Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Senedd Ewrop

Ar y dudalen hon, gwelwch bob un o'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy’n gweinyddu etholiadau Senedd Ewrop ar 22 Mai 2014. Mae hyn yn cynnwys canllawiau ac adnoddau pan fo’r bleidlais yn cael ei chyfuno gydag etholiadau lleol yn Lloegr. 

Os oes angen cyfarwyddyd arnoch ar gyfer etholiadau lleol ar eu pen eu hunain yng Nghymru a Lloegr, cysylltwch â ni.

Os ydych eisiau lawr lwytho arwyddluniau ar gyfer pleidiau gwleidyddol, ewch i'n cronfa ddata ar-lein

Roedd y canllawiau ar y tudalennau hyn yn gyfredol ar 22 Mai 2014 ac ni ddylid dibynnu arnynt ar gyfer pleidleisiau ar ôl y dyddiad hwnnw. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllawiau, cysylltwch â’ch tîm lleol y Comisiwn. 

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn

Rhan B: Cynllunio a threfnu - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r bleidlais

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan C: Gweinyddu'r bleidlais - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Rhan D

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr amserlen bleidleisio absennol
 • Pleidleisio drwy ddirprwy
 • Paratoadau ar gyfer prosesau pleidleisio absennol a chynhyrchu deunydd swyddfa
 • Gweithdrefnau ar gyfer anfon, derbyn ac agor pleidleisiau post

Rhan D: Pleidleisio absennol - etholiadau Senedd Ewrop (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfri'r pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Rheoli'r dilysu a'r cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan E: Dilysu a chyfri'r pleidleisiau - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Rhan F

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Heriau i'r canlyniad
 • Adolygiad o weithdrefnau etholiad

Rhan F: Ar ôl datgan y canlyniad - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Canllawiau Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol
 • Ein canllawiau a safonau perfformiad i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Cyfarwyddiadau i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol - etholiadau Senedd Ewrop (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol