Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyhoeddi ffigyrau rhoddion a benthyca diweddaraf pleidiau gwleidyddol

Cyhoeddi: 01 Mar 2017

Adroddodd un ar ddeg o bleidiau gwleidyddol sydd wedi'u cofrestru ym Mhrydain Fawr iddynt dderbyn dros £7.7m mewn rhoddion rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2016, yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Etholiadol, y rheoleiddiwr cyllid gwleidyddol annibynnol.

Yn y chwarter yma cafwyd dros £1.2 miliwn yn fwy o roddion nag yn nhrydydd chwarter 2016, er mae tua £1.5 miliwn yn llai o'i gymharu â'r un chwarter yn 2015.

Y saith plaid adroddodd y mwyaf o roddion oedd:

 • Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol - £3,610,983
 • Y Democratiaid Rhyddfrydol - £798,408
 • Y Blaid Lafur - £1,970,055
 • Y Blaid Werdd - £46,228
 • Y Blaid Gydweithredol £39,750
 • Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP) - £33,228
 • Women’s Equality Party - £30,000

Yn ogystal â'r rhoddion hyn, yn ystod chwarter olaf 2016, derbyniodd pum plaid cyfanswm o fwy na £2.4 miliwn o gronfeydd cyhoeddus - arian a chymorth i'r gwrthbleidiau i helpu gyda chostau.

Gwerth y benthyciadau sy'n ddyledus i bleidiau gwleidyddol ar 31 Rhagfyr 2016 oedd £5,082,990, sy'n gynnydd o £724,482 o'i gymharu â Medi 30 2016.

Methodd dau ar hugain o bleidiau fodloni'r dyddiad cau ar gyfer adrodd ar gyfer y chwarter yma. Heblaw bod y pleidiau yn gallu rhoi esboniad rhesymol pam nad oeddent yn gallu bodloni'r dyddiad cau, bydd y Comisiwn yn ystyried pob un o'r materion yma yn unol â'i bolisi gorfodi, sydd ar gael i'w weld yma

Dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol:

"Mae adrodd ar a chyhoeddi'r data yma yn sicrhau bod ein system cyllid gwleidyddol mor dryloyw â phosibl ac felly mae wastad yn siomedig pan fo methiant i fodloni'r dyddiad cau statudol. Lle nad oes esboniad rhesymol am fethiant o'r fath byddwn yn cymryd agwedd gadarn at ddelio â hyn."

Mae crynodeb o roddion a adroddwyd ym mhedwerydd chwarter 2016, gan gynnwys y prif roddwyr, ar gael yma.

Mae manylion llawn rhoddion a benthyciadau ar gael ar ein cofrestrau yma.

Mae dadansoddiad llawn a'r ffigyrau ar gyfer chwarter pedwar 2016 ar gael ar ein gwefan yma.

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa cyfryngau'r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0536 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk. Tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 07789 920 414

Nodiadau i olygyddion

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

 • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
 • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
 • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

 1. Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) yn gofyn bod pleidiau gwleidyddol yn adrodd am roddion a benthyciadau o arian a ddim yn arian yn chwarterol i'r Comisiwn Etholiadol. Mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol adrodd holl roddion a benthyciadau o dros £7,500 i'r blaid ganolog, neu dros £1,500 i uned cyfrifo, i'r Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn cynnwys cydgrynhoad o roddion a benthyciadau o'r un ffynhonnell yn ystod y flwyddyn calendr.
 2. Gan mai dim ond rhoddion a benthyciadau dros y trothwyon hyn y mae pleidiau yn eu hadrodd, nid yw'r ffigyrau yn cynnwys yr holl roddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol. Cofnodir rhoddion a benthyciadau o dan y trothwyon hyn y Datganiad Cyfrifon blynyddol. I weld y cyfrifon hyn, ewch i'n cofrestr yma.
 3. Cronfeydd cyhoeddus yw rhoddion gan Dŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi, Senedd yr Alban a'r Comisiwn Etholiadol. Mae grantiau 'Byr' a 'Cranborne' ar gael i bleidiau’r wrthblaid yn Nhŷ'r Cyffredin neu Dŷ'r Arglwyddi yn ôl eu trefn.
 4. Mae rhai rhoddion gan y Comisiwn Etholiadol yn ymddangos ar y gofrestr. Rhain yw'r Grantiau Datblygu Polisi, a sefydlwyd gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 ar gyfer pleidiau sydd â dau neu fwy o aelodau yn eistedd yn Nhŷ'r cyffredin. Bwriad y grantiau yw cynorthwyo pleidiau i ddatblygu'r polisïau y byddant yn cyflwyno mewn maniffesto etholiadol. Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer £2 miliwn yn flynyddol ar gyfer hyn. Daeth Grantiau Datblygu Polisi yn adroddadwy fel rhoddion am y tro cyntaf yn chwarter tri 2006, o ganlyniad i Ddeddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006.
 5. Roedd 398 o bleidiau gwleidyddol cofrestredig ym Mhrydain Fawr yn ystod y chwarter yma. Roedd gofyn bod 57 yn cyflwyno adroddiad rhoddion chwarterol, a 51 yn cyflwyno gwybodaeth benthyca erbyn y dyddiad cau perthnasol. Eithriwyd y pleidiau gwleidyddol eraill (heblaw iddynt dderbyn rhoddion) gan iddynt gyflwyno pedwar cofnod o ddim yn olynol yn flaenorol.
 6. Mae'r ffigyrau a adroddwyd ar gyfer rhoddion a benthyca chwarterol wedi'u talgrynnu i'r £ agosaf. Mae'r union ffigyrau ar gael ar ein gwefan yma.

Newyddiadurwr