Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Senedd Ewrop

Ar y dudalen hon, gwelwch bob un o'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy’n gweinyddu etholiadau Senedd Ewrop. 

Os oes angen cyfarwyddyd arnoch ar gyfer etholiadau lleol ar eu pen eu hunain yng Nghymru a Lloegr, cysylltwch â ni.

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop.

Er nad yw'r etholiadau yn mynd i gael eu cynnal yn y DU ar hyn o bryd, mae'r canllawiau hyn yn  
Swyddogion Canlyniadau pe bai'r etholiadau'n cael eu cynnal.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019. At ddibenion y canllawiau hyn, ry'n ni wedi cymryd yn ganiataol, pe bai'r etholiadau yn cael eu cynnal yn y DU, y diwrnod pleidleisio fyddai dydd Iau 23 Mai.

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn

Rhan B: Cynllunio a threfnu - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r bleidlais

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan C: Gweinyddu'r bleidlais - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Rhan D

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr amserlen bleidleisio absennol
 • Pleidleisio drwy ddirprwy
 • Paratoadau ar gyfer prosesau pleidleisio absennol a chynhyrchu deunydd swyddfa
 • Gweithdrefnau ar gyfer anfon, derbyn ac agor pleidleisiau post

Rhan D: Pleidleisio absennol - etholiadau Senedd Ewrop (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfri'r pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Rheoli'r dilysu a'r cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan E: Dilysu a chyfri'r pleidleisiau - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Rhan F

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Heriau i'r canlyniad
 • Adolygiad o weithdrefnau etholiad

Rhan F: Ar ôl datgan y canlyniad - etholiadau Senedd Ewrop yn unig (PDF)

Canllawiau Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol
 • Ein canllawiau a safonau perfformiad i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Cyfarwyddiadau i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol - etholiadau Senedd Ewrop (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol