Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyhoeddi cyfrifon ariannol 2016 pleidiau gwleidyddol

Cyhoeddi: 30 Aug 2017

Mae cyfrifon ariannol pleidiau gwleidyddol a'u hunedau cyfrifo ym Mhrydain Fawr, gydag incwm a gwariant o dros £250,000 wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn gorffen ar 31 Rhagfyr 2016.

Incwm a gwariant pleidiau

Mae 12 o bleidiau ym Mhrydain Fawr wedi adrodd incwm gros neu gyfanswm gwariant o dros £250,000 yn 2016. Cyfanswm incwm y pleidiau hyn oedd £101,255,804 a gwariant o £94,254,237.

O'i gymharu â 2015, fe wnaeth incwm pleidiau mwy, leihau gan oddeutu £17.1m a gwariant gan ychydig o dan £21.4.

Yn 2016, adroddodd 12 o bleidiau incwm neu wariant o dros £250,000 o'i gymharu â 10 yn 2015.

Plaid

Incwm

Gwariant

Y Blaid Lafur

£49,840,000

£43,324,000

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

£28,303,000

£27,756,000

Democratiaid Rhyddfrydol

£8,524,031

£7,721,722

Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP)

£4,873,386

£6,174,393

Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

£3,357,726

£2,992,297

Y Blaid Werdd

£2,165,032

£2,086,592

Women's Equality Party

£1,127,228

£1,288,415

Y Blaid Gydweithredol

£1,062,178

£986,218

Plaid Cymru

£739,323

£817,667

Plaid Werdd yr Alban

£448,142

£629,626

British National Party

£416,533

£383,300

The Socialist Party of Great Britain

£399,225

£94,007

Chart showing breakdown of political party income in 2016

Chart showing breakdown of political party spending in 2016

Cyfrif incwm a gwariant uned cyfrifo

Gall pleidiau gwleidyddol hefyd gofrestru 'unedau cyfrifo' gyda'r Comisiwn Etholiadol. Mae'r rhain yn unedau cyfansoddol neu gysylltiedig plaid wleidyddol, gan gynnwys pleidiau etholaethol, sy'n gweithredu eu cyllid ar wahân i'r brif blaid.

Mae 11 o unedau cyfrifo wedi adrodd gwariant neu incwm o dros £250,000. Cyfanswm incwm yr unedau cyfrifo hyn oedd £8,394,396 a gwariant o £7,984,177.

Plaid

Uned cyfrifo

Incwm

Gwariant

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

Braintree

£267,833

£45,039

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

Cities of London & Westminster

£396,109

£364,110

Y Blaid Lafur

National Trade Union Liaison

£267,461

£271,922

Y Blaid Lafur

Scottish Labour Party

£400,436

£504,402

Democratiaid Rhyddfrydol

ALDC

£555,302

£577,014

Democratiaid Rhyddfrydol

Parliamentary Office of the Liberal Democrats

£1,068,022

£1,065,322

Democratiaid Rhyddfrydol

Yr Alban

£771,984

£591,663

Democratiaid Rhyddfrydol

Lloegr

£2,392,271

£2,411,306

Democratiaid Rhyddfrydol

Llundain

£250,262

£294,304

Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP)

SNP Westminster Parliament Group

£1,767,971

£1,584,701

Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

South East Regional Branch

£256,745

£274,394

Dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol:

"Mae'n bwysig i dryloywder cyllid gwleidyddol tu allan i ymgyrchoedd etholiadol fod y cyfrifon hyn ar gael. Dylai pobl fod yn gallu gweld sut mae pleidiau yn codi a gwario arian a bod yn sicr bod eu cyfrifo yn gywir ac wedi'u hasesu gan archwilydd annibynnol.

"Mae'n siomedig bod rhai pleidiau wedi'u methu â chydymffurfio gyda'r gofynion sydd yn glir yn y gyfraith ac yn ein canllawiau. Byddwn yn ystyried pob un o'r methiannau hyn yn unol â'n polisi gorfodi ac efallai y byddwn yn rhoi cosbau."

Cyflwyniadau hwyr

Y dyddiad cau i bleidiau ac unedau cyfrifo gydag incwm neu wariant o dros £250,000 i gyflwyno eu cyfrifon wedi'u harchwilio i'r Comisiwn Etholiadol oes 7 Gorffennaf.

Cyflwynodd dwy blaid, British National Party a The Socialist Party  of Great Britain, eu cyfrifon ar ôl y dyddiad cau. Yn ogystal, methodd The Socialist Party of Great Britain a danfon adroddiad archwilwyr gyda'u cyfrifon.

Fe wnaeth un uned gyfrifo Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP), South East Regional Branch, fethu â darparu adroddiad archwilwyr i gyd-fynd â'n hadroddiad gyda'u cyflwyniadau. Mae gofyn cyfreithiol bod pleidiau gwleidyddol a'u hunedau cyfrifo sydd ag incwm neu wariant o dros £250,000 yn archwilio eu cyfrifon yn annibynnol ac yn cynnwys yr adroddiad yma gyda’u cyfrifon.

Bydd y Comisiwn yn ystyried pob un o'r methiannau adrodd hyn yn unol â'r Polisi Gorfodi.

Diwedd

Mae manylion llawn y cyfrifon a gyhoeddwyd heddiw ar gael ar ein gwefan yma

Mis diwethaf fe wnaeth y Comisiwn Etholiadol gyhoeddi cyfrifon ariannol pleidiau ac unedau cyfrifo gydag incwm neu wariant o £250,000 neu lai. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Cary Mitchell yn swyddfa'r wasg y Comisiwn Etholiadol ar 020 7271 0555 neu cmitchell@electoralcommission.org.uk

Tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414

Nodiadau i olygyddion:

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU, sy'n adrodd i Senedd y DU a'r Alban. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

2. Nid oes gofyn bod unedau cyfrifo gydag incwm a gwariant o £25,000 neu llai yn cyflwyno eu cyfrifon.

3. Ni ddylai'r ffaith bod Datganiad o Gyfrifon ar wefan y Comisiwn gael ei gymryd i nodi bod y Comisiwn Etholiadol wedi ei wirio na'i ddilysu mewn unrhyw ffordd.

4. Efallai bod ffigyrau ar gyfer incwm a gwariant wedi eu talgrynnu. Mae'r union ffigyrau i'w gweld ar y gronfa ddata ar-lein.

5. Mae manylion o sut yr ydym wedi delion gyda methiannau i gyflwyno Datganiadau o Gyfrifon erbyn y dyddiad cau yn y gorffennol i'w gweld yn ein cyhoeddiad o Achosion wedi Cau.

Newyddiadurwr