Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau lleol yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl ganllawiau ac adnodau sydd eu hangen os ydych yn ymgeisydd neu'n asiant mewn etholiad lleol yng Nghymru ym mis Mai 2017.

Arolwg ymgeiswyr etholiadau lleol

Mae amrywiaeth yr ymgeiswyr sy'n sefyll i'w hethol mewn etholiadau lleol a'r rheiny sy'n cael eu hethol yn cael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth, a dolen i’r holiadur, yn y llythyr gan y Gweinidog yn yr adran adnoddau o Rhannau 2a a 2b isod. Nodwch fod y llythyr hwn gan Lywodraeth Cymru ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
 • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

Part 2a: Standing as an independent candidate in England (PDF)

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol - Cymru (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
 • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

Part 2b: Standing as a party candidate - England (PDF)

Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd dros blaid - Cymru (PDF)

Rhan 3

Gwariant a rhoddion

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Faint y gallwch ei wario
 • Y gweithgareddau y mae'r rheolau'n ymwneud â nhw
 • Pa roddion y gallwch eu derbyn
 • Sut i wirio'r rhoddion a dderbyniwch
 • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a'i hadrodd

Rhan 3: Rhan 3: Gwariant a Rhoddion – Cymru 2017 (PDF)

Part 3: Spending and donations – England May 2019 (PDF)

Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
 • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl

Rhan 5: Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol (PDF)

Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y cyhoeddiad am dderbyniad y swydd
 • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
 • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad

Rhan 6: Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau (PDF)

Ymgeisydd neu asiant