Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Set wythnosol gyntaf o roddion a benthyciadau wythnosol i bleidiau gwleidyddol cyn Etholiad Cyffredinol Senedd y DU

Cyhoeddi: 18 May 2017

Mae £7,054,844 o roddion a £10,000 o fenthyciadau i bleidiau gwleidyddol wedi'u hadrodd i'r Comisiwn Etholiadol yn yr adroddiad cyntaf wythnosol cyn yr etholiad ar 8 Mehefin.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol sy'n sefyll ymgeiswyr yn etholiad cyffredinol Senedd y DU gyflwyno manylion unrhyw roddion a benthyciadau o dros £7,500, fel rhan o adroddiadau wythnosol i'r Comisiwn Etholiadol. Mae'n rhaid i bleidiau rhoi gwybod i'r Comisiwn os nad ydynt yn sefyll ymgeiswyr er mwyn cael eu heithrio rhag adrodd yn wythnosol.

Dyma'r cyntaf o chwe adroddiad wythnosol rhoddion a benthyciadau cyn yr etholiad, lle bydd y Comisiwn yn cyhoeddi manylion yr holl roddion a benthyciadau adroddwyd. Bydd pedwar o'r adroddiadau hyn yn cael eu cyhoeddi cyn y diwrnod pleidleisio, a dau yn yr wythnosau sy'n dilyn.

Y pleidiau gwleidyddol sydd wedi adrodd derbyn rhoddion dros £7,500 oedd:

Plaid wleidyddol

Cyfanswm rhoddion a dderbyniwyd yn y cyfnod adrodd cyntaf cyn y bleidlais (3-9 Mai 2017)

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

£4,108,000

Y Blaid Werdd

£15,000

Y Blaid Lafur

£2,683,300

Democratiaid Rhyddfrydol

£180,000

Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

£48,000

Women's Equality Party

£20,544

Adroddodd Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP) hefyd fenthyciad o £10,000.

Mae'r holl fanylion o roddion adroddwyd i bleidiau gwleidyddol cofrestredig yn y cyfnod cyntaf cyn y bleidlais ar gael yma: https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/227227/2017-UKPGE-Pre-poll-donations-and-loans-summary-document-Week-1.pdf

Cyn Etholiad Cyffredinol 2015, adroddwyd bron i £2.5 miliwn o roddion i'r Comisiwn Etholiadol yn y cyfnod adrodd cyntaf cyn y bleidlais. Adroddwyd £14.4 miliwn o roddion a benthyciadau ar gyfer pob cyfnod adrodd cyn y bleidlais ar gyfer etholiad cyffredinol 2015.

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Mae'n rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau - unigolion neu sefydliadau sy'n ymgyrchu mewn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel ymgeiswyr na phleidiau gwleidyddol - hefyd gyflwyno adroddiadau rhoddion wythnosol cyn y bleidlais i'r Comisiwn os ydynt wedi derbyn unrhyw symiau dros £7,500 i ddefnyddio at ddibenion eu gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir.

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Cyfanswm rhoddion a dderbyniwyd yn y cyfnod adrodd cyntaf cyn y bleidlais (3-9 Mai 2017)

People's Assembly Against Austerity

£65,000

I chwilio rhoddion ar wefan y Comisiwn Etholiadol, cliciwch yma

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk
Tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414

Nodiadau i olygyddion

  1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

2. Manylion cyhoeddiadau cyn y bleidlais i ddod:

Cyfnod adrodd

Dyddiad olaf cyflwyno adroddiad

Dyddiad bydd y Comisiwn Etholiadol yn cyhoeddi'r rhoddion a benthyciadau

3 Mai i 9 Mai

16 Mai 2017

Dydd Iau 18 Mai

10 Mai i 16 Mai

23 Mai 2017

Dydd Iau 25 Mai

17 Mai i 23 Mai

30 Mai 2017

ar ddydd Iau 1 Mehefin

24 Mai i 30 Mai

6 Mehefin 2017

Dydd Mercher 7 Mehefin

31 Mai i 6 Mehefin

13 Mehefin 2017

ar ddydd Iau 15 Mehefin

7 Mehefin i 8 Mehefin

15 Mehefin 2017

Dydd Mawrth 20 Mehefin


3. Bydd yr adroddiad chwarterol rhoddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol (ar gyfer y cyfnod 1 Ionawr 2017 - 31 Mawrth 2017) yn cael ei gyhoeddi ar 23 Mai 2017.
4. Yn yr adroddiadau wythnosol cyn y bleidlais, rhaid i bleidiau gwleidyddol adrodd rhoddion y maent yn eu cael yn ystod y cyfnod perthnasol. Fodd bynga, mae gan bleidiau 30 diwrnod ar ôl cael rhodd i wirio bod y rhoddwr yn un a ganiateir a phenderfynu p'un a i dderbyn y rhodd ai peidio. Os yw plaid yn penderfynu dychwelyd rhodd, bydd yn cael ei gofnodi yn adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 2 2017 fydd yn cael ei gyhoeddi gan y Comisiwn Etholiadol ym mis Awst 2017.
5. Roedd gofyn bod 179 o bleidiau yn cyflwyno adroddiadau wythnosol i'r Comisiwn Etholiadol.

6. Lle bo plaid wleidyddol yn methu â darparu adroddiad rhoddion neu fenthyciad, bydd y Comisiwn yn ystyried pa gamau, os o gwbl, sy'n gymwys ym mhob achos ac yn unol â'r polisi gorfodi .
7.  Am fwy o wybodaeth ar y rheolau ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn ystod cyfnod yr Etholiad Cyffredinol, gweler llawlyfr y cyfryngau
y Comisiwn. 8. Mae'n rhaid ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol os ydynt yn bwriadu gwario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu dros £20,000 yn Lloegr ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn ystod cyfnod a reoleiddir.

9. Nid oes gofyn i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau gyflwyno 'cofnod o ddim' i'r Comisiwn Etholiadol yn ystod cyfnod ymgyrchu'r Etholiad Cyffredinol.
10. I weld pa ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sydd wedi cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol hyd yn hyn, cliciwch yma.

Newyddiadurwr