Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiad cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig ym Mhrydain Fawr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys ein canllawiau a'n hadnoddau ar gyfer ymgeiswyr yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg (PDF)

Rydym wedi cynhyrchu amserlen gyda'r dyddiadau cau perthnasol ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr. Amserlen ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU (DOC)

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

    • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
    • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
    • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
    • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

    Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

    Rhan 2b

    Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

    Mae’r rhan hon yn cynnwys:

    • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
    • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
    • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
    • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

    Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd dros blaid (PDF)

    Rhan 3

    Gwariant a rhoddion

    Mae’r rhan hon yn cynnwys:

    • Faint y gallwch ei wario
    • Y gweithgareddau y mae’r rheolau’n ymwneud â nhw
    • Pa roddion y gallwch eu derbyn
    • Sut i wirio’r rhoddion a dderbyniwch
    • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a’i hadrodd

    Rhan 3: Gwariant a rhoddion (PDF)

    Rhan 4

    Yr ymgyrch

    Mae’r rhan hon yn cynnwys:

    • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
    • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
    • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
    • Rhadbost
    • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
    • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
    • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol

    Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

    Rhan 5

    Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

    Mae’r rhan hon yn cynnwys:

    • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
    • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
    • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl

    Rhan 5: Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol (PDF)

    Rhan 6

    Ar ôl datgan y canlyniad

    Mae’r rhan hon yn cynnwys:

    • Llw Seneddol neu gadarnhad teyrngarwch
    • Dychwelyd ernes
    • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
    • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
    • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad

    Rhan 6: Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau (PDF)

    Ymgeisydd neu asiant