Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiad Cyffredinol: chweched set wythnosol, y set olaf o roddion a benthyciadau wythnosol i bleidiau gwleidyddol

Cyhoeddi: 20 Jun 2017

Mae cyfanswm o £231,333 o roddion i bleidiau gwleidyddol wedi'u hadrodd i'r Comisiwn Etholiadol yn chweched adroddiad wythnosol cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU, sef dau ddiwrnod olaf yr etholiad.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol sy'n sefyll ymgeiswyr yn etholiad cyffredinol Senedd y DU gyflwyno manylion unrhyw roddion a benthyciadau o dros £7,500, fel rhan o adroddiadau wythnosol i'r Comisiwn Etholiadol. Mae'n rhaid i bleidiau rhoi gwybod i'r Comisiwn os nad ydynt yn sefyll ymgeiswyr er mwyn cael eu heithrio rhag adrodd yn wythnosol.

Dyma'r olaf o'r chwe adroddiad wythnosol rhoddion a benthyciadau cyn yr etholiad, lle mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi manylion yr holl roddion a benthyciadau adroddwyd. Cyhoeddwyd y pedwar adroddiad cyntaf cyn y diwrnod pleidleisio, a hwn yw'r ail o'r ddau olaf i'w cyhoeddi ar ôl yr etholiad. Yn y cyhoeddiad wythnosol cyntaf, yr ail, y trydydd, y pedwerydd a'r pumed adroddiad wythnosol, adroddwyd mwy na £18m o roddion.

Y pleidiau gwleidyddol sydd wedi adrodd derbyn rhoddion o dros £7,500 rhwng 7 ac 8  Mehefin yw:

Plaid wleidyddol

Cyfanswm rhoddion a dderbyniwyd yn y chweched cyfnod adrodd cyn y bleidlais (7-8  Mehefin 2017)

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

£215,000

The Socialist Party of Great Britain

£16,333

Cyfanswm

£231,333

Fe wnaeth Y Blaid Lafur hefyd adrodd rhodd yn y chweched adroddiad cyn y bleidlais o £10,000 a gafodd yn y pumed cyfnod adrodd.

Mae'r holl fanylion o roddion adroddwyd i bleidiau gwleidyddol cofrestredig yn y chweched cyfnod cyn y bleidlais ar gael yma

Roedd y cyfanswm o roddion adroddwyd i'r Comisiwn Etholiadol ar gyfer y cyfnod adrodd cyn y bleidlais o 3 Mai i 8 Mehefin, ag eithrio cronfeydd cyhoeddus, fel a ganlyn:

Plaid Wleidyddol

Cyfanswm rhoddion a dderbyniwyd yn y pumed cyfnod adrodd cyn y bleidlais (3 Mai - 8 Mehefin 2017)

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

£12,703,791

Y Blaid Lafur

£4,547,410

Democratiaid Rhyddfrydol

£1,107,570

Women's Equality Party

£152,960

Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

£99,300

Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP)

£63,000

Y Blaid Werdd

£52,866

Socialist Party of Great Britain

£26,333

Cyfanswm

£18,753,236

Yn Etholiad Cyffredinol 2015, adroddwyd bron i £600,000 o roddion i'r Comisiwn Etholiadol yn y chweched cyfnod adrodd cyn y bleidlais. Adroddwyd £14.4 miliwn o roddion a benthyciadau ar gyfer pob cyfnod adrodd cyn y bleidlais ar gyfer etholiad cyffredinol 2015.

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Mae'n rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau - unigolion neu sefydliadau sy'n ymgyrchu mewn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel ymgeiswyr na phleidiau gwleidyddol - hefyd gyflwyno adroddiadau rhoddion wythnosol cyn y bleidlais i'r Comisiwn os ydynt wedi derbyn unrhyw symiau dros £7,500 i ddefnyddio at ddibenion eu gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir.

Ni adroddwyd bod rhoddion o dros £7,500 wedi eu derbyn gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn y cyfnod adrodd 7 - 8 Mehefin 2017.

I chwilio rhoddion ar wefan y Comisiwn Etholiadol, cliciwch yma.

Mae gofyn i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yng Ngogledd Iwerddon gyflwyno adroddiadau wythnosol o'u rhoddion a'u benthyciadau i'r Comisiwn. Er bod y Comisiwn yn cefnogi'r achos ar gyfer tryloywder cyfan ynghylch rhoddion yng Ngogledd Iwerddon, mae'r gyfraith yn rhwystro'r Comisiwn rhag cyhoeddi'r wybodaeth.

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk
Tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

2. Yn yr adroddiadau wythnosol cyn y bleidlais, rhaid i bleidiau gwleidyddol adrodd rhoddion y maent yn eu cael yn ystod y cyfnod perthnasol. Fodd bynga, mae gan bleidiau 30 diwrnod ar ôl cael rhodd i wirio bod y rhoddwr yn un a ganiateir a phenderfynu p'un a i dderbyn y rhodd ai peidio. Os yw plaid yn penderfynu dychwelyd rhodd, bydd yn cael ei gofnodi yn adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 2 2017 fydd yn cael ei gyhoeddi gan y Comisiwn Etholiadol ym mis Awst 2017.

3. Roedd gofyn bod 175 o bleidiau yn cyflwyno adroddiadau wythnosol i'r Comisiwn Etholiadol.

4. Lle bo plaid wleidyddol yn methu â darparu adroddiad rhoddion neu fenthyciad, bydd y Comisiwn yn ystyried pa gamau, os o gwbl, sy'n gymwys ym mhob achos ac yn unol â'r polisi gorfodi.

5.  Am fwy o wybodaeth ar y rheolau ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn ystod cyfnod yr Etholiad Cyffredinol, gweler llawlyfr y cyfryngau y Comisiwn.

6. Mae'n rhaid ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol os ydynt yn bwriadu gwario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu dros £20,000 yn Lloegr ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn ystod cyfnod a reoleiddir.

7. Nid oes gofyn i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau gyflwyno 'cofnod o ddim' i'r Comisiwn Etholiadol yn ystod cyfnod ymgyrchu'r Etholiad Cyffredinol.

8. I weld pa ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sydd wedi cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol hyd yn hyn, cliciwch yma.

Newyddiadurwr