Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Dirwyon i Greenpeace a Chyfeillion y Ddaear am dorri rheolau ymgyrchu

Cyhoeddi: 19 Apr 2017

Mae Greenpeace Ltd a Chyfeillion y Ddaear Limited wedi cael dirwyon gan y Comisiwn Etholiadol am beidio â chydymffurfio â'r rheolau ymgyrchu yn Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015.

Yn yr etholiad cyffredinol, roedd gofyn i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol os oeddent yn gwario mwy na £10,000 yn ymgyrchu yng Nghymru neu £20,000 yn Lloegr. Ni wnaeth yr un o'r sefydliadau gofrestru, er bod ymchwiliadau'r Comisiwn wedi nodi £100,000 o wariant ar weithgarwch ymgyrchu yn ystod y cyfnod a reoleiddir.

Mae'r Comisiwn Etholiadol hefyd, ar wahân i hyn, wedi rhoi dirwy i'r Democratic Unionist Party o £1000 am fethu â rhoi gwybod i'r Comisiwn am newid o Arweinydd cofrestredig y blaid erbyn y dyddiad gofynnol.

Ymchwiliad Greenpeace Ltd  a Chyfeillion y Ddaear Limited

Mae Greenpeace Ltd  wedi cael cyfanswm dirwy o £30,000. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod Greenpeace Ltd  wedi gwario o leiaf £99,000 yn Lloegr a £12,000 yng Nghymru ar daith cwch "Coastal Champions" ac ymgyrch poster gwrth-ffracio oedd ar y cyd â Chyfeillion y Ddaear Ltd. Bu'r gwariant ar y gweithgarwch ymgyrchu yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2015.

Darganfu'r Comisiwn hefyd fod Cyfeillion y Ddaear Ltd wedi gwario o leiaf £24,000 yn Lloegr. Gwnaed y gwariant ar y gweithgarwch ar y cyd gyda Greenpeace Ltd ac ar wahân ar "manifesto scorecard" a gyhoeddwyd ar ei wefan. Rhoddwyd dirwy i Gyfeillion y Ddaear o £1000 ac maent wedi talu'r ddirwy'n llawn.

Mi ddaeth y Comisiwn i’r casgliad fod y gweithgareddau hyn yn hyrwyddo yr ymgeiswyr neu bleidiau a ddangosodd eu cefnogaeth ar gyfer negeseuon ymgyrch benodol ac felly fe'u rheoleiddiwyd y weithgareddau o dan y ddeddfwriaeth.

Dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol:

"Mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn hanfodol i ddemocratiaeth iach ac ry'n ni'n annog eu bod yn cymryd rhan yn ystod cyfnod ymgyrchu; fodd bynnag, lle bo llawer o arian yn cael ei wario ar ymgyrchu, mae'n iawn fod pleidleiswyr yn gallu gweld pwy sy'n gwario'r arian yna ac am beth maent yn ymgyrchu. Mae'r Comisiwn yn cefnogi ymgyrchwyr drwy gynhyrchu nifer o ddeunyddiau i'w helpu i gydymffurfio â'r gyfraith".

Dirwy o £1000 i'r Democratic Unionist Party

Methodd y Democratic Unionist Party â rhoi gwybod i'r Comisiwn am newid o Arweinydd cofrestredig y blaid erbyn y dyddiad gofynnol. Cafodd y blaid ddirwy o £1000 ac maent wedi talu’r ddirwy’n llawn.

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth ac i drefnu cyfweliadau cysylltwch â'r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk

Tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau.
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd.

  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

 2. Mae 'ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau' yn cyfeirio at unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr. Mewn cyfraith etholiadol fe'u gelwir yn 'drydydd partïon'.
 3. Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), ni all trydydd partïon wario mwy na £20,000 yn Lloegr neu £10,000 yng Nghymru heb iddynt gofrestru gyda'r Comisiwn fel trydydd parti cydnabyddedig.
 4. Mae Adran 85 PPERA yn diffinio gwariant a reolir gan drydydd partïon. Mae gwariant a reolir mewn perthynas â thrydydd parti yn golygu treuliau gan neu ar ran trydydd parti gellir eu gweld yn rhesymol fel y'u bwriedir i hyrwyddo neu achosi llwyddiant etholiadol mewn etholiad perthnasol ar gyfer -
  1. un neu fwy o bleidiau cofrestredig penodol
  2. un neu fwy o bleidiau cofrestredig sy'n hyrwyddo (neu ddim yn hyrwyddo) polisïau penodol neu sydd fel arall yn cael eu hystyried o fewn carfan benodol o bleidiau o'r fath, neu
  3. ymgeiswyr sydd â (neu heb) farn benodol neu sy'n hyrwyddo (neu sydd ddim yn hyrwyddo) polisïau penodol neu sydd fel arall yn cael eu hystyried o fewn carfan benodol o ymgeiswyr
 5. Mae trydydd partïon cofrestredig yn destun rhai gofynion adrodd. Am fwy o wybodaeth gweler ein gwefan yma.
 6. Mae gan unigolyn neu sefydliad sy'n derbyn cosb gan y Comisiwn Etholiadol 28 diwrnod i apelio'r penderfyniad. Caiff apêl o'r fath ei wneud i'r Llys Sirol.
 7. Bydd cosbau heb eu talu yn cynyddu gan 50% os na chânt eu talu gan 56 diwrnod. Ar ôl 28 diwrnod arall gallwn gymryd camau i gael taliad drwy'r llysoedd gan ddefnyddio'r broses adfer dyled.
 8. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Newyddiadurwr