Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Dydd Mawrth 6 Chwefror yw'r diwrnod pleidleisio

Cyhoeddi: 26 Jan 2018

Gyda llai na phythefnos nes isetholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy, caiff pleidleiswyr eu hatgoffa bod yr etholiad yn cael ei chynnal ddydd Mawrth 6 Chwefror, yn hytrach nag ar ddydd Iau fel yr arfer.

Ledled Alun a Glannau Dyfrdwy:

  • Mae 64,053 o bleidleiswyr cymwys
  • Bydd42 o orsafoedd pleidleisio ar agor
  • Bydd115 o orsafoedd pleidleisio ar agor

Dywedodd Colin Everett, Swyddog Canlyniadau Alun a Glannau Dyfrdwy:

"Ry'n ni'n dod yn agos iawn at y diwrnod pleidleisio nawr, felly ry'n ni am wneud yn siŵr fod pawb yn gwybod sut i fwrw eu pleidlais a'u bod yn gallu cymryd rhan yn rhwydd ddydd Mawrth 6 Chwefror."

"Bydd eich cerdyn pleidleisio yn cynnwys lleoliad eich gorsaf bleidleisio, ac os oes gan unrhyw un gwestiynau, mae llawer o wybodaeth ynghylch sut i bleidleisio yn www.dybleidlaisdi.co.uk neu gallant ffonio ein tîm ni ar 01352 702412 a byddwn ni'n gallu helpu."

Dywedodd Rhydian Thomas, pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru:

Dy'n ni ddim am i unrhyw un golli allan gan nad oeddent nhw'n gwybod beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod pleidleisio. Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm ddydd Mawrth 6 Chwefror, felly cynlluniwch nawr sut ydych am fwrw'ch pleidlais. Bydd angen i bleidleiswyr sydd wedi dewis pleidleisio drwy'r post, wneud yn siŵr bod eu pecyn pleidleisio post yn cael ei ddychwelyd erbyn 10pm ar 6 Chwefror.".

Dyma restr o beth sydd angen i chi wybod cyn y diwrnod pleidleisio:

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pleidleisio mewn da bryd

  • Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm ddydd Mawrth 6 Chwefror.

Pleidleisio post

  • Os oes gennych bleidlais bost, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei dychwelyd erbyn 10pm ddydd Mawrth 6 Chwefror. Gall pleidleiswyr ei gyflwyno yn eu gorsaf bleidleisio, os nad ydynt wedi gadael digon o amser i'w ddychwelyd yn y post.

Pleidleisio drwy ddirprwy

  • Os ydych yn sydyn yn methu â phleidleisio'n bersonol gan fod gennych argyfwng meddygol sy'n eich rhwystro rhag mynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio, neu fod eich galwedigaeth, gwasanaeth neu gyflogaeth yn golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol, yna efallai y byddwch yn gallu penodi dirprwy mewn argyfwng. Dylech gysylltu gyda Chyngor Sir y Fflint i ofyn am hyn.

Beth sydd angen i chi fynd gyda chi

  • Dim ond eich hunan! Bydd eich cerdyn pleidleisio wedi cael ei anfon i'r cyfeiriad lle'r ydych wedi cofrestru, ond does dim angen i chi fynd a hwn gyda chi i bleidleisio. Rhowch eich enw a'ch cyfeiriad wrth y staff gorsaf bleidleisio a gallant weld os ydych ar y gofrestr etholiadol ai peidio.

Cyfryngau cymdeithasol

  • Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o roi gwybod i'ch ffrindiau a'ch teulu eich bod wedi pleidleisio a'u hannog nhw i wneud yr un fath. Felly defnyddiwch Twitter, Facebook i ledaenu'r neges.
  • Cofiwch! Mae lluniau ohonoch chi tu allan i'r orsaf bleidleisio yn wych i'w defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol, od peidiwch â thynnu llun o'ch hun tu fewn i'r orsaf bleidleisio, gan y gallai postio hyn fod yn torri'r gyfraith.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.dybleidlaisdi.co.uk neu ffoniwch y tîm gwasanaethau etholiadol ar 01352 702412.

Newyddiadurwr