Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut ydw i’n gwneud cais rhyddid gwybodaeth?

Ar y dudalen hon gallwch ddarganfod sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth a sut i wneud cais i weld ein hymateb.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw un, unrhyw le yn y byd wneud cais rhyddid gwybodaeth.

Ble dylid anfon ceisiadau?

Gelli anfon ceisiadau drwy’r post neu dros e-bost i:

Jo Crofton-Diggins
Y Comisiwn Etholiadol
3 Bunhill Row
Llundain EC1Y 8YZ
E-bost: foi@electoralcommission.org.uk

Faint o amser gymriff hi i gael gwybodaeth?

Mae gennym ddyletswydd i ymateb i’ch cais ymhen 20 diwrnod gwaith.

Gellir estyn yr amser hwn os ydym yn ystyried p’un a yw ym mudd y cyhoedd i ddatgelu’r wybodaeth. Os mai dyna yw’r achos byddwn yn ysgrifennu atoch ymhen 20 diwrnod gwaith i adael i chi wybod ein bod ni dal yn ystyried eich cais ac yn rhoi amcangyfrif pryd y byddwn yn ymateb yn llawn.

Sut ydw i’n gwneud cais am ymchwiliad mewnol?

Gallwch ysgrifennu atom neu e-bostio i ofyn am ymchwiliad, os credwch ein bod ni wedi gwneud un o’r canlynol:

  • Wedi methu neu wedi achosi oedi wrth ddelio gyda mater
  • Wedi dangos tueddfryd neu annhegwch, ffafriaeth, anghwrteisi
  • Wedi methu â dilyn gweithdrefnau cywir
  • Wedi gwneud camgymeriadau wrth gyflawni ein swyddogaethau
  • Wedi darparu gwybodaeth anghyflawn

Darparwch enw a chyfeiriad. Os ydych yn gofyn am ymchwiliad mewnol mewn perthynas â chais gwybodaeth yr ydych wedi’i gyflwyno, byddai’n ddefnyddiol pe baech yn darparu’r cyfeirnod ar gyfer y cais hwnnw hefyd.

Defnyddiwch ein ffurflen ni i wneud cais am ymchwiliad yn unol â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (PDF)

Nid oes rhaid i chi ddefnyddio’r ffurflen, ond mae’n rhestru’r wybodaeth sydd ei angen arnom er mwyn cynnal yr ymchwiliad yn gywir.

Beth alla i ofyn i gael ei ymchwilio?

Gallwch ofyn i ymchwilio i geisiadau yn unol â:

  • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
  • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004
  • Ein cynllun cyhoeddi (gan gynnwys p’un a ydych yn credu ai peidio ein bod yn cydymffurfio â’r cynllun)

Nodwch na all ymatebion sy’n nodi nad oes gwybodaeth am gais fod yn destun ymchwiliad mewnol. Dylid cyfeirio unrhyw bryderon sydd gennych ynghylch ymatebion o’r fath gael eu cyfeirio at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Bydd unrhyw bryderon sydd gennych and ydynt yn perthyn i gais am wybodaeth neu’n cynllun cyhoeddi yn cael eu trin yn unol â’n gweithdrefn cwynion.

Darllen am ein gweithdrefn cwynion

Sut byddwn ni’n delio gyda’r ymchwiliad?

Lle bo’n addas, byddwn yn ceisio mynd i’r afael â’ch pryderon yn anffurfiol. Pan nad yw hyn yn addas, byddwn yn cydnabod eich cais ac yn rhoi terfyn amser ar gyfer cynnal yr ymchwiliad ac ymateb i chi.

Byddwn yn ymchwilio sut y deliwyd â materion a sut y gwnaethpwyd penderfyniadau, gan gynnwys penderfyniadau ynghylch budd y cyhoedd mewn perthynas â gwybodaeth a eithrir. Byddwn wedyn yn gwneud penderfyniad o’r newydd, ar ôl ailfeddwl eich cais am wybodaeth.

Canlyniad yr ymchwiliad

Byddwn yn ymdrechu i anfon ymateb manwl ymhen 20n diwrnod gwaith. Lle nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn derbyn esboniad a dyddiad, fydd y dyddiad olaf i dderbyn ymateb manwl. Ni fyddwn yn cymryd mwy na 40 diwrnod gwaith i ymateb.

Ar ôl yr ymchwiliad, byddwn yn ysgrifennu atoch i esbonio’r canlyniad. Lle’r ydym yn penderfynu fod gwybodaeth a gadwyd yn ôl yn flaenorol i’w ddatgelu y tro hwn, bydd y wybodaeth yn cael ei rhyddhau cyn gynted ag y bo’n ymarferol. Os penderfynwn na wnaeth ein staff ddilyn ein gweithdrefnau, byddwn yn ymddiheuro ac yn cymryd camau i atal camgymeriadau o’r fath yn digwydd yn y dyfodol.

Beth os nad ydw i’n hapus gyda’r ymateb?

Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb, y cam nesaf yw  gwneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth