Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Beth yw rhyddid gwybodaeth?

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae hon yn gyfraith sy’n rhoi hawl cyffredinol i gael mynediad at wybodaeth wedi’i chofnodi gan awdurdodau cyhoeddus.

Beth yw fy hawl i i wybodaeth?

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 mae gennych hawl i wybod p’un a ydym yn dal unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Mae gennym ddyletswydd i ddarparu’r wybodaeth honno.

Os yw’r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio yn cynnwys gwybodaeth amdanoch chi, caiff y cais ei ddelio gyda yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Mae eich hawl i gael mynediad wybodaeth yn destun i nifer o eithriadau.

Eithriadau

Mae’r Ddeddf yn cydnabod y bydd rhesymau dilys pam y caiff rhai mathau o wybodaeth eu dal yn ôl, megis pe bai ei ryddhau yn rhagfarnu ymchwiliad neu’n niweidio buddion masnachol.

Mewn achosion o’r fath, gallwn ddal peth gwybodaeth yn ôl yn unol â’r eithriad perthnasol. Mae rhai eithriadau yn gofyn i ni ystyried p’un a'i fod ym mudd y cyhoedd i ddatgelu’r wybodaeth.

Rydym yn ymdrechu i fod yn agored ac yn dryloyw, ond o dan rhai amgylchiadau, ni allwn ryddhau’r wybodaeth a ofynnir amdani’n gyfrifol. Pan na allwn wneud hynny, byddwn yn esbonio’r rheswm am ein penderfyniad.

Cynllun cyhoeddi

Mae gofyn i ni, yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i fabwysiadu a chynnal cynllun cyhoeddi. Mae ein cynllun cyhoeddi yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gyhoeddi gwybodaeth a’i wneud ar gael i’r cyhoedd, mae hyn yn cynnwys ein hymatebion i geisiadau rhyddid gwybodaeth blaenorol.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth