 2018.

Os caiff cais i i gyfnewid neu dynnu disgrifiad ei ganiatáu ar unrhyw adeg rhwng:

  • dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad o etholiad (gan gynnwys dyddiad y cyhoeddi) mewn etholiad lle mae un neu fwy o ymgeiswyr yn sefyll yn enw'r blaid, a
  • y diwrnod pleidleisio

ni fydd y newid yn dod i rym nes y diwrnod ar ôl yr etholiad.

Mae hyn yn golygu lle bo penderfyniad yn cael ei roi ar gais i gyfnewid neu dynnu disgrifiad ar y diwrnod y cyhoeddir hysbysiad o etholiad neu ar ôl hynny, ni fydd yn weithredol o ran beth all ymddangos ar y papur pleidleisio ar gyfer yr etholiad hwnnw. Nodwch fod yn rhaid cyhoeddi'r hysbysiad o etholiad ar gyfer yr etholiadau lleol yn Lloegr ar 3 Mai 2018 heb fod yn hwyrach na 27 Mawrth 2018. Fodd bynnag, gall awdurdodau lleol ddewis cyhoeddi'r hysbysiad cyn hynny.

Rydym yn ceisio prosesu ceisiadau cofrestru cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r ni asesu ceisiadau yn erbyn y meini prawf a nodir yn y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Gall y broses yma gymryd peth amser er mwyn sicrhau ein bod ni yn dod i benderfyniad teg o fewn y gofynion deddfwriaethol.

Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi i wneud cais.


Gofynion cofrestru pleidiau gwleidyddol

Wrth gofrestru mae’n rhaid i bleidiau rhoi peth gwybodaeth i ni ynghylch strwythur eu plaid, gan gynnwys cynllun cyllidol, eu cyfansoddiad a manylion unrhyw ganghennau o’r blaid sy’n rheoli eu cyllid eu hunain (“unedau cyfrifo”). Mae’n rhaid iddynt hefyd benodi pobl i rolau swyddogol, sef:

  • Arweinydd y blaid
  • Trysorydd
  • Swyddog enwebu

Mae’n rhaid i bleidiau gwleidyddol gadw manylion y rolau hyn yn gyfredol a’n hysbysu o unrhyw newidiadau. Bob blwyddyn gofynnwn i bleidiau i gadarnhau eu manylion cofrestru.
Rydym yn cyhoeddi manylion pleidiau gwleidyddol cofrestredig ar ein cronfa ddata ar-lein:

Mae manylion y pleidiau cofrestredig yr ydym yn eu cyhoeddi ar-lein yn cynnwys:

  • arwyddluniau pleidiau
  • disgrifiadau pleidiau
  • enwau’r rheiny sydd wedi’u hapwyntio i rolau swyddogol
  • rhestr o unedau cyfrifo cofrestredig

Nid ydym yn cyhoeddi cyfansoddiadau pleidiau. Fodd bynnag, rydym yn darparu copïau ar gais.

Rheolau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau

Mae rheolau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau y gall pleidiau gwleidyddol eu cofrestru gyda ni. Bwriad y rheolau hyn yw gwneud papurau pleidleisio yn glir ac yn hawdd eu defnyddio, ac i osgoi defnyddio enwau ymosodol.

Cost cofrestru

Rhaid i bob plaid dalu ffi i gofrestru gyda ni. Mae hefyd rhaid iddyn nhw dalu ffi lai bob blwyddyn i aros wedi’u cofrestru. Caiff y ffioedd presennol eu hesbonio yn ein canllawiau ar gofrestru a chynnal plaid wleidyddol .

Cyfrifoldebau a rhwymedigaethau fel plaid wleidyddol gofrestredig

Pan fo pleidiau gwleidyddol yn cofrestru gyda ni, mae ganddynt nifer o gyfrifoldebau a rhwymedigaethau parhaus. Mae’r rhain yn cynnwys cydymffurfio gyda rheolau ar wariant ymgyrch  , ffynonellau cyllid  a rhai gofynion adrodd i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn dryloyw.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion