Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Diweddariad misol - ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Cyhoeddi: 14 Feb 2019

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a rhoddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddirBeth ymchwiliwydPenderfyniad a wnaedCanlyniad

Friends Party (plaid wedi dadgofrestru)

Methu â danfon cofnodion rhoddion chwarterol ar amser4 x £600 cosbau ariannol amrywiolTaliad yn ddyledus erbyn 11 Mawrth 2019

Scotland's Independence Referendum Party (plaid gofrestredig)

Methu â darparu datganiad cyfrifon ar gyfer 2017£1,000 o gosb ariannol amrywiolTaliad yn ddyledus erbyn 11 Mawrth 2019

Women's Equality Party (plaid gofrestredig)

Adroddiadau cyn y bleidlais wythnosol gwallus cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 ac adroddiad rhoddion chwarterol gwallus£600 a £250 cosbau ariannol amrywiolTalwyd ar 23 Ionawr 2019

Trade Unionists Against The European Union (cyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE)

Talu treuliau ymgyrch tu allan i'r 60 diwrnod£250 o gosb ariannol amrywiolTalwyd ar 7 Ionawr 2019
Matriarchal Party United Kingdom Great Britain (plaid gofrestredig)Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr£200 o gosb ariannol benodolTalwyd ar 7 Ionawr 2019

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

"Mae'r gofynion adrodd yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan fo pleidiau ac ymgyrchwyr yn methu â chydymffurfio. Mae'r gyfraith yn nodi'n glir pryd bod gofyn cyflwyno data i'r Comisiwn a sut.

"Byddwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen."

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

    Crëwyd y Comisiwn yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

2. Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau misoedd blaenorol ar gael ar ein gwefan.

3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Newyddiadurwr