Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Diweddariad misol – ymchwiliadau a gwblhawyd

Cyhoeddi: 20 May 2019

Heddiw, mae’r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi manylion yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y mis diwethaf. Mae hyn yn rhan bwysig o sicrhau tryloywder cyllid gwleidyddol yn y DU.

Ymchwiliadau lle y cafwyd troseddau ac y rhoddwyd sancsiynau:

Enw'r endid a reoleiddir a'r math o endid

Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo

Penderfyniad

Canlyniad

Y Democratiaid Rhyddfrydol (Uned gyfrifyddu Kensington a Chelsea)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr

Cosb ariannol benodedig o £200

Talwyd ar 25 Ebrill 2019

Y Democratiaid Rhyddfrydol (Uned gyfrifyddu Camborne, Redruth a Hayle)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr

Cosb ariannol benodedig o £200

Talwyd ar 25 Ebrill 2019

‘Scottish Democratic Alliance’ (plaid gofrestredig)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr

Cosb ariannol benodedig o £200

Yn ddyledus erbyn 12 Mehefin 2019

Wrth roi sylwadau ar y dirwyon, dywedodd Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn, Louise Edwards:

"Mae'r gofynion adrodd yn glir, felly mae bob amser yn siomedig gweld pleidiau a’u hunedau cyfrifyddu yn methu â chydymffurfio. Mae'r gyfraith yn nodi pryd a sut i gyflwyno data ariannol i'r Comisiwn yn glir.

"Rhaid i bob plaid wleidyddol ac uned gyfrifyddu gofrestredig gydymffurfio â'r un cyfreithiau. Byddwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid er mwyn sicrhau bod gan bleidleiswyr y wybodaeth sydd ei hangen arnynt."

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa neu e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd
  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.
 2. Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau misoedd blaenorol ar gael ar ein gwefan.
 3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Newyddiadurwr