Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid mewn isetholiadau Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Mae'n rhaid i ymgeiswyr ac asiantiaid mewn isetholiadau Senedd y DU ddilyn rheolau a osodir mewn cyfraith o ran gwariant etholiadol, a'r rhoddion a'r benthyciadau y maent yn gallu derbyn ar gyfer ymgyrchu.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl ganllawiau ac adnodau sydd eu hangen i chi gydymffurfio gyda'r rheolau hynny os ydych yn ymgeiswyr neu'n asiant mewn isetholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg (PDF)

Ry'n ni wedi cynhyrchu amserlen generig ar gyfer isetholiad Senedd y DU (DOC) sy'n cynnwys y dyddiadau cau statudol. Gallwch gael copi o amserlen isetholiad penodol gan y Swyddog Canlyniadau.

Y Diweddaraf

 • Canllawiau isetholiad Senedd y DU wedi diweddaru

  13-09-2016

  Cafodd ein canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid ei ddiweddaru ar 13 Medi. Cyfeiriwch at y ddogfen wedi’i diweddaru ar gyfer unrhyw isetholiadau Senedd y DU presennol neu’r dyfodol ym Mhrydain Fawr.

  Os wnaethoch chi lawrlwytho’r canllawiau cyn 13 Medi a’ch bod yn ystyried sefyll mewn isetholiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r fersiwn mwyaf diweddar o’r canllawiau hyn.

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

  Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

  Rhan 2b

  Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

  Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd dros blaid (PDF)

  Rhan 3

  Gwariant a rhoddion

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Faint y gallwch ei wario
  • Y gweithgareddau y mae’r rheolau’n ymwneud â nhw
  • Pa roddion y gallwch eu derbyn
  • Sut i wirio’r rhoddion a dderbyniwch
  • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a’i hadrodd

  Rhan 3: Gwariant a rhoddion (PDF)

  Rhan 4

  Yr ymgyrch

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
  • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
  • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
  • Rhadbost
  • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
  • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol

  Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

  Rhan 5

  Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl

  Rhan 5: Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol (PDF)

  Rhan 6

  Ar ôl datgan y canlyniad

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Llw Seneddol neu gadarnhad teyrngarwch
  • Dychwelyd ernes
  • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
  • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
  • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad

  Rhan 6: Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau (PDF)

  Ymgeisydd neu asiant