Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyrraedd myfyrwyr

Yma mae esiamplau o arfer da cyrraedd myfyrwyr a rannwyd gan awdurdodau lleol.

 1. Ystyriaethau allweddol
 2. Opsiynau
 3. Profiadau cyrff eraill
 4. Buddiannau posibl
 5. Heriau
 6. Adnoddau

Lawrlwythwch y dudalen hon fel PDF


Ystyriaethau allweddol

 • Mae pobl ifanc yn llai tebygol o fod wedi'u cofrestru i bleidleisio na phobl mewn grwpiau oedran eraill
 • Mae tua 30% o bobl rhwng 18 a 24 oed heb gofrestru i bleidleisio o gymharu â llai na 5% o bobl dros 65 oed[1]
 • Mae cofrestru pobl ifanc ac, yn benodol, gyrhaeddwyr (gan gynnwys pobl ifanc 14/15 oed yn yr Alban) yn dal i fod yn her i Swyddogion Cofrestru Etholiadol
 • Gall y broses o gofrestru myfyrwyr fod yn fwy heriol o dan y drefn Cofrestriad Etholiadol Unigol nag ydoedd o dan y system cofrestru cartrefi gan nad yw prifysgolion yn gallu gweithredu fel ‘penteulu’ a chofrestru myfyrwyr mewn llety prifysgol ar y cyd mwyach
 • Mae nifer o Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cydweithio â phrifysgolion yn eu hardal i gynnwys cofrestru etholiadol yn y broses o gofrestru myfyrwyr er mwyn eu helpu i wynebu'r heriau hyn


Opsiynau

 • Ymgorffori cofrestru etholiadol yn uniongyrchol yn y broses o gofrestru myfyrwyr
 • Rhannu gwybodaeth gyswllt myfyrwyr rhwng prifysgolion a Swyddogion Cofrestru Etholiadol, er mwyn gallu targedu myfyrwyr yn uniongyrchol
 • Ystyried negeseuon wedi'u teilwra i fyfyrwyr, yn enwedig o amgylch campysau ac yn y cyfryngau cymdeithasol
 • Gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, prifysgolion a sefydliadau cymunedol lleol i gynnal digwyddiadau cofrestru
 • Cynnwys sylwadau gan fyfyrwyr a phobl ifanc yn eich deunydd cyfathrebu – mae pobl ifanc yn fwy tebygol o weithredu pan gaiff y wybodaeth ei chyflwyno gan bobl y gallant uniaethu â nhw

Profiadau cyrff eraill

Mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol wedi cydweithio â'r ddwy brifysgol yn y ddinas i gynnwys cofrestru pleidleiswyr yn y broses o gofrestru myfyrwyr. Gellir priodoli'r lefelau uwch o gofrestru myfyrwyr i'r gweithgarwch partneriaeth hwn.

Caiff yr un model ei ddefnyddio gan Brifysgol Sheffield – mae rhagor o wybodaeth am sut y gwnaed hyn i'w gweld yn yr astudiaeth achos a gyhoeddwyd gennym yn 2016.

Cytunodd y brifysgol amaethyddol leol i roi rhestr o fyfyrwyr newydd ar y campws a'u cyfeiriadau e-bost i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol. Wedyn, anfonodd y Swyddog Cofrestru Etholiadol e-bost at bob myfyriwr yn dweud wrtho am y broses cofrestru etholiadol, gan gynnwys esboniad o allu myfyrwyr i gofrestru drwy ddefnyddio eu cyfeiriad cartref A chyfeiriad yn ystod y tymor os oeddent yn dymuno gwneud hynny. Roedd yr e-bost yn gofyn i dderbynwyr ateb os nad oeddent yn dymuno cofrestru.

Wythnos yn ddiweddarach, anfonwyd Gwahoddiad i Gofrestru at bob myfyriwr ar y rhestr (ac eithrio'r rhai nad oeddent yn dymuno cofrestru drwy ddefnyddio eu cyfeiriad yn ystod y tymor). Gwnaeth y dull gweithredu hwn helpu i dargedu grŵp lle na cheir lefelau cofrestru digonol ac osgoi'r gwaith diangen o gysylltu â'r rhai nad oeddent yn dymuno cofrestru drwy ddefnyddio eu cyfeiriad yn ystod y tymor.

Mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol wedi gweithio i gynnwys cofrestru pleidleiswyr yn rhan o'r broses o gofrestru myfyrwyr.

Mae Cyngor Bryste yn ceisio cael y brifysgol i symud y broses cofrestru etholiadol i ganol y broses o gofrestru myfyrwyr, yn hytrach na'r diwedd, er mwyn ceisio sicrhau bod myfyrwyr yn cwblhau'r broses yn llawn.

Gweithiodd y Comisiwn Etholiadol gyda phob un o'r 32 o gynghorau yn yr Alban ar ymgyrch #ReadyToVote er mwyn annog pobl ifanc 16 ac 17 oed i gofrestru i bleidleisio cyn etholiadau cynghorau'r Alban ym mis Mai 2017. Gweithiodd y cynghorau mewn partneriaeth ag ysgolion, prifysgolion a sefydliadau cymunedol lleol i gynnal digwyddiadau cofrestru ar gyfer pobl ifanc. Hefyd, cafodd negeseuon cofrestru ymgyrch #ReadyToVote eu rhannu yn y cyfryngau cymdeithasol er mwyn tynnu sylw at y neges drwy sefydliadau partner sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc.


Buddiannau posibl

 • Lefelau cofrestru uwch ymhlith myfyrwyr
 • Llai o faich gweinyddol ar Swyddogion Cofrestru Etholiadol gan na fydd angen canfasio cynifer o breswylfeydd myfyrwyr
 • Cofrestri mwy cywir a chyflawn

Heriau

 • Anawsterau posibl o ran sefydlu cysylltiadau â phrifysgolion a sicrhau eu bod yn ymgysylltu â'r broses
 • Cael gafael ar ddata ar geisiadau i gofrestru ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn byw yn yr ardal gofrestru – mae hyn yn rhywbeth y mae Cyngor Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf wedi'i wynebu ac maent yn gweithio i ddatrys y broblem ar hyn o bryd
 • Mae'n bosibl y gall prifysgolion godi tâl am ddarparu'r elfen berthnasol o'u gwasanaeth cofrestru

Adnoddau

Mae canllawiau manwl ar adolygu a diweddaru eich strategaeth ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd (XLS) a'ch cynllun cofrestru (XLS) i'w gweld yn Rhan 1: Cynllunio ar gyfer cyflawni gweithgarwch cofrestru etholiadol (PDF).

I gael gwybodaeth am sut mae Cyngor Dinas Sheffield wedi bod yn annog myfyrwyr i gofrestru, gweler yr astudiaeth achos (DOC) ganlynol.

Gweinyddwr Etholiadol