Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Hysbysiadau am enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau arfaethedig

Ar y tudalennau hyn cewch wybodaeth am yr enwau, y disgrifiadau a'r arwyddluniau y mae pleidiau gwleidyddol yn gwneud cais i'w cofrestru â'r Comisiwn i'w defnyddio ar bapurau pleidleisio. O dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) rydym yn gyfrifol am gofrestru pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Rhestrir enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau arfaethedig ar Hysbysiadau am geisiadau cyfredol.

Mae'r Comisiwn yn caniatáu cyfnod o 10 diwrnod pryd y gall unrhyw un gyflwyno datganiad sydd naill ai'n gwrthwynebu'n neu'n cefnogi'r cais i gofrestru enw, disgrifiad neu arwyddlun penodol.

Bwriedir i'r rheolau ynglŷn â'r hyn y gall pleidiau ei gofrestru sicrhau bod papurau pleidleisio yn glir ac yn hawdd eu defnyddio.

Er mwyn iddo gael ei ystyried gan y Comisiwn fel rhan o'n proses asesu, mae'n rhaid i unrhyw ddatganiad rydych yn ei gyflwyno i ni ystyried a yw'r enw, y disgrifiad neu'r arwyddlun yn bodloni neu'n methu â bodloni'r rheolau.

Mae ein canllawiau, Trosolwg o Enwau pleidiau, disgrifiadau ac arwyddluniau, yn esbonio'r rheolau hyn yn fanylach.

Os ceir datganiad ar gyfer cais byddwn yn crynhoi'r sylwadau rydym wedi'u cael, rhoi penderfyniad terfynol y Comisiwn a'n rhesymau dros wneud y penderfyniad.

Cofrestrwch er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf

Os hoffech gael gwybod pan gaiff enwau pleidiau, disgrifiadau neu arwyddluniau newydd eu hychwanegu i’w hadolygu, rhowch eich manylion isod.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion