Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cosbau gan y Comisiwn Etholiadol am dorri rheolau cofnod gwariant

Cyhoeddi: 19 Jun 2017

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi manylion dau ymchwiliad sydd wedi dod i ben heddiw lle mae cosbau wedi'u rhoi.

Yn yr achos cyntaf, mae'r Comisiwn wedi rhoi dirwy i Mr Peter Harris  o £12,000 am fethu â danfon ei gofnod a'i adroddiad archwilio ar gyfer Refferendwm yr UE ar amser. Mae Mr Harris wedi talu'r ddirwy.

Yn yr ail achos, mae'r Comisiwn wedi rhoi dirwy i'r Democratic Unionist Party  o £4,000 gan fod y cofnod gwariant a roddodd ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon Mai 2016 yn wallus. Mae'r blaid wedi talu'r ddirwy.

Mae'r wybodaeth hon wedi'i cyhoeddi fel rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Mae'r diweddariad ymchwiliadau misol llawn, sy'n cynnwys manylion pob ymchwiliad sydd wedi cau'n ddiweddar gan y Comisiwn, ar gael ar ein gwefan yma.

Dirwy o £12,000 i Peter Harris

Mae'r Comisiwn wedi rhoi dirwy i Mr Peter Harris, ymgyrchydd cofrestredig yn Refferendwm yr UE  o £12,000 am fethu â danfon ei gofnod a'i adroddiad archwilio ar gyfer Refferendwm yr UE ar amser. Mae'n drosedd peidio â danfon cofnod gwariant ac adroddiad archwilio erbyn y dyddiad dilys lle bo ymgyrchydd wedi gwario mwy na £250,000.

Wedi cael gwybod am ymchwiliad y Comisiwn, adroddodd Mr Harris ei fod wedi gwario £421,432.64 a darparodd adroddiad archwilio.

Dyma'r ddirwy uchaf a roddwyd gan y Comisiwn hyd yn hyn o ran gwariant yn Refferendwm yr UE ac mae'n adlewyrchu'r symiau sylweddol a wariwyd gan Mr Harris.

Dirwy o £4,000 i'r Democratic Unionist Party

Mae'r Comisiwn wedi rhoi dirwy i'r Democratic Unionist Party  o £4,000 gan fod y cofnod gwariant a roddodd ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon Mai 2016 yn wallus.

Roedd y cofnod yn cynnwys taliadau gyda gwerth o £49,183.86 na ddylid fod wedi eu cynnwys gan eu bod yn adroddodwy gan yr ymgeiswyr unigol yn eu cofnodion nhw. Fodd bynnag, roedd y Comisiwn yn fodlon bod y taliadau hynny wedi eu hadrodd yn gywir gan yr ymgeiswyr a bod eu cynnwys yng nghofnod gwariant yn blaid yn ddyblygiad. Roedd dau gofno gyda gwerth o £397.50 yn eisau o'r cofnod hefyd, y dylid fod wedi eu hadrodd.

Mae'r blaid wedi rhoi gwybod i'r Comisiwn ei fod wedi adolygu ei weithdrefnau i atal camgymeriadau o'r fath yn y dyfodol.

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa cyfryngau'r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk

Tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414

Nodiadau i olygyddion

  1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Mae'n gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan giesio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crewyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

  1. Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae'r diweddariad ymchwiliadau misol llawn, sy'n cynnwys manylion pob un o ymchwiliadau'r Comisiwn sydd wedi dod i ben yn ddiweddar, ar gael ar ein gwefan yma: http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances/sanctions
  2. Roedd cyfyngiad ar faint all ymgyrchwyr cofrestredig watio yn ystod y 'cyfnod refferendwm' swyddogol (wnaeth gychwyn ar 15 Ebrill nes i'r bleidlais gau ar 23 Mehefin). Mae terfyn gwariant ar brif ymgyrchwyr dynodedig o £7 miliwn yr un. Mae terfyn gwariant ar ymgyrchwyr cofrestredig eraill yn £700,000. Roedd gan bleidiau gwleidyddol oedd yn cofrestru fel ymgyrchwyr derfyn gwariant yn seiliedig ar y ganran o'r bleidlais a dderbyniwyd ganddynt yn yr etholiad cyffredinol diwethaf. Gweler ein llawlyfr i'r cyfryngau am wybodaeth yma.
  3. Mae gan bleidiau gwleidyddol derfyn gwariant o £306,000 os ydynt yn brwydro pob etholaeth yng Ngogledd Iwerddon. Cychwynnodd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad cynulliad Gogledd Iwerddon ar 5 Ionawr 2016 a daeth i ben ar y diwrnod pleidleisio, 5 Mai 2016. Gweler ein llawlyfr i'r cyfryngau am wybodaeth yma.
  4. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol

Newyddiadurwr