Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau lleol yng Lloegr

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr holl gyfarwyddyd ac adnoddau y byddwch eu hangen os ydych yn ymgeisydd neu’n asiant mewn etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr.

Mae yna ddogfen gyffredinol yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’r cyfarwyddyd yma a phwy sy’n gwneud beth yn yr etholiadau yma. Darllenwch y Trosolwg i ymgeiswyr ac asiantau (PDF).

Gyfer amserlen generig ar gyfer isetholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
 • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
 • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd dros blaid (PDF)

Rhan 3

Gwariant a rhoddion

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Faint y gallwch ei wario
 • Y gweithgareddau y mae'r rheolau'n ymwneud â nhw
 • Pa roddion y gallwch eu derbyn
 • Sut i wirio'r rhoddion a dderbyniwch
 • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a'i hadrodd

Rhan 3: Rhan 3: Gwariant a Rhoddion – Cymru 2017 (PDF)

Part 3: Spending and donations – England May 2018 (PDF)

Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
 • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl

Rhan 5: Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol (PDF)

Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y cyhoeddiad am dderbyniad y swydd
 • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
 • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad

Rhan 6: Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau (PDF)

Ymgeisydd neu asiant