Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Mai 2016.

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg i ymgeiswyr ac asiantiaid (PDF)

Gwybodaeth bwysig

 • Y diweddaraf

  08-12-2017

  isetholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, dydd Mawrth 6 Chwefror 2018 yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy

  Y terfyn gwariant i ymgeiswyr mewn isetholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw £100,000.

  Cliciwch yma i weld amserlen isetholiad Alun a Glannau Dyfrdwy, sy'n cael ei gynnal ddydd Mawrth 6 Chwefror.

  Nodwch fod y canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid ar y dudalen hon yn gyfredol ym mis Mai 2016.  Dylid ei ddarllen ar y cyd gyda'r amserlen uchod ar gyfer y dyddiadau perthnasol ar gyfer yr isetholiad.

  Mae'n rhaid derbyn pob anfoneb ar gyfer gwariant ymgeisydd o fewn 21 diwrnod o gyhoeddi'r etholiad, ac mae'n rhaid talu pob anfoneb o fewn 28 diwrnod o ddatgan canlyniad yr etholiad. Mae'n rhaid i'r cofnod gwariant ac anfonebau cysylltiedig gael ei gyflwyno i'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol o fewn 35 diwrnod o ddatgan canlyniad yr etholiad.

  Dyddiad y datganiad

  Dyddiad derbyn anfonebau

  Dyddiad talu anfonebau

  Dyddiad dychwelyd cofnodion

  Dydd Mawrth 6 Chwefror

  27 Chwefror

  6 Mawrth

  13 Mawrth

  Dydd Mercher 7 Chwefror

  28 Chwefror

  7 Mawrth

  14 Mawrth

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad
 • Gwaharddiadau

Rhan 1: Allwch chi sefyll mewn etholiad? (PDF)

Rhan 2a

Sefyll yn yr etholiad etholaethol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu 
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ardon
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill 

 

Rhan 2a: Sefyll yn yr etholiad etholaethol (PDF)

Rhan 2b

Sefyll yn yr etholiad rhanbarthol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ardon
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwibiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill

Rhan 2b: Sefyll yn yr etholiad rhanbarthol (PDF)

Rhan 3

Gwariant a rhoddion

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

   
 • Faint y gallwch ei wario
 • Y gweithgareddau y mae'r rheolau'n ymwneud â nhw
 • Pa roddion y gallwch eu derbyn
 • Sut i wirio'r rhoddion a dderbyniwch
 • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a'i hadrodd

Rhan 3: Gwariant a rhoddion (PDF)

Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

   
 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
 • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

   
 • Gwneud y cyhoeddiad am dderbyniad y swydd
 • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
 • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad

Rhan 6: Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau (PDF)

Ymgeisydd neu asiant