Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Annog dinasyddion yr UE i osgoi gwefannau cofrestru etholiadol answyddogol

Cyhoeddi: 03 May 2019

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn annog dinasyddion yr UE sydd am bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop yn y DU i ddefnyddio eu cyngor lleol neu wefannau swyddogol i gofrestru i bleidleisio yn unig.

Dylai unrhyw un sydd heb gofrestru i bleidleisio eto wneud cais yn www.gov.uk/registertovote cyn y dyddiad cau ddydd Mawrth 7 Mai. Rhaid i unrhyw ddinesydd yr UE sydd am bleidleisio yn etholiad Senedd Ewrop yn y DU argraffu, cwblhau a dychwelyd ffurflen datganiad yn nodi mai dim ond yn y DU y byddant yn pleidleisio. Gellir lawrlwytho'r ffurflen yn yourvotematters.co.uk a rhaid ei dychwelyd i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol lleol erbyn dydd Mawrth 7 Mai.

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Etholiadol:

"Rydym yn croesawu ymdrechion gan ymgyrchwyr i annog etholwyr cymwys i gofrestru i bleidleisio. Fodd bynnag, rydym yn argymell bod unrhyw un sydd heb gofrestru eto yn gwneud cais yn uniongyrchol ar www.gov.uk/registertovote.

"Rhaid i ddinasyddion yr UE sydd am bleidleisio yn etholiad Ewrop yn y DU gwblhau ffurflen datganiad hefyd, a dylid ei dychwelyd yn uniongyrchol i'w Swyddog Cofrestru Etholiadol.

"Rydym yn ymwybodol bod rhai gwefannau wedi cael eu creu i annog dinasyddion yr UE i gofrestru. Rydym yn pryderu am eu gallu i sicrhau y bydd Swyddog Cofrestru Etholiadol yn derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau cyn y dyddiad cau. Rydym hefyd yn pryderu am y ffordd y maent yn defnyddio data pobl ac rydym wedi cyfeirio'r gwefannau hyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth."

Y gwefannau a gafodd eu cyfeirio at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a'r rheini y mae'r Comisiwn Etholiadol yn argymell na ddylai dinasyddion yr UE eu defnyddio yw https://registertovote.eu/ and https://simple.getvoting.org/#/. Nid yw'r Comisiwn Etholiadol wedi ardystio un o'r gwefannau hyn.

Diwedd  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa wasg y Comisiwn Etholiadol ar 020 7271 0704, neu 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa, neu anfonwch e-bost i press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

  1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb drwy wneud y canlynol:
    • galluogi'r gwaith o gynnal etholiadau a refferenda rhydd a theg, gan ganolbwyntio ar anghenion yr etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n newid o hyd er mwyn sicrhau bod pob pleidlais yn ddiogel ac yn hygyrch
    • rheoleiddio cyllid gwleidyddol – cymryd camau rhagweithiol i wella tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar drywydd achosion o dorri rheolau
    • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth a dadlau o'u plaid, gyda'r nod o wella tegwch, tryloywder ac effeithlonrwydd

    Sefydlwyd y Comisiwn yn 2000 ac mae'n atebol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.

  2. Mae angen llofnodi'r ffurflen datganiad i'w chyflwyno i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol. Gellir sganio ac anfon y ffurflen hon dros e-bost i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol. Mae manylion cyswllt ar gyfer pob Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gael yn www.yourvotematters.co.uk/cymru

Newyddiadurwr