Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sarah Chambers appointed as Electoral Commissioner

Cyhoeddi: 06 Jun 2018

Cymeradwywyd Sarah Chambers, cyn-bennaeth y Comisiwn Gwasanaethau Post, fel y Comisiynydd newydd ar gyfer y Comisiwn Etholiadol – y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU.

Sarah oedd Prif Weithredwr corff rheoleiddio’r diwydiant post rhwng 2004 a 2008, ac ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol. Yn gyn was sifil mae Sarah wedi bod yn aelod o fwrdd a phwyllgor nifer o sefydliadau cyhoeddus, gan gynnwys yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, Bwrdd Safonau'r Bar a'r Comisiwn Penodiadau Barnwrol.

Cymeradwyodd Senedd y DU y cynnig i benodi Sarah Chambers, yn dilyn proses dethol drylwyr a oruchwyliwyd gan Bwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol. Pasiwyd y cynnig gan Dŷ’r Cyffredin a rhoddwyd cydsyniad brenhinol gan Ei Mawrhydi’r Frenhines.

Gan sôn am ei phenodiad, dywedodd Sarah Chambers:

"Dyma adeg gymhellol i ymuno â'r Comisiwn Etholiadol fel Comisiynydd annibynnol. Mae democratiaeth yn rhywbeth gwerthfawr y mae angen ei amddiffyn, ac mae angen diweddaru ei phrosesau i adlewyrchu newidiadau ein cymdeithas.  Mae'n glir bod rhai heriau caled yn y misoedd a'r blynyddoedd o'n blaen i wneud pleidleisio'n haws, yn fwy cynhwysol ac yn fwy diogel, ac rwy'n edrych ymlaen at fynd i'r afael â nhw fel rhan o'r Comisiwn."

Dywedodd Syr John Holmes, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol:

"Mae gan Sarah Chambers gyfoeth o brofiad ym meysydd rheoleiddio a pholisi ac mae hi'n ychwanegiad i'w groesawu i'r Comisiwn. Bydd ei dealltwriaeth yn ein helpu i sicrhau y ceir mwy o hyder yn ein system rheoleiddio a'i bod yn fwy tryloyw."

Bydd Sarah Chambers yn gwasanaethu fel comisiynydd etholiadol am bedair blynedd. Penodir pob Comisiynydd gan banel annibynnol a oruchwylir gan Bwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol a gallant wasanaethu am hyd at ddau dymor pedair blynedd.

Mae Bwrdd y Comisiwn yn cynnwys:

  • Cadeirydd;
  • Pedwar Comisiynydd a enwebir gan bleidiau gwleidyddol a gynrychiolir yn Nhŷ’r Cyffredin;
  • Tri Chomisiynydd Etholiadol yn cynrychioli Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon;
  • Dau Gomisiynydd annibynnol arall.

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â swyddfa wasg y Comisiwn Etholiadol ar 020 7271 0704, y tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu press@electoralcommission.org.uk

Mae llun o Sarah Chambers ar gael i'w lawrlwytho.

Mae rhestr lawn o Gomisiynwyr etholiadol ar gael ar wefan y Comisiwn.

Nodiadau i olygyddion

1. Mae'r Comisiwn Etholiadol yn gorff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn gweithio i hybu hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei chywirdeb drwy:

  • galluogi darparu etholiadau a refferenda rhydd a theg, gan ganolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael â newid yn yr amgylchedd er mwyn sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol – cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar drywydd achosion o dorri'r rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau yn ein democratiaeth, gan anelu at wella tegwch, tryloywder ac effeithlonrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn ei yn 2000 ac mae'n adrodd i Seneddau'r Deyrnas Unedig a'r Alban.

2. Gwneir y broses ddethol Comisiynwyr gan Bwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol, ac nid gan y Comisiwn Etholiadol ei hun. Mae adroddiad ar y broses a wnaethant ar gael yma.

Newyddiadurwr