Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Apeliadau adolygiadau mannau pleidleisio

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am sut i apelio yn erbyn adolygiad o ddosbarthiadau a mannau pleidleisio.

Adolygiadau o ddosbarthiadau a mannau pleidleisio

Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ym Mhrydain Fawr ddynodi ac adolygu eu dosbarthiadau a mannau pleidleisio Senedd y DU. Mae gan rhai personau a chyrff hawl i apelio yn erbyn adolygiadau o ddosbarthiadau a mannau pleidleisio i'r Comisiwn Etholiadol, ond dim ond ar rai seiliau penodol.

Beth yw dosbarth pleidleisio?

Dosbarth pleidleisio yw ardal ddaearyddol sy'n cael ei greu drwy rannu etholaeth yn rhannau llai.

Beth yw man pleidleisio?

Man pleidleisio yw'r adeilad neu'r ardal lle y dewisir gorsaf bleidleisio gan y Swyddog Canlyniadau.

Sail apelio

Dim ond ar sail nad yw'r nad yw'r adolygiad wedi ei wneud y gellir gwneud apêl, er mwyn:

  • diwallu gofynion rhesymol yr etholwyr yn yr etholaeth
  • ystyried mynediad i bobl anabl yn ddigonol ar gyfer gorsafoedd pleidleisio

Hawl apelio

Yn dilyn adolygiad awdurdod lleol, mae gan bersonau penodol hawl i apelio:

  • cyngor plwyf neu (os nad oes cyngor o'r fath) cyfarfod plwyf yn Lloegr, neu gyngor cymuned yng Nghymru yn yr etholaeth
  • 30 neu fwy o etholwyr yn yr etholaeth
  • person sydd wedi cyflwyno cynrychiolaeth yn unol ag Atodlen A1 Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983. Mae hyn yn cynnwys etholwr mewn etholaeth yn ardal yr awdurdod lleol, sydd wedi cyflwyno cynrychiolaeth yn flaenorol i'r awdurdod lleol.
  • person nad yw'n etholwr mewn etholaeth yn ardal yr awdurdod, ond ein bod ni'n credu fod ganddo/i ddiddordeb digonol mewn mynediad i bobl anabl i fannau pleidleisio neu arbenigedd penodol mewn mynediad i bobl anabl i eiddo a chyfleusterau

Dylid apelio'n uniongyrchol i ni.

Os ydych chi'n un o'r personau uchod, ac yr hoffech wneud apêl sy'n bodloni un neu'r ddwy sail a nodwyd uchod, gallwch anfon eich apêl at:

Cwnsel Cyfreithiol
The Electoral Commission
3 Bunhill Row
London EC1Y 8YZ
Ffôn: 020 7271 0500
E-bost: appeals@electoralcommission.org.uk

Ein penderfyniad

O ran canlyniad apêl, gallwn:

  • newidiadau uniongurchol i'r mannau pledleisio a ddynodwyd gan yr adolygiad
  • gwneud newidiadau ein hun, os yw'r awdurdod ddim yn gallu gwneud y newidiadau o fewn dau fis ohonom ni'n eu cyfarwyddo i wneud hynny

Os ydym yn derbyn apêl ar un neu ddau o'r seiliau a nodir uchod gan berson(au) cymwys neu gorff, byddwn yn ei ystyried ac yn gwneud penderfyniad. Er mwyn gwneud penderfyniad mae'n rhaid i ni ymgynghori â'r Swyddog Canlyniadau ac efallai bydd angen i ni hefyd ymgynghori ag eraill yn ogystal â chynnal ein hymholiadau ein hunain.

Darllenwch mwy o wybodaeth ar wneud apêl ym mharagraff 7 ein canllawiau (DOC)

Ein penderfyniadau apêl blaenorol

Bydd y tabl hwn yn cael ei ddiweddaru pan wneir unrhyw apêl ychwanegol.

Awdurdod perthnasol

Dyddiad penderfyniad

Dogfennau penderfyniad

Cyngor Gogledd Swydd Lincoln

3 Tachwedd 2015

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Gogledd Swydd Lincoln (PDF)

Atodiad B - map o ddosbarthiadau pleidleisio BSW10 a BSW11 a gorsaf bleidleisio yn Old School Hall (PDF)

Archwiliad mynediad Old School Hall, Winterton (PDF)

Dogfennau blaenorol

Apêl gan Nicki Mumby  ar ran 30 etholwr (PDF)

Sgrinlun o fannau pleidleisio Winterton (PDF)

E-bost gan Gyngor Gogledd Swydd Lincoln ar 25 Chwefror - 1 (PDF)

E-bost gan Gyngor Gogledd Swydd Lincoln ar 25 Chwefror - 2 (PDF)

Prif Swyddog Etholiadol Gogledd Iwerddon

30 Medi 2015

Ein penderfyniad ar apeliadau mewn perthynas ag adolygiad y Prif Swyddog Etholiadol o fan pleidleisio Ysgol Gynradd Howard (Fermanagh a De Tyrone) ym mis Mawrth a mis Ebrill 2015 (PDF)

Archwiliad Hygyrchedd All In Access Consultancy - Gorsafoedd Pleidleisio yng Nghanolfan Hamdden Dungannon ac Ysgol Gynradd Howard, Dungannon (PDF)

Dogfennau blaenorol

Apêl gan Tom Elliott AS (PDF)

Apêl gan yr Arglwydd Morrow MLA ar ran 30 etholwr (PDF)

Atodiad A cynllun gorsaf bleidleisio (JPEG)

E-byst rhwng y Prif Swyddog Etholiadol a'r Swyddog Etholiadol Ardal - 1 (JPEG)

E-byst rhwng y Prif Swyddog Etholiadol a'r Swyddog Etholiadol Ardal - 2 (JPEG)

Cyngor Dosbarth Coedwig Dean

23 Mehefin 2015

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Dosbarth Coedwig Dean (PDF)

Crynodeb o'r apêl (PDF)

Cyngor Sir Northumberland

23 Ebrill 2015

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Sir Northumberland (PDF)

Apêl gan Gyngor Plwyf Kyloe (PDF)

Cyngor Bwrdeistref Northampton

7 Ebrill 2015

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Bwrdeistref Northampton (PDF)

Apêl gan Sally Keeble (ar ran mwy na 30 o etholwyr) (PDF)

Cyngor Bwrdeistref Barnet

27 Mawrth 2015

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Bwrdeistref Barnet (PDF)

Apêl gan 30 etholwr yn etholaeth Hendon (PDF)

Prif Swyddog Etholiadol Gogledd Iwerddon

25 Mawrth 2015

Ein llythyr penderfyniad i Brif Swyddog Etholiadol Gogledd Iwerddon (PDF)

Apêl gan yr Arglwydd Morrow MLA ar ran 30 etholwr (PDF)

Apêl gan Tom Elliott MLA ar ran 30 etholwr (PDF)

Adroddiad archwiliad anabledd ar Ganolfan Hamdden Dungannon a gynhaliwyd ar gyfarwyddyd Tom Elliott MLA (PDF)

Cyngor Bwrdeistref Tamworth

5 Mawrth 2015

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Bwrdeistref Tamworth (PDF)

Apêl gan etholwr (Tamworth) (PDF)

Cyngor Bwrdeistref Burnley

19 Rhagfyr 2012

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Bwrdeistref Burnley (PDF)

Apêl gan Glerc Cyngor Plwyf Cliviger (ar ran mwy na 30 etholwr) (PDF)

Cyngor Dosbarth Wychavon

20 Gorffennaf 2012

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Dosbarth Wychavon (PDF)

Atodiad B - Archwiliad mynediad (PDF)

Apêl gan etholwr (Wychavon) (PDF)

Cyngor Dinas Leeds

12 Hydref 2010

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Dinas Leeds (PDF)

Atodiad 1 - Crynodeb o apeliadau (PDF)

Cyngor Bwrdeistref Stafford

22 Lonawr 2008

Ein llythyr penderfyniad i Gyngor Bwrdeistref Stafford (PDF)

Hysbysiad wedi'i lofnodi a'i selio i Gyngor Bwrdeistref Staffordd (PDF)

Map lleol yn amlinellu'r penderfyniad (PDF)

Apêl gan etholwr (Stafford) (PDF)

Gohebiaeth rhwng etholwr a Chyngor Bwrdeistref Stafford (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol