Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Ar y dudalen hon cewch ein hasesiad blynyddol perfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol ym Mhrydain Fawr.

Mae ein hadroddiadau yn asesu pa mor effeithiol mae'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cyflawni eu dyletswydd o gynnal cofrestrau etholiadau cywir a chyflawn.

Isod, cewch fwy o wybodaeth am:

  • y fframwaith safonau perfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol
  • ein hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol
  • data cofrestru etholiadol

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Rydym wedi datblygu set  o safnau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol sy'n ceisio eu cefnogi i gynllunio ar gyfer a darparu gwasanaethau cofrestru etholiadol yn unol â system newydd IER. Rydym hefyd wedi dylunio'r safonau hyn i gydnabod, a bod yn ddigon hyblyg i'w haddasu i'r sefyllfa sy'n esblygu a gweledigaeth sy'n codi ar gyfer gwasanaethau cofrestru etholiadol.

Darganfod mwy am ein safonau perfformiad newydd ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol (Mawrth 2016) (PDF)

Ynghyd â'r safonau newydd, rydym wedi hefyd cyhoeddi papur sy'n crynodebi'r sylwadau a dderbyniwyd gennym yn ystod y cyfnod ymgynghori ac sy'n rhoi ein hymateb i'r pwyntiau a godwyd.

Darllenwch ein hymateb i'r ymgynghoriad ar y safonau perfformiad arfaethedig newydd (Mawrth 2016) (PDF)

Adroddiadau a data

Isod cewch hyd i'n hadroddiadau blynyddol ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol. Gallwch hefyd weld yr holl wybodaeth gefnogol.

2017

2013

2012

2011

Adroddiadau ar ba Swyddogion Cofrestru Etholiadol wnaeth methu â chyrraedd safon perfformiad yn 2010, 2008 a 2008

2010

2009

2008

2007

Gweinyddwr Etholiadol