Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Eithriadau rhyddid gwybodaeth

Ymchwiliadau diweddar

Rydym wedi cwblhau ein hymchwiliad cyfredol i daliadau penodol a wnaed i Better for the Country Limited (BFTC) a Leave.EU Group Limited (Leave.EU).

Gwnaed y taliadau hyn er mwyn talu treuliau yr aeth BFTC iddynt (gan gynnwys ar ran Leave.EU) yn ystod Refferendwm yr UE 2016.

Mae gennym seiliau rhesymol dros amau bod nifer o droseddau wedi cael eu cyflawni ac rydym wedi cyfeirio'r mater at yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA). Darllenwch ein hadroddiad am yr ymchwiliad. Darllenwch ein hadroddiad am yr ymchwiliad

Rydym wedi derbyn ceisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) ynglŷn â'r ymchwiliad hwn. Rydym wedi dal y mathau canlynol o wybodaeth yn ôl, yr ystyrir eu bod wedi'u heithrio rhag cael eu datgelu:

  • gohebiaeth rhyngom ni, yr Heddlu a/neu'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA)
  • gohebiaeth gychwynnol rhwng ein staff mewn perthynas â'r ymchwiliad ei hun
  • dogfennau mewnol sy'n ymwneud â'n gweithgarwch gorfodi

Os ydych yn ystyried cyflwyno cais am wybodaeth nad yw'n ymwneud â gwybodaeth sydd wedi'i heithrio, neu os nad ydych yn siŵr a yw eich cais am wybodaeth sydd wedi'i heithrio rhag cael ei datgelu, cysylltwch â FOI@electoralcommission.org.uk.

Byddwn yn adolygu'r wybodaeth a nodwyd gennym fel gwybodaeth sydd wedi'i heithrio unwaith y bydd yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol wedi cynnal ei hymchwiliad ac wedi cyhoeddi canfyddiad/canfyddiadau'r ymchwiliad hwnnw.

Sut y gwnaethom gymhwyso'r eithriadau

Roeddem o'r farn bod yr ohebiaeth hon wedi'i heithrio o dan adran 30 a 31 o'r Ddeddf.

Mae Adran 30 yn berthnasol i ymchwiliadau ac achosion, ac mae Adran 31 yn berthnasol i beryglu ymdrechion i orfodi'r gyfraith.

  • adran 30(1)(a)(i) – ymchwiliadau ac achosion troseddol a gynhelir ar unrhyw adeg
  • adran 31(1)(a) – atal neu ganfod trosedd a 31(1)(b) arestio neu erlyn troseddwyr

Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, mae gennym swyddogaeth statudol i gynnal ymchwiliadau i achosion posibl o dorri cyfraith etholiadau.

Yn ôl adran 30(1)(a)(i) o'r Ddeddf, gall gwybodaeth a ddelir gennym gael ei heithrio rhag cael ei datgelu os cafodd ei dal ar unrhyw adeg at ddibenion unrhyw ymchwiliad y mae dyletswydd ar yr awdurdod i'w gynnal gyda'r bwriad o ganfod p'un a ddylid cyhuddo unigolyn o drosedd.

Mae Adran 31(1)(a) o'r Ddeddf yn nodi nad oes yn rhaid datgelu gwybodaeth os gallai beryglu ymdrechion i atal neu ganfod trosedd.

Ceir eithriad pellach rhag datgelu gwybodaeth yn adran 31(1)(b) o'r Ddeddf, lle y caiff gwybodaeth a fyddai'n peryglu ymdrechion i arestio neu erlyn troseddwyr ei heithrio.

Pam y gwnaethom gymhwyso'r eithriadau

Mae pob un o'r eithriadau hyn yn amodol ar brawf budd y cyhoedd. Rydym yn deall bod gan y cyhoedd fudd dilys mewn perthynas â'r achosion hyn. Fodd bynnag, wrth ystyried ceisiadau blaenorol i ddatgelu gwybodaeth yr oedd yr eithriadau hyn yn berthnasol iddynt, daethom i'r casgliad bod defnyddio'r eithriadau yn bwysicach na budd y cyhoedd mewn perthynas â datgelu'r wybodaeth.

Er bod ein hymchwiliad mewn perthynas â thaliadau a wnaed i Better for the Country, Leave.EU a'r unigolion cysylltiedig wedi dod i ben, rydym wedi cyfeirio'r mater i'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Bydd yn cynnal ymchwiliad i droseddau posibl.

Mae dyletswydd arnom i ddiogelu'r wybodaeth a gasglwyd fel rhan o'n hymchwiliad. Byddai rhyddhau'r wybodaeth hon yn debygol o beryglu unrhyw ymchwiliad neu achos yn y dyfodol.

Mae dyletswydd arnom i gynnal ymchwiliadau mewn perthynas â nifer o'n hachosion gweithredol. Byddai rhyddhau gwybodaeth am ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn debygol o'n hatal rhag gallu cynnal sgyrsiau agored a gonest mewn perthynas â'n hymchwiliadau parhaus.

Er bod gennym bwerau i fynnu gwybodaeth, mae cydweithrediad y gymuned a reoleiddir ac asiantaethau gorfodi eraill yn parhau'n hanfodol i'n gallu i gynnal ein swyddogaethau statudol.

Mae ein hymchwiliadau yn dibynnu ar gasglu tystiolaeth gan yr unigolion a'r sefydliadau hyn. Mae sicrhau eu cydweithrediad ac osgoi rhyddhau gwybodaeth a allai ein hatal rhag cyfnewid gwybodaeth berthnasol yn y dyfodol a'n hatal rhag gallu cynnal ein swyddogaethau statudol o fudd i'r cyhoedd.

Byddwn yn ystyried pob cais am wybodaeth yn unigol ac yn ystyried prawf budd y cyhoedd, lle y bo angen gwneud hynny, ym mhob achos. Os bydd eich cais o fewn cwmpas ein datganiad cyhoeddedig am y mathau o geisiadau a gaiff eu heithrio, yn ein barn ni, fe'ch cyfeirir at y datganiad hwnnw.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth