Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Llai nag wythnos i fynd i gofrestru i bleidleisio yn isetholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Alun a Glannau Dyfrdwy

Cyhoeddi: 15 Jan 2018

Gyda llai nag wythnos i fynd nes y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn isetholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy, mae Cyngor Sir y Fflint yn annog trigolion i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio mewn da bryd.

Ddydd Mawrth 6 Chwefror bydd pleidleiswyr yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy yn mynd i bleidleisio i ethol Aelod Cynulliad. Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yw dydd Gwener yma 19 Ionawr.

Gall unrhyw un sydd heb gofrestru i bleidleisio yn eu cyfeiriad presennol gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Gallwch wneud cais am bleidlais bost neu ddirprwy os na fyddwch yn gallu pleidleisio'n bersonol ar 6 Chwefror.

Mae pleidleisio drwy'r post yn ddewis amgen hawdd a chyflym i bleidleisio'n bersonol. Y dyddiad cau i wneud cais bleidleisio drwy'r post yw 5pm ddydd Llun 22 Ionawr.

Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu y gallwch enwebu rhywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i fwrw'ch pleidlais ar eich rhan. Y dyddiad cau i wneud cais bleidleisio drwy ddirprwy yn isetholiad Alun a Glannau Dyfrdwy 'r post yw 5pm ddydd Llun 29 Ionawr.

I wneud cais am bleidlais bost neu ddirprwy, mae’n rhaid i chi fod wedi gwneud cais i fod ar y gofrestr etholiadol erbyn dydd Gwener 19 Ionawr.

Dywedodd Colin Everett, Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gyfer Cyngor Sir y Fflint:

"Mae'r dyddiad cau cofrestru yn prysur nesáu. Ry'n ni'n annog pawb yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy i gofrestru i bleidleisio erbyn y dyddiad cau 19 Ionawr i sicrhau eu bod yn gallu pleidleisio ddydd Mawrth 6 Chwefror. Dy'n ni ddim am i neb sy’n gymwys i gofrestru i golli allan ar y cyfle yma.”

Dywedodd Rhydian Thomas, pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru:

"Mae ein hymchwil yn nodi bod pobl sydd wedi symud cartref yn ddiweddar yn llawer llai tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio. OS ydych chi wedi symud yn y misoedd diwethaf, dyw gwneud cais i dalu'r dreth gyngor ddim yn golygu eich bod yn cael eich ychwanegu at y gofrestr etholiadol. Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein mewn llai na pum munud, neu gallwch chi gysylltu â Chyngor Sir y Fflint drwy ffonio 01352 702412 am ffurflen bapur."

Diwedd

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Mae'n gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Newyddiadurwr