Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Ar y dudalen hon cewch ein hasesiad blynyddol perfformiad Swyddogion Canlyniadau ym Mhrydain Fawr.

Mae ein hadroddiad yn asesu sut mae Swyddogion Canlyniadau yn perfformio wrth ddarparu etholiadau a gynhelir yn dda.

Isod, cewch fwy o wybodaeth am:

  • y fframwaith safonau perfformiad Swyddogion Canlyniadau
  • ein hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Canlyniadau
  • a gyflwynwyd gan Swyddogion Canlyniadau i gefnogi eu hasesiad

Safonau perfformiad newydd ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Gan adeiladu ar y gwersi yr ydym wedi'u dysgu o fonitro perfformiad Swyddogion Canlyniadau dros y pum mlynedd diwethaf, ac ystyried yr adborth yr ydym wedi'i gael, rydym wedi datblygu fframwaith safonau perfformiad newydd ar gyfer Swyddogion Canlyniadau (gan gynnwys i'r rheiny gyda grym i gyfarwyddo eraill megis Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol).

Ein fframwaith ceisio cefnogi Swyddogion Canlyniadau i ddarparu gwasanaeth cyson o safon uchel i bleidleiswyr a'r rheiny sy'n sefyll mewn etholiad.

Cewch fwy o wybodaeth am safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau (Tachwedd 2013) (PDF)

Ynghyd â'r safonau newydd, rydym hefyd wedi cyhoeddi papur sy'n gosod ein hymateb i'r pwyntiau a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar y safonau perfformiad newydd arfaethedig, ac mae'n dangos sut yr ydym wedi newid y safonau fel rhan o'r ymateb hwnnw.

Ymateb i'r ymgynghoriad ar y safonau perfformiad newydd arfaethedig (Tachwedd 2013) (PDF)

Adroddiadau a data

Mai 2015

Ein hasesiad o berfformiad Swyddogion Canlyniadau ym mhleidleisiau Mai 2015.

Mai 2013

Mae ein hadroddiad ar weinyddiaeth etholiadau 2 Mai 2013 y cynnwys crynodeb o berfformiad Swyddogion Canlyniadau yn unol â'r safonau.

Tachwedd 2012

Mae ein hadroddiad ar weinyddiaeth etholiad 15 Tachwedd 2012 yn cynnwys crynodeb o berfformiad Swyddogion Canlyniadau yn erbyn y safonau.

Mai 2012

Mae ein hadroddiad ar weinyddiaeth etholiad 3 Mai 2012 yn cynnwys crynodeb o berfformiad Swyddogion Canlyniadau lleol yn erbyn y safonau.

2010

Ar 15 Mawrth 2010, gofynnom i'r holl Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol), yn yr etholiad cyffredinol adrodd yn erbyn y safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau.

Mae ein hadroddiad ar weinyddiaeth etholiad cyffredinol y DU yn cynnwys crynodeb o berfformiad Swyddogion Canlyniadau yn erbyn y safonau.

2009

Gweinyddwr Etholiadol