Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cronfeydd cyhoeddus i bleidiau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am gronfeydd cyhoeddus a delir i bleidiau gwleidyddol gan y Comisiwn a chyrff eraill, gan gynnwys Grantiau Datblygu Polisi a chronfeydd cyhoeddus eraill.

I weld yr holl gronfeydd cyhoeddus a delir i bleidiau gwleidyddol, ewch i chwilio rhoddion CPE Ar-lein.

Grantiau Datblygu Polisi

Mae grantiau datblygu polisi yn rhagnodedig yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA). Fe'u dyfernir i helpu pleidiau i ddatblygu polisïau i'w cynnwys mewn maniffestos ar gyfer etholiadau i'r canlynol:

 • Senedd Ewrop
 • Senedd y DU
 • Senedd yr Alban
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Cynulliad Gogledd Iwerddon
 • Llywodraeth leol

Pwy sy'n gymwys am grant?

Cyfanswm y grant yw £2 miliwn y flwyddyn, ac fe'i dosberthir drwy fformiwla yn seiliedig ar gynrychiolaeth a pherfformiad mewn etholiadau cenedlaethol ac i gyrff deddfwriaethau datganoledig. I fod yn gymwys i dderbyn y grant, mae'n rhaid i blaid gael o leiaf dau Aelod yn Nhŷ'r Cyffredin ac sydd wedi tyngu llw teyrngarwch yn unol â Deddf Llw Seneddol 1866.

Ar hyn o bryd mae saith plaid wleidyddol yn gymwys i dderbyn y grant:

 • Plaid Geidwadol ac Unoliaethol
 • Y Blaid Lafur
 • Democratiaid Rhyddfrydol
 • Plaid Cymru
 • Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP)
 • Plaid Unoliaethwyr Democrataidd (DUP)

Gweld faint o'r grant a ddyrannwyd i bob plaid ers 2002, a faint a hawliwyd (dogfen Saesneg)

Sut dosberthir y grant

Dosberthir y grant yn seiliedig ar fformiwla a grëwyd gan y Comisiwn Etholiadol ac a gymeradwywyd gan y Senedd. Rhennir y £1 miliwn cyntaf yn hafal rhwng y pleidiau cymwys. Rhennir yr ail £1 miliwn yn seiliedig ar y gyfran o'r etholaeth gofrestredig lle mae'r blaid yn sefyll mewn etholiadau (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon), a chyfran bwysedig o'r bleidlais a dderbyniwyd gan bob plaid ymhob rhan o'r DU.

Cyfrifo grant datblygu polisi ar gyfer 2019-20: ystadegau etholiadol

Wrth gyfrifo dyraniadau grant datblygu polisi ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20, mae gofyn i ni ddefnyddio data etholiadol cofrestrau 1 Rhagfyr 2018 a'i gyhoeddi erbyn 7 Mawrth. Ar yr adeg yma mae'r amcangyfrifon fel a ganlyn:

Lloegr 38,693,859
Cymru 2,261,233
Yr Alban 3,950,643
Gogledd Iwerddon 1,242,300

Sylwer: mae’r ffigurau uchod yn seiliedig ar ddata a anfonwyd at y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol (SCE) a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018. Caiff ystadegau etholiadol swyddogol Rhagfyr 2018 eu cyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Chofnodion Gwladol yr Alban ar 22 Mawrth 2019. Ar y pwynt hwnnw defnyddir y ffigurau swyddogol yn lle’r data uchod.

Bydd y dyraniadau ar gyfer pob un o'r pleidiau cymwys yn cael eu cyfrifo a byddant yn cael eu hysbysu yn ddiweddarach ym mis Mawrth 2019.

Y broses ar gyfer derbyn y grant

Mae'n rhaid i bleidiau cymwys gyflwyno cais yn amlinellu eu gweithgareddau datblygu polisi sydd wedi'u cynllun/bwriadu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Rydym yn adolygu'r cais, ac os ydym yn ei gymeradwy, rydym yn blaendalu 75% o'u rhan o'r grant.

Ar ddiwedd y flwyddyn mae pleidiau yn cyflwyno adroddiad cost terfynol yn amlinellu eu gweithgareddau a'u gwariant. Rydym yn ymweld â'r pleidiau ac yn adolygu'r dystiolaeth fod y gweithgarwch polisi yn gymwys i gael cefnogaeth taliadau'r Grant Datblygu Polisi wedi digwydd, yn ogystal â thystiolaeth o wariant fel y gall yr arian gael ei wirio.Byddwn wedyn yn talu neu'n adfer unrhyw sy'n ddyledus neu i'w hadfer yn ddibynnol ar ganlyniad yr adolygiadau hyn.

Mae'n arfer cyffredin i bleidiau i gyflwyno tystiolaeth o wariant ar weithgarwch cymwys sy'n fwy na'u rhan o'r grant, i sicrhau eu bod yn derbyn y cyfanswm yn llawn ac, er cyfanrwydd, i osgoi gorfod dewis gweithgarwch datblygu polisi i beidio â chynnwys. Mae'r grant sy'n daladwy yn cael ei gapio yn unol â'u dyraniad.

Cronfeydd cyhoeddus eraill

Mae cronfeydd cyhoeddus a delir gan gyrff eraill,
sef:

I gael rhagor o wybodaeth ar gronfeydd cyhoeddus eraill, ewch i'r gwefannau perthnasol.
Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â ni drwy ffonio (0333 103 1929) neu e-bostio (pef@electoralcommission.org.uk).

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion