Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Arolwg y cyhoedd yn dangos bod boddhad yn uchel gyda'r broses etholiadol, a chefnogaeth i ddiwygio pellach

Cyhoeddi: 09 Oct 2017

Mae boddhad uchel y cyhoedd gyda'r modd y cynhelir etholiadau a chefnogaeth ar gyfer diwygiadau diweddar i'r system gofrestru i bleidleisio yn cyfuno i olygu bod chwant am fwy o newid. Mae ymchwil newydd gyhoeddwyd gan y Comisiwn Etholiadol yn dangos bod hyn yn arbennig o glir gydag etholwyr iau; roedd dwy ran o dair o bobl ifanc 18 i 34 oed yn cefnogi cofrestru etholwyr yn awtomatig wrth gael Rhif Yswiriant Gwladol.

Yn dilyn cyflwyno cofrestru ar-lein ym Mhrydain Fawr yn llwyddiannus yn 2014, mae'r Comisiwn wedi argymell mai'r cam nesaf i foderneiddio'r broses gofrestru yw galluogi pobl i gael eu cofrestru i bleidleisio'n awtomatig wrth ymwneud ag asiantaethau llywodraeth leol a chenedlaethol.

Dywedodd Syr John Holmes, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol:

"Mae cofrestru pleidleiswyr ar-lein wedi dangos i bobl sut gall teclynnau digidol drawsnewid y gwasanaeth cyhoeddus yma. Mae ein hymchwil barn y cyhoedd yn datgelu archwaeth i wthio mwy, i gysylltu gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill. Byddai cysylltu cofrestru pleidleiswyr gyda Rhif Yswiriant Gwladol yn helpu cynyddu'r lefelau o gofrestru ac yn arbed amser ac adnoddau."

Mae adroddiad y Comisiwn Pleidleisio yn 2017 yn seiliedig ar arolygon gyda dros 6,000 o aelodau o'r cyhoedd yn dilyn yr etholiadau a gynhaliwyd yn 2017, yn ogystal â mewnwelediadau o ddata a gasglwyd o ran etholiadau 2017. Mae'n drosolwg o agwedd y cyhoedd tuag at y broses bleidleisio a democratiaeth yn gyffredinol, yn ogystal â nodi tueddiadau ehangach ynghylch nifer sy'n pleidleisio, ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth.

Mae'r adroddiad yn cadarnhau bod mwy o bobl wedi pleidleisio yn bron i bob etholiad yn 2017. Roedd mwy o ymgysylltiad yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin ar gyfer pobl ifanc 18 i 34, o'i gymharu â 2015, yn arbennig o bwysig i hyn. Fodd bynnag, mae etholiadau lleol yn llusgo ymhell tu ôl. Dywedodd bron i hanner pobl ifanc 18-34 yn Lloegr nad oedd digon o wybodaeth ganddynt i wneud dewis gwybodus yn etholiadau lleol 2017.

Hygrededd Etholiadol

Roedd bron i 80% o ymatebwyr yn teimlo bod yr etholiad cyffredinol wedi ei redeg yn dda, ac mae mwyafrif llethol y cyhoedd (79%) yn credu bod pleidleisio'n ddiogel rhag twyll a chamddefnydd. Fodd bynnag, mae'r canfyddiad o dwyll yn parhau i fod yn broblem yn etholiadau'r DU. Mae'r adroddiad yn nodi bod diffyg adnabod pleidleiswyr mewn gorsafoedd pleidleisio yn cyfrannu at hyn. Ym mis Mehefin, roedd 15% o'r rheiny oedd yn credu bod twyll wedi digwydd, yn credu bod diffyg cardiau adnabod wedi cyfrannu at hynny.

Parhaodd Syr John Holmes:

"Mae'n dda bod y mwyafrif o bobl yn credu bod ein hetholiadau'n ddiogel ac wedi eu rhedeg yn dda. Ond mae'r Comisiwn yn cymryd risg o dwyll etholiadol o ddifrif, ac mae'n sicr wedi pryderi gan y cyhoedd yn poeni am hyn. Rydym wedi argymell yn flaenorol cyflwyno gofyniad bod gan bleidleiswyr gerdyn adnabod mewn gorsafoedd pleidleisio ym Mhrydain Fawr, fel sydd wedi digwydd yn llwyddiannus yng Ngogledd Iwerddon.

Dyna pam ein bod ni'n croesawu cynllun peilot llywodraeth y DU i bleidleiswyr ddangos cardiau adnabod mewn gorsafoedd pleidleisio yn yr etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr ym mis Mai 2018. Byddwn yn cyhoeddi gwerthusiad llawn ac annibynnol erbyn haf 2018."

Mae adroddiad heddiw ar gael ar wefan y Comisiwn.

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau'r Comisiwn Etholiadol ffoniwch 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk <mailto:press@electoralcommission.org.uk>

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

 2. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd y Comisiwn Etholiadol adroddiad ar gofrestru etholiadol yn yr etholiad cyffredinol, sydd ar gael i'w ddarllen yma. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi adroddiadau ar hygyrchedd, gweinyddiaeth y bleidlais a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn ddiweddarach eleni.
 3. Mae'r adroddiad yma'n defnyddio canfyddiadau o arolygon barn y cyhoedd a gynhaliwyd ar gyfer y Comisiwn Etholiadol ar ôl pob etholiad. Bwriad yr arolygon yw mesur agweddau tuag at bleidleisio a monitro a deall profiad pleidleiswyr. Cynhaliwyd 6,154 o gyfweliadau gyda'r cyhoedd yn ein tri arolwg yn 2017, yn yr wythnosau ar ôl bob etholiad.
 4. Bwriwyd dros 44 miliwn o bleidleisiau mewn 6 etholiad ledled y DU yn 2017:
  • Etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban
  • Y chwe etholiad cyntaf  Maer Awdurdod Cyfun yn Sir Caergrawnt a Peterborough; Manceinion fwyaf; Rhanbarth Dinas Lerpwl; Dyffryn Tees; Gorllewin Canolbarth Lloegr; Gorllewin Lloegr.
  • Etholiad byr-rybudd Cynulliad Gogledd Iwerddon
  • Etholiad cyffredinol Senedd y DU Mehefin 2017 byr-rybudd
 5. I godi ymwybyddiaeth o'r etholiadau a sut i gymryd rhan, cynhaliodd y Comisiwn Etholiadol ymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr cyn etholiadau 4 Mai ac 8 Mehefin. Roedd hyn yn cynnwys hysbysebu ar y teledu, radio ac yn ddigidol.

Newyddiadurwr