Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau cynghorau plwyf a chymuned yng Lloegr

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr holl ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru a Lloegr.

Cliciwch yma i gael canllawiau ar gyfer sefyll mewn etholiadau eraill

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio’r canllawiau hyn a phwy sy’n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y trosolwg i ymgeiswyr (PDF)>

Cliciwch yma ar gyfer amserlen 2017 ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr

Cliciwch yma ar gyfer amserlen generig ar gyfer isetholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr

Mae deddfwriaeth diogelu data newydd yn dod i rym o 25 Mai 2018, a bydd yn berthnasol i brosesu holl ddata personol.

Ry'n ni wrthi'n diweddaru ein canllawiau craidd a'n hadnoddau i ddangos y rheoliadau newydd a byddwn yn ailgyhoeddi ein canllawiau a'n hadnoddau cyn gynted â phosibl

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Rhan 2b:Sefyll fel ymgeisydd plaid (PDF)

Rhan 4

Yr Ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd ymgyrchu
 • Gair i gall ar ddiwrnod pleidleisio
 • Adrodd honiadau o gamymddygiad etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiynau agor pleidleisiau post a beth i'w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i'w ddisgwyl
 • Mynd i'r cyfrif a beth i'w ddisgwyl

Rhan 5: Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol (PDF)

Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y datganiad o dderbyn swydd
 • Mynediad at waith papur etholiad
 • Cyflwyno eich cofnodion gwario a datganiadau
 • Cwestiynu'r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol

Rhan 6: ar ôl datgan y canlyniad (PDF)

Ymgeisydd neu asiant