Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Monthly update – concluded investigations

Cyhoeddi: 19 Jun 2018

Heddiw, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben. Mae'r wybodaeth hon wedi'i chyhoeddi fel rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Fe wnaeth y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol fforffedu gwerth llawn rhodd nas caniateir o £1,000 ac ni roddwyd cosb yn yr achos yma.

Yn ogystal, mae dwy gosb o £500 a £300 wedi'u rhoi i bleidiau gwleidyddol cofrestredig am gofnodion ariannol hwyr neu wallus. Mae manylion y ddau achos yma a'r diweddariad ymchwiliadau misol llawn, sy'n cynnwys manylion pob ymchwiliad sydd wedi cau'n ddiweddar gan y Comisiwn, ar gael ar ein gwefan yma.

Lle bo'r dirwyon ddim yn cael eu talu erbyn y dyddiad dyledus, mae'r dirwyon yn cynyddu.

Diwedd  

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol ffoniwch 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Mae'n gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

 2. Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae'r diweddariad ymchwilio llawn, sy'n cynnwys manylion yr holl ymchwiliadau sydd wedi'u cwblhau gan y Comisiwn yn ddiweddar, ar ein gwefan yma: http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances/sanctions>
 3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Newyddiadurwr