Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pleidiau gwleidyddol yn cael dirwy am dorri rheolau cyllid gwleidyddol

Cyhoeddi: 16 Apr 2018

Heddiw, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben. Mae'r achosion yn gysylltiedig â danfon adroddiadau ariannol yn hwyr gan nifer o bleidiau gwleidyddol.

Socialist Party of Great Britain

Cafodd The Socialist Party  of Great Britain dair dirwy wahanol o £7,500, £2,000 a £500 sy'n gyfanswm o £10,000. Ymysg y troseddau, ni wnaeth y blaid ddanfon adroddiadau rhoddion am y tri chwarter cyntaf yn 2016 erbyn y dyddiad cau statudol, gan gynnwys methu ag adrodd rhodd sylweddol, cymynrodd o £360,000. Mae'r blaid eisoes wedi dalu’r ddirwy.

British National Party

Cafodd The British National Party dair dirwy wahanol o £3,000, £2,000 a £500. Roedd hyn oherwydd bod un adroddiad rhoddion cyn y bleidlais ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 wedi'i gyflwyno ar ôl y dyddiad cau statudol, danfon y datganiad o gyfrifon ar ôl y dyddiad cau statudol, a danfon adroddiad pellach oedd yn wallus gan ei fod wedi methu â chynnwys rhodd sylweddol o £100,000. Mae gan y blaid nes 18 Ebrill 2018 i dalu'r ddirwy.

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol:

"Mae'r gofynion adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan fo pleidiau yn adrodd yn hwyr neu'n wallus. Mae hi'n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld data adroddadwy llawn a chywir ar beth mae pleidiau yn gwario eu harian er mwyn dylanwadu arnynt mewn etholiadau. Mae hyn yn rhoi tryloywder i'r system gyllid gwleidyddol ac mae ar gael i unrhyw un graffu arno. Bydd y Comisiwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen."

Dirwyon eraill

Danfonodd y Blaid Lafur fenthyciad chwarterol i'r Comisiwn ddiwrnod ar ôl y dyddiad cau statudol, a chafodd ddirwy o £750. Mae'r blaid eisoes wedi talu’r ddirwy.

Mae manylion dirwyon sy'n amrywio o £200 i £400 a roddwyd i bedair o bleidiau gwleidyddol hefyd wedi eu rhyddhau heddiw gan y Comisiwn. Mae'r diweddariad ymchwiliadau misol llawn, sy'n cynnwys manylion pob ymchwiliad sydd wedi cau'n ddiweddar gan y Comisiwn, ar gael ar ein gwefan yma.

Lle bo'r dirwyon ddim yn cael eu talu erbyn y dyddiad dyledus, mae'r dirwyon yn cynyddu.

Mae'r wybodaeth hon wedi'i chyhoeddi fel rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau'r Comisiwn Etholiadol ffoniwch 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Mae'n gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

  ·

  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

 2. Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae'r diweddariad ymchwilio llawn, sy'n cynnwys manylion yr holl ymchwiliadau sydd wedi'u cwblhau gan y Comisiwn yn ddiweddar, ar ein gwefan yma: <http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances/sanctions>
 3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Newyddiadurwr